Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00557 - Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst voor structurele ondersteuning beleidsvoerend vermogen kinderopvang baby’s en peuters en kleuteropvang , modelovereenkomst voor trajectmatige ondersteuning en volmacht voor 3-partijenovereenkomst - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Evita Willaert

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00557 - Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst voor structurele ondersteuning beleidsvoerend vermogen kinderopvang baby’s en peuters en kleuteropvang , modelovereenkomst voor trajectmatige ondersteuning en volmacht voor 3-partijenovereenkomst - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00557 - Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst voor structurele ondersteuning beleidsvoerend vermogen kinderopvang baby’s en peuters en kleuteropvang , modelovereenkomst voor trajectmatige ondersteuning en volmacht voor 3-partijenovereenkomst - Goedkeuring 2022_GR_00557 - Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst voor structurele ondersteuning beleidsvoerend vermogen kinderopvang baby’s en peuters en kleuteropvang , modelovereenkomst voor trajectmatige ondersteuning en volmacht voor 3-partijenovereenkomst - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 en artikel 41

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij gemeenteraadsbesluit van 19 november 2018 wordt de deelname van de Stad Gent als medeoprichter van het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang (ONKO vzw), ·Hallepoortlaan 27, 1060 Sint-Gillis, via een rechtspersoon zonder winstoogmerk goedgekeurd. De algemene vergadering van het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang van 12 september 2019 besliste om de benaming van de vzw Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang te wijzigen in Mentes vzw. De gemeenteraad nam kennis van deze nieuwe naam op 28 september 2020.

Bij gemeenteraadsbesluit van 28 september 2020 werd tevens de samenwerkingsovereenkomst met Mentes vzw en de ondersteuningsorganisatie en het model samenwerkingsovereenkomst voor trajectmatige ondersteuning goedgekeurd. Ook de delegatie van bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen om de samenwerkingsovereenkomst, op basis van de modelovereenkomst, voor trajectmatige ondersteuning te sluiten, werd goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De samenwerkingsovereenkomst met Mentes vzw en de Stad Gent als ondersteuningsorganisator en de samenwerkingsovereenkomst voor trajectmatige ondersteuning zijn vernieuwd. Tevens wordt een volmacht voor 3 partijenovereenkomst tussen Mentes vzw en de ondersteuningsorganisator opgemaakt.

 • De samenwerkingsovereenkomst tussen Mentes vzw en de ondersteuningsorganisator, die de organisator van kinderopvang zal begeleiden, regelt de specifieke verhoudingen en legt de wederzijdse rechten en verplichtingen vast.
 • De samenwerkingsovereenkomst voor trajectmatige ondersteuning, wordt gebruikt om de modaliteiten van een specifieke ondersteuning vanwege de  ondersteuningsorganisatie en de organisator van kinderopvang vast te leggen.
 • De volmacht voor 3 partijenovereenkomst tussen Mentes vzw en ondersteuningsorganisator' stelt de ondersteuningsorganisator aan als de gevolmachtigde.

De vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomsten is het gevolg van een nieuw afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen Mentes vzw en Agentschap Opgroeien (21 december 2021).

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten werden heel wat tekstuele wijzigingen aangebracht. Hieronder wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen. De inhoudelijke wijzigingen komen voornamelijk voort uit de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen Agentschap Opgroeien en Mentes vzw, ook werden heel wat zaken toegevoegd om juridische redenen.

Samenwerkingsovereenkomst structurele ondersteuning BVV Stad Gent en Mentes:

 • De focus wordt gelegd op het ondersteunen van het beleidsvoerend vermogen van de organisator. Er is een verschuiving van thema’s die aan bod komen in de ondersteuning. De term beleidsvoerend vermogen wordt ook in de titel van de samenwerkingsovereenkomst meegenomen. Deze verschuiving komt voort uit de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Mentes vzw en Agentschap Opgroeien. (Zie finaal doel van de ondersteuning (pag 2), artikel 2.2, artikel 3)
 • Er wordt vastgelegd dat de ondersteuningsorganisatie haar opdrachten steeds zal uitvoeren in overeenstemming met de inhoudelijke kaders van Mentes vzw (zie pag 3). Aan deze inhoudelijke kaders werd in de afgelopen jaren veel werk geleverd en deze zitten nu ook omvat in de samenwerkingsovereenkomsten.
  • Men neemt een lijst op van referentie documenten (artikel 1)
  • In plaats van een huishoudelijk reglement, werkt Mentes vzw met een intern reglement (artikel 1, punt d)
  • Men verwijst naar het draaiboek Mentes vzw (artikel 5.2)
  • Er wordt toegevoegd dat de ondersteuning moet gebeuren op basis van op onderzoek geïnspireerde methoden, dat deze dient in te spelen op de reële ondersteuningsnoden van de organisatoren en afgestemd moet zijn op hun eigenheid en specifieke context. (zie artikel 5.3).
  • Er worden richtlijnen vastgelegd over de budgettaire verdeling en het financieel aspect van de ondersteuning (artikel 6).
 • Er is een wijziging in de doelgroep voor ondersteuning.
  • Voor de kinderopvang met baby’s en peuters werd toegevoegd dat dit  met inbegrip is van de subsidie voor inkomenstarief, vermeld in artikel 59, §2 van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 (zie artikel 2.3) (werd al zo gedaan, maar nu staat het juridisch juist).
  • Voor de buitenschoolse opvang legt men de focus op organisatoren van kleuteropvang. (zie artikel 2.3)
  • Er wordt toegevoegd dat organisatoren die een aanmaning kregen van Opgroeien, absolute prioriteit krijgen. (zie artikel 2.3)
  • Er wordt toegevoegd dat Mentes ook kan ondersteunen bij kandidaat-organisatoren van kinderopvang en/of van kleuteropvang, op voorwaarde dat ze nog geen vergunning of kwaliteitslabel hebben. (zie artikel 2.3)
 • Ook volgende passages werden vanuit juridische redenen toegevoegd / gewijzigd:
  • De paragraaf betreffende het geval van wijziging van de samenwerkingsovereenkomst met Opgroeien. (zie artikel 4, paragraaf 2)
  • Er wordt vastgelegd dat in iedere communicatie de merknaam Mentes zal worden gebruikt (zie artikel 5.3)
  • Er wordt vastgelegd dat de ondersteuningsorganisatie bevestigt en erkent dat zij steeds neutraal dient op te treden en haar rol binnen de ondersteuning via Mentes vzw steeds strikt gescheiden houdt van haar andere opdrachten en diensten. Een dubbele subsidiëring van diensten en ondersteuning dient steeds strikt te worden vermeden. (zie artikel 5.6).
  • Er wordt vastgelegd dat Mentes vzw enkel kan overgaan tot het uitkeren van enige bedragen op voorwaarde dat zij deze zelf ontvangt vanwege Opgroeien (zie artikel 6.2).
  • Er wordt toegevoegd welke elementen moeten worden meegenomen  bij een melding van organisatoren die niet vatbaar zijn voor ondersteuning en wanneer er vaststellingen zijn dat er zich bij een organisator handelingen voordoen die de fysieke of psychische integriteit van een kind (kunnen) schaden. Er wordt ook toegevoegd dat Mentes en de ondersteuningsorganisatie de ondersteuning dan onmiddellijk stopzetten (zie artikel 8.1, laatste 2 paragrafen).
  • Er wordt toegevoegd dat de partijen bevestigen dat Mentes vzw de onder artikel 8.2 vastgelegde maatregelen eveneens overeenkomstig de intern uitgewerkte procedure kan aanwenden in voorkomend geval zij vaststelt dat er in hoofde van de ondersteuningsorganisatie een probleem of gebrek zoals voorzien in artikel 9.3.2 bestaat (zie artikel 8.3).
  • Er wordt toegevoegd dat: De partijen zich ertoe verbinden in geval van beëindiging door Opgroeien, om in onderling overleg met alle betrokken partijen passende regelingen te treffen die nuttig of noodzakelijk zijn met het oog op de uitvoering en financiering van reeds opgenomen engagementen in het kader van de samenwerking. In voorkomend geval Opgroeien overgaat tot het sluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Mentes vzw na beëindigen van de bestaande overeenkomst, verbinden partijen zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op basis van de voorwaarden van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Opgroeien (zie artikel 9, laatste 2 paragrafen).
  • Wijzigingen in paragraaf over onmiddellijke beëindiging wegens wanprestaties. Termijn van 30 dagen was vroeger 15 dagen (zie artikel 9.3.1).
  • Toevoeging van het woord ‘persoonsgegevens’ bij artikel 10 over vertrouwelijkheid. Ook toevoeging dat gegevens die worden verzameld of verkregen in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst op geen enkele wijze mogen leiden tot enige vorm van commercieel gebruik (zie artikel 10).
  • Wijziging dat alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van de auteursrechten, die ontstaan ingevolge de uitvoering van de overeenkomst gemeenschappelijke eigendom van partijen zijn (zie artikel 11)
  • Nieuwe opsomming betreft elementen die in modelovereenkomst zijn opgenomen (zie artikel 13).

