Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00649 - sogent - Benoeming van een commissaris, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00649 - sogent - Benoeming van een commissaris, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00649 - sogent - Benoeming van een commissaris, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren - Goedkeuring 2022_GR_00649 - sogent - Benoeming van een commissaris, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.

Gecoördineerde statuten van sogent, artikel 32.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Gecoördineerde statuten van sogent, artikel 32.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Voor de aanstelling van de bedrijfsrevisor heeft de Stad Gent een overheidsopdracht van diensten uitgeschreven. In zitting van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 januari 2022 werd het bestek overheidsopdracht van diensten - Aanstellen van een bedrijfsrevisor voor het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent (nazicht boekjaar 2022-2024) vastgesteld. 

Op donderdag 5 mei 2022 heeft het college van burgemeester en schepenen het gunningsverslag goedgekeurd en de opdracht van diensten - Aanstelling van een bedrijfsrevisor voor het Genste stadsontwikkelingsbedrijf sogent (nazicht boekjaar 2022-2024) gegund aan CVBA Mazars Bedrijfsrevisoren, Manhattan Office Tower - Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Brussel.

Conform artikel 32 van de statuten van stadsontwikkeling Gent (‘sogent’), wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent uitgeoefend door één of meer commissarissen. Deze commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren (lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren). Zij worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.

Hoewel in het Decreet Lokaal Bestuur dat in werking is getreden op 1 januari 2019 in tegenstelling tot het Gemeentedecreet geen gewag meer wordt gemaakt van commissarissen, is het aangewezen op grond van het voorzorgprincipe dat de Stad een revisorale controle oplegt aan sogent en dat de gemeenteraad de erkende commissaris aanstelt. Met andere woorden dient de werkwijze bepaald in het Gemeentedecreet te worden aangehouden. 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de benoeming van de gekozen bedrijfsrevisor, meer bepaald CVBA Mazars Bedrijfsrevisoren , Manhattan Office Tower - Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Brussel, tegen een vaste bezoldiging van 27.225,00 euro, incl. 21% btw voor de jaarlijkse vaste prestaties en tegen de uurtarieven van de goedgekeurde offerte voor de eventuele bijkomende prestaties.Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de benoeming van CVBA Mazars Bedrijfsrevisoren , Manhattan Office Tower - Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Brussel , lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, voor het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen 2022, 2023 en 2024 van het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent.