Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00649 - sogent - Benoeming van een commissaris, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00649 - sogent - Benoeming van een commissaris, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren - Goedkeuring 2022_GR_00649 - sogent - Benoeming van een commissaris, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.

Gecoördineerde statuten van sogent, artikel 32.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Gecoördineerde statuten van sogent, artikel 32.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Voor de aanstelling van de bedrijfsrevisor heeft de Stad Gent een overheidsopdracht van diensten uitgeschreven. In zitting van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 januari 2022 werd het bestek overheidsopdracht van diensten - Aanstellen van een bedrijfsrevisor voor het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent (nazicht boekjaar 2022-2024) vastgesteld. 

Op donderdag 5 mei 2022 heeft het college van burgemeester en schepenen het gunningsverslag goedgekeurd en de opdracht van diensten - Aanstelling van een bedrijfsrevisor voor het Genste stadsontwikkelingsbedrijf sogent (nazicht boekjaar 2022-2024) gegund aan CVBA Mazars Bedrijfsrevisoren, Manhattan Office Tower - Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Brussel.

Conform artikel 32 van de statuten van stadsontwikkeling Gent (‘sogent’), wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent uitgeoefend door één of meer commissarissen. Deze commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren (lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren). Zij worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.

Hoewel in het Decreet Lokaal Bestuur dat in werking is getreden op 1 januari 2019 in tegenstelling tot het Gemeentedecreet geen gewag meer wordt gemaakt van commissarissen, is het aangewezen op grond van het voorzorgprincipe dat de Stad een revisorale controle oplegt aan sogent en dat de gemeenteraad de erkende commissaris aanstelt. Met andere woorden dient de werkwijze bepaald in het Gemeentedecreet te worden aangehouden. 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de benoeming van de gekozen bedrijfsrevisor, meer bepaald CVBA Mazars Bedrijfsrevisoren , Manhattan Office Tower - Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Brussel, tegen een vaste bezoldiging van 27.225,00 euro, incl. 21% btw voor de jaarlijkse vaste prestaties en tegen de uurtarieven van de goedgekeurde offerte voor de eventuele bijkomende prestaties.Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de benoeming van CVBA Mazars Bedrijfsrevisoren , Manhattan Office Tower - Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Brussel , lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, voor het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen 2022, 2023 en 2024 van het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent.