Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00567 - Samenwerkingsovereenkomst studie en werken Nieuwpoort-cluster - addendum - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00567 - Samenwerkingsovereenkomst studie en werken Nieuwpoort-cluster - addendum - Goedkeuring 2022_GR_00567 - Samenwerkingsovereenkomst studie en werken Nieuwpoort-cluster - addendum - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft in zitting van 29 maart 2021 de samenwerkingsovereenkomst met TMVW en Aquafin betreffende de studie en werken Nieuwpoort-cluster goedgekeurd.

Deze overeenkomst heeft tot doel de afspraken vast te leggen met betrekking tot de studie en de werken voor:

  • Deel Aquafin: Uitbraak en heraanleg collector in Nieuwpoort en Volmolenstraat, inclusief fundering van de buizen, en 60 % van de aanleg van de wegenis boven de sleuf.
  • Deel Stad: Integrale heraanleg van de wegenis (en omgevingsaanleg) in de Nieuwpoort, Volmolenstraat, de Oude Schaapsmarkt, de Houtbriel en de Sint-Jansdreef met uitzondering van de wegenis boven de sleuf in Volmolenstraat en Nieuwpoort.
  • Deel TMVW: De aanleg van een gescheiden stelsel en de aanleg van de wegenis boven de sleuf in de straten Houtbriel, Oude Schaapmarkt en Sint Jansdreef en de aanleg van een RWA-stelsel in de straten Nieuwpoort en Volmolenstraat en 40% van de aanleg van de wegenis boven de sleuf.
Volgens deze overeenkomst worden de opdrachten betreffende studie en werken  in het algemeen belang samengevoegd, waarbij Stad Gent wordt aangeduid als aanbestedende overheid.


Na het sluiten van deze samenwerkingsovereenkomst bleek dat het verplaatsen en vernieuwing van de Luminus-leiding - gelegen binnen de contouren van het projectgebied - het best kan uitgevoerd worden tijdens de wegenis- en rioleringswerken.


De studie die gepaard gaat met de werken met betrekking tot de Lumininus-leiding wordt uitgevoerd door het reeds aangestelde studiebureau; de aangestelde riolerings- en wegenisaannemer zal de sleuf voor het plaatsen van de Luminus-leiding klaarleggen, de starre Luminus-leiding zelf zal aangelegd worden door een eigen aannemer van Luminus (buiten scope van deze opdracht) waarbij de aannemer riolering en wegenis wordt geschorst. Na de schorsingsperiode zal de bovenbouw worden aangelegd door de aangestelde riolerings- en wegenisaannemer.


Om die reden wordt een bijakte opgemaakt bij de voormelde samenwerkingsovereenkomst, waarbij Luminus als partij toetreedt tot de overeenkomst, en afspraken worden gemaakt met betrekking tot de uit te voeren studie en werken.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hierbij wordt het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst Studie en Werken Nieuwpoort-cluster met de nv AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), Stropstraat 1 te 9000 Gent en Luminus nv, Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussel ter goedkeuring voorgelegd.

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde addendum bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende studie en werken Nieuwpoort-cluster met de nv AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), Stropstraat 1 te 9000 Gent en Luminus nv, Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussel.


Bijlagen