Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00602 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Ledeberg, Meierij en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 19:20
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sami Souguir, schepen; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Carl De Decker; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Emilie Peeters; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00602 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Ledeberg, Meierij en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 34
Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 11
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Mattias De Vuyst, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00602 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Ledeberg, Meierij en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring 2022_GR_00602 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Ledeberg, Meierij en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tussen de Stad Gent en de feitelijke vereniging De Ledebergse Meierijvissers werd op 28 mei 2004 een huurovereenkomst gesloten waarbij de Stad Gent een perceel grond met een visvijver, gelegen te 9050 Ledeberg, Meierij 178, in huur heeft gegeven voor een periode van 9 jaar, ingaande op 1 juni 2004 en eindigend op 31 mei 2013.

Bij gemeenteraadsbesluit d.d. 22 april 2013 werd voormelde huurovereenkomst d.d. 28 mei 2004 verlengd voor een periode van 9 jaar, ingaande op 1 juni 2013 en eindigend op 31 mei 2022, door middel van een bijakte. Op vraag van de Groendienst werd er in artikel 6 een clausule gewijzigd betreffende het snoeien, knotten en rooien van hoogstammige bomen, dat steeds in samenspraak met de Groendienst moet gebeuren.

De Ledebergse Meierijvissers vragen per aangetekend schrijven van 19 april 2021 de verlenging van hun huurcontract. De Groendienst stelt voor om een overeenkomst voor 2 jaar te sluiten in afwachting van de opmaak van een stadsbrede hengelvisie  waarbij de visvereniging zal betrokken worden. Deze stadsbrede hengelvisie zou binnen 2 jaar rond moeten zijn. 

Er wordt voorgesteld om een nieuwe  huurovereenkomst te sluiten, in vervanging van de huurovereenkomst van 28 mei 2004 en de latere bijakte voor een periode van 2 jaar, ingaande op 1 juni 2022 en eindigend op 31 mei 2024. De geschatte huurprijs voor dit goed bedraagt 961,00 euro per jaar. Er wordt voorgesteld om De Ledebergse Meierijvissers een bedrag van 170,00 euro per jaar te laten betalen, en het saldo van 791,00 euro per jaar als huursubsidie ter waarde van de gederfde huurontvangsten te registreren, binnen de bevoegdheid van de Sportdienst.

Hiertoe werd een nieuwe huurovereenkomst opgemaakt voor 2 jaar. De gestelde waarborg blijft behouden zolang de huurovereenkomst loopt. De huurder staat ook verder in voor het onderhoud van de visvijver en van het terrein er rond, en neemt contact op met de Groendienst voor wat betreft het onderhoud van de hoogstammige bomen. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning goed te keuren van een nominatieve huursubsidie ter waarde van de gederfde huurontvangsten voor een bedrag van 791,00 euro per jaar aan de feitelijke vereniging De Ledebergse Meierijvissers, voor het stadseigendom, gelegen te 9050 Ledeberg, Meierij 178, en dit zolang de voorwaarden van de huurovereenkomst worden nageleefd, en in het bijzonder  de voorwaarden inzake groenonderhoud, zoals opgenomen in artikel 7 van de huurovereenkomst.

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de huurovereenkomst goed te keuren, te sluiten met de feitelijke vereniging De Ledebergse Meierijvissers met betrekking tot het stadseigendom, gelegen te 9050 Ledeberg, Meierij 178, voor een periode van 2 jaar, ingaande op 1 juni 2022 en eindigend op 31 mei 2024, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze huurder.

Overzicht van de uitgaven

Conform het goed te keuren kader huursubsidies wordt de toegekende huursubsidie ter waarde van 791,00 euro  niet-budgettair verwerkt in Planon. Het dossier betreft een verlenging van een bestaande situatie en valt  onder de voorwaarden voor niet-budgettaire verwerking. Het visum is niet van toepassing gezien er geen uitgaande kasstroom is.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst Vastgoed
Budgetplaats 347250002 
Categorie
Subsidiecode niet-relevant
2022 99,17
2023 170,00
2024
70,83
Totaal 340,00 


Verwachte ontvangsten

€ 340,00

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve huursubsidie voor het bedrag van 791,00 euro per jaar aan de feitelijke vereniging De Ledebergse Meierijvissers, voor het stadseigendom, gelegen te 9050 Ledeberg, Meierij 178, en dit zolang de voorwaarden van de huurovereenkomst worden nageleefd, en in het bijzonder de voorwaarden inzake het groenonderhoud, zoals opgenomen in artikel 7 van deze huurovereenkomst.


Bijlagen

  • plan visvijver Meierij
  • huurovereenkomst vanaf 01.06.2022
  • aangetekende vraag om verlenging
  • huurovereenkomst d.d. 26.04.2004
  • bijakte d.d. 22.04.2013