SO trajectmatige ondersteuning

 • Samenwerkingsovereenkomst voor trajectmatige ondersteuning werd vanuit juridische redenen een driepartijen-overeenkomst. Om dit werkbaar te maken in de praktijk werd door Mentes een volmacht tussen Mentes vzw en de ondersteuningsorganisator opgemaakt.
 • De overeenkomst wordt opgedeeld in twee delen (Deel 1: Bijzondere voorwaarden structurele subsidiëring versterking beleidsvoerend vermogen; Deel 2: Algemene voorwaarden van toepassing op de ondersteuning).
 • Er wordt ook in deze samenwerkingsovereenkomst de focus gelegd op het ondersteunen van het beleidsvoerend vermogen van de organisator. Er is dus een verschuiving van de thema’s die aan bod komen in de ondersteuning. (zie deel 1, artikel 1).
 • Er wordt meer nadruk gelegd op de wederzijdse verbintenissen tussen de partijen (zie paragraaf 3). Er wordt ook meer bepaald wat er van elke partij wordt verwacht.
  • In deel 1 artikel 2.1 wordt beschreven hoe de ondersteuning er uitziet. In de vorige overeenkomst werd dit niet beschreven.
  • Deel 1 Artikel 4 over evaluatie werd toegevoegd.
 • Bij problematische situaties werd toegevoegd dat wanneer zich handelingen voordoen die de fysieke of psychische integriteit van een kind (kunnen) schaden, dit dient te worden doorgegeven aan Opgroeien. In de vorige overeenkomst stond dat dit moest worden gedaan ‘indien nodig’.
 • Bij problematische situaties werd punt 2 toegevoegd (zie deel 2, artikel 5): De ondersteuningsorganisatie dient steeds de nodige handelingen te stellen teneinde verontrustende situaties bij de organisator te bewaken, te bespreken en op te volgen samen met de organisator. Hierbij zal de ondersteuningsorganisator steeds Mentes vzw stipt op de hoogte houden van de besprekingen, vooruitgang en medewerking van de organisator.
 • Ook volgende passages werden vanuit juridische redenen toegevoegd / gewijzigd:
  • Toevoeging van deel 2, artikel 4.2.
  • Toevoeging van punt over onmiddellijke beëindiging wegens wanprestaties. (deel 2, artikel 6.2).
  • Toevoeging over intellectuele eigendomsrechten. (zie laatste zin deel 2, artikel 8).
  • Toevoeging deel 2, artikel 9.3 en 9.4.

De samenwerkingsovereenkomsten en de volmacht voor 3 partijenovereenkomst worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Er wordt tevens gevraagd om de bevoegdheid te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen om de samenwerkingsovereenkomst voor trajectmatige ondersteuning, alsook deze overeenkomst in naam van Mentes vzw op basis van de volmacht, te sluiten.

Activiteit

AC35158 Professionaliseren, innoveren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met Mentes vzw, Hallepoortlaan 27, 1060 Sint-Gillis, voor de structurele ondersteuning beleidsvoerend vermogen kinderopvang baby’s en peuters en kleuteropvang, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed het model van samenwerkingsovereenkomst voor trajectmatige ondersteuning, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3

Keurt goed de delegatie van bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen om de samenwerkingsovereenkomst voor trajectmatige ondersteuning te sluiten op basis van deze modelovereenkomst.

Artikel 4

Keurt goed de volmacht voor 3-partijenovereenkomst tussen Mentes vzw en de ondersteuningsorganisator, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 5

Keurt goed de delegatie van bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen om de samenwerkingsovereenkomst voor trajectmatige ondersteuning te sluiten in naam van Mentes vzw op basis van de volmacht.