Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00532 - OMV_2022012251 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van parkpaden in het Sleutelbloempark - met openbaar onderzoek - Sleutelbloemstraat - openbaar domein, 9040 Sint-Amandsberg - De aanleg en wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:21
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00532 - OMV_2022012251 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van parkpaden in het Sleutelbloempark - met openbaar onderzoek - Sleutelbloemstraat - openbaar domein, 9040 Sint-Amandsberg - De aanleg en wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00532 - OMV_2022012251 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van parkpaden in het Sleutelbloempark - met openbaar onderzoek - Sleutelbloemstraat - openbaar domein, 9040 Sint-Amandsberg - De aanleg en wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring 2022_GR_00532 - OMV_2022012251 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van parkpaden in het Sleutelbloempark - met openbaar onderzoek - Sleutelbloemstraat - openbaar domein, 9040 Sint-Amandsberg - De aanleg en wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
  • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
  • Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
  • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12
  • De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
  • Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stijn Bernaerdt namens Stad Gent diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor gronden gelegen aan Sleutelbloemstraat - openbaar domein kadastraal gekend als afdeling 12 sectie O nrs. 1690N, 1691B, 1692R2, 1692X3, 1692P3, 1692P2, 1692F3, 1692L3, 1693E, 1693F, 1694A, 1695A, 1695/2 G, 1696M, 1697H3, 1701F2, afdeling 18 sectie B nrs. 1700P2 en 1700R2.

Deze aanvraag werd op 27/01/2022 ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Op 07/02/2022 werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard.

Beschrijving aanvraag:

Het projectgebied omvat de aanleg van parkpaden die aantakken aan de Sint-Bernadettestraat, de Sleutelbloemstraat en het bestaande parkpad richting de Sint-Bernadettewijk. De projectzone heeft een totale oppervlakte van ca. 1725m².

Na opbraak van de bestaande asfaltverharding wordt een parkpad voorzien van 2,5 meter tussen de Sint-Bernadettestraat en de Sleutelbloemstraat huisnummers 8 en 9. Aanvullend op het reeds bestaande pad wordt een vertakking richting het pad naar de Sint-Bernadettewijk voorzien met een breedte van 2 meter. De paden worden door een licht bochtig tracé landschappelijk ingepast in het park.  

Op het kruispunt met de Sint-Bernadettestraat wordt het voetpad doorgetrokken in grijze betonstraatstenen en worden overrijdbare anti-parkeerpalen voorzien. De aantakkingen van

de paden verloopt zo naadloos mogelijk zodat het park integraal toegankelijk bereikbaar wordt. Dit is tevens in functie van de toegankelijkheid voor de brandweer.   

De zones naast de paden worden zodanig geprofileerd dat de paden zich naadloos inpassen in het aanliggende maaiveld. Tussen huisnummer 8 en 9 van de Sleutelbloemstraat worden opritten voorzien in grijze betonstraatstenen en betongrasdallen.  

In het project is geen heraanleg van de riolering voorzien.  

Procedure:

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 17 februari 2022 tot 18 maart 2022.

Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en één digitaal bezwaar. 


De gemeentelijk omgevingsambtenaar heeft deze aanvraag voorwaardelijk gunstig geadviseerd. Het advies van de omgevingsambtenaar is aan dit besluit toegevoegd. Dit verslag bevat eveneens een samenvatting en bespreking van de bezwaren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 12 van het decreet over de gemeentewegen keurt de gemeenteraad een rooilijnplan goed. In uitvoering van artikel 31 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad spreekt zich ook uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.

Het vergunningverlenend bestuursorgaan is van oordeel dat een vergunning kan verleend worden op basis van het advies van de omgevingsambtenaar.

De gemeenteraad is van oordeel dat het voorstel van wegaanleg kan goedgekeurd worden om volgende redenen:

Het nieuw aan te leggen fietspad maakt deel uit van het Gentse Fietsroutenetwerk, als veilige tangentiële verbinding in Sint-Amandsberg. Een comfortabel fietspad in deze straten draagt dus zeer zeker bij tot de fietsvriendelijke bereikbaarheid in deze zone. In dit opzicht zien we het nieuw aan te leggen fietspad als een essentiële schakel in een verschuiving van de modal split ten voordele van de zachte weggebruiker. 

Hoewel de voorgelegde bundel vrij summier is over de gebruikte materialen, wordt op de plannen aangegeven dat het fietspad aangelegd wordt in grijs monolithisch beton. Qua duurzaamheid en slijtvastheid is dit positief. Het betreft een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad dat maximaal 2,5 m breed is en op het smalste punt 1,5 m breed, wat voldoet aan de te verwachten fietsintensiteiten. Tevens wordt hiermee enkel de strikt noodzakelijke verharding aangelegd. Langs beide zijden van het fietspad wordt een schuwafstand gerespecteerd van 1 meter. Dit is conform het vademecum fietsvoorzieningen. 

Het fietspad loopt langsheen de tuinzones van rijwoningen en doorheen parkzone. Bijgevolg worden hier geen kruisende bewegingen en conflicten verwacht met gemotoriseerd verkeer. 

De voorgestelde werken voldoen dus aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Het voorstel van wegenis moet aangepast worden op een aantal punten. Het gaat echter om beperkte aanpassingen die door het vergunningverlenende bestuursorgaan als voorwaarde kunnen opgelegd worden in het kader van de beslissing over deze omgevingsvergunningsaanvraag.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt het rooilijnplan, zoals opgenomen in bijlage, goed.

Artikel 2

keurt de ligging, breedte en uitrusting van de gemeentewegen, zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag, gelegen Sleutelbloemstraat - openbaar domein en kadastraal gekend als afdeling 12 sectie O nrs. 1690N, 1691B, 1692R2, 1692X3, 1692P3, 1692P2, 1692F3, 1692L3, 1693E, 1693F, 1694A, 1695A, 1695/2 G, 1696M, 1697H3, 1701F2, afdeling 18 sectie B nrs. 1700P2 en 1700R2, goed mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 21/02/2022 met kenmerk 064537-004/JC/2022).


Bijlagen