Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00587 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2022_GR_00587 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring 2022_GR_00587 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40,  § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De voorbije jaren is er samengewerkt met vzw Samenlevingsopbouw (SAAMO), Blaisantvest 70, Gent, in verschillende Gentse wijken in het kader van stadsontwikkelingsprojecten. Deze werking wordt voortgezet, met nadruk op actieve bewonersparticipatie van kwetsbare bewoners.

Er wordt in de samenwerking ook sterk de nadruk gelegd op basisopbouwwerk. Een stad op mensenmaat is een stad die oog heeft voor samenlevingsissues en daar met bewoners - ook met de meest kwetsbare - aan werkt. Verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van maatschappelijk kwetsbare buurtbewoners door hun invloed te versterken op hun eigen leven en hun omgeving. Een belangrijke focus hierbij is het versterken van de bewonersparticipatie in sociale hoogbouw, in actieve samenwerking met relevante buurtactoren.

Door het inzetten van de ervaring van Samenlevingsopbouw vzw in wijken waar stadsvernieuwingsprojecten lopen of waar er veel sociale huisvesting geconcentreerd is, worden verschillende bevolkingsgroepen, ook de meest achtergestelde bewoners, op een actieve en participatieve manier betrokken bij de ontwikkelingen in de wijk. Tegelijkertijd worden sterkere groepen aangesproken op hun engagement. Samenlevingsopbouw vzw zet in op het uitbouwen van verschillende netwerken mbt stadsvernieuwingsprojecten, sociale huisvesting,.. . Dit gaat van het uitbouwen van coalities, meedenken, aanpassen en werken aan deelprojecten in overleg met alle actoren, Dit alles om de levenskwaliteit in de wijken te verhogen.
Hiertoe werd de subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan opgemaakt en goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 januari 2022.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Specifiek in Ledeberg geeft SAAMO nu reeds veel ondersteuning aan de kwetsbare bewoners rond het Centrumplein. Via dit addendum wordt deze werking uitgebreid en versterkt met het oog op de uitrol van "wijkbudget Gent". SAAMO zal de kwetsbare bewoners rondom het Centrumplein ondersteunen om te participeren aan het Wijkbudget. Er volgt een behoeftenonderzoek, de uitbouw van een netwerk van sleutelfiguren, partners en andere stakeholders. De bewoners worden begeleid bij het voorstellen van hun ideeën in de wijk en om de dialoog aan te gaan met andere bewoners - om zo samenwerkingen tot stand te laten komen. Bij het uitwerken van ideeën tot projecten krijgen ze ondersteuning bij het uitwerken van een plan van aanpak, budget en timing. Weerhouden projecten worden ingediend tegen eind april  2023.  Voor deze bijkomende prestaties wordt een extra budget van 20.000 EUR voorzien.

Daarnaast voorziet het traject over alle wijken ondersteuning via de Dienst Beleidsparticipatie en stadsdiensten en extra ondersteuning voor de begeleiding van kansengroepen. De communicatie en coördinatie gebeuren vanuit de Dienst Beleidsparticipatie.

Dit addendum op de overeenkomst kadert in de ondersteuning van kansengroepen in het traject. 

SAAMO Gent vzw, Blaisantvest 70, 9000 Gent, zal vanuit haar ervaring via gepaste methodieken de dialoog aangaan met de bewoners van de wijk Ledeberg, met focus op kwetsbare groepen. 

Het addendum gaat in op 01/08/2022 en eindigt op 30/04/2023.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Beleidsparticipatie 
Budgetplaats 354440000 
Categorie* Exploitatiesubsidie (BMAR 6491000) 
Subsidiecode NIET_RELEVANT
2022 18.000 
2023 2.000
Totaal 20.000 euro 

Voorgestelde uitgaven

€ 20.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35444 Burgerbegroting op maat van de wijk

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaar 2022-2025, met SAAMO Gent vzw, Blaisantvest 70, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen