Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00598 - Sluiten van een bijakte nr. 1 aan de huurovereenkomst d.d. 14/12/2009 voor het in huur nemen van een gedeelte van het onroerend goed, gelegen te Gent, Engelbert van Arenbergstraat 41 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:19
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00598 - Sluiten van een bijakte nr. 1 aan de huurovereenkomst d.d. 14/12/2009 voor het in huur nemen van een gedeelte van het onroerend goed, gelegen te Gent, Engelbert van Arenbergstraat 41 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00598 - Sluiten van een bijakte nr. 1 aan de huurovereenkomst d.d. 14/12/2009 voor het in huur nemen van een gedeelte van het onroerend goed, gelegen te Gent, Engelbert van Arenbergstraat 41 - Goedkeuring 2022_GR_00598 - Sluiten van een bijakte nr. 1 aan de huurovereenkomst d.d. 14/12/2009 voor het in huur nemen van een gedeelte van het onroerend goed, gelegen te Gent, Engelbert van Arenbergstraat 41 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII 'Huur'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 14 december 2009 werd tussen de bvba THUUR en de Stad Gent een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot een magazijn, gelegen te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Engelbert van Arenbergstraat 43, kadastraal bekend onder Gent, negentiende afdeling, sectie C, perceelnummer 0900L 8, met een oppervlakte van ongeveer 88 m², voor onbepaalde duur, ingegaan op 1 januari 2010. De huurovereenkomst is te allen tijde opzegbaar door de huurder met een opzegtermijn van 3 maanden, en door de verhuurder met een opzegtermijn van 6 maanden.

Bij akte d.d. 3 maart 2022, verleden voor notaris Barbara Balliere te Oostakker, werd het volledige magazijn, op en met grond en aanhorigheden, door de heer Piet Vanthuyne en de bv RAL 9000 aangekocht.

Vanaf heden treedt de bv RAL 9000, eigenaar van bovenvermeld goed, op als verhuurder ten aanzien van de Stad Gent voor het door Stad Gent in huur genomen gedeelte van het onroerend goed.

Dit magazijn wordt gehuurd als opslagruimte voor de Cultuurdienst. Er is tevens een atelier voor het uitvoeren van kleine onderhouds- en herstellingswerken aan het opgeslagen materiaal. Ook de bestelwagen wordt er gestald. In het kader van de uitvoering van de POD Logistiek zal deze opslagruimte ondergebracht worden in het logistieke depot op de Lourdeshoek en dit ten vroegste in 2027. Daarom is het aangewezen om het magazijn in de Engelbert van Arenbergstraat in functie daarvan tot aan de verhuis naar het nieuwe logistieke depot verder te huren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vanuit de Dienst Vastgoed wordt voorgesteld om een bijakte aan de huurovereenkomst d.d. 14/12/2009 te sluiten met de bv RAL 9000 om de voorwaarden van huur te bestendigen, behoudens de duur en de beëindiging van de overeenkomst.

De huurovereenkomst krijgt een vaste looptijd, aangevangen op 1 januari 2010, om, bij gebrek aan tijdig verzoek tot verlenging van de Stad, van rechtswege te eindigen op 31 december 2027.

De Stad kan de overeenkomst opzeggen mits het respecteren van een opzegtermijn van 6 maanden, en dit ten vroegste met 30 juni 2027 als einddatum.

Op schriftelijk verzoek van de Stad uiterlijk 6 maanden voorafgaand aan de vervaldag, wordt de overeenkomst verlengd aan dezelfde voorwaarden, en dit voor de in het verzoek tot verlenging opgegeven periode. De Stad kan, uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de nieuwe vervaldag na verlenging, telkens een nieuw verzoek tot verlenging indienen, en dit tot uiterlijk 30 juni 2029.

Een verlenging na deze datum is enkel mogelijk mits akkoord van de verhuurder.

Tijdens elke periode van verlenging kan de Stad te allen tijde bij aangetekend schrijven een einde stellen aan de huurovereenkomst mits het respecteren van een opzegtermijn van drie maanden.

Op die manier krijgt de Stad de nodige zekerheid dat de ruimte kan gebruikt worden tot aan de verhuis naar het nieuwe logistieke depot, en is er toch voldoende flexibiliteit voor de Stad.

Vanaf 1 mei 2022 dient de huurvergoeding gestort te worden op het rekeningnummer op naam van de bv RAL 9000.

Vanaf 1 januari 2023 neemt de Stad Gent 10% van de totale kost aan onroerende voorheffing op zich, meer bepaald een percentage in verhouding tot het aandeel dat door de Stad wordt gehuurd ten opzichte van de totale ruimte. Deze kost wordt jaarlijks per factuur aan de Stad aangerekend.

Het sluiten van de bijakte nr. 1 aan de huurovereenkomst d.d. 14/12/2009 wordt door middel van dit besluit ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Vastgoed
Budgetplaats 347250001
Categorie* E
Subsidiecode NIET_RELEVANT
2022 5.042,32
2023 8.013,52
2024 8.013,52
2025 8.013,52
Later 28.047,32
Totaal 57.130,20


De huurvergoeding (tot op heden geïndexeerd) bedraagt € 7.563,52/jaar, of € 630,29/maand. De huurvergoeding dient maandelijks betaald te worden en wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Vanaf 1 mei 2022 dient de huurvergoeding gestort te worden op het rekeningnummer op naam van de bv RAL 9000.

Naast de huurvergoeding dient de onroerende voorheffing aan de bv RAL 9000 betaald te worden, en dit vanaf 1 januari 2023 én voor 10% van de totale kost. De onroerende voorheffing zal jaarlijks per factuur aangerekend worden. Geraamd budget is € 450,00/jaar.


Voorgestelde uitgaven

€ 57.130,20

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het sluiten van een bijakte nr. 1 aan de huurovereenkomst d.d. 14/12/2009 tussen de bv RAL 9000, Engelbert van Arenbergstraat 41, 9040 Sint-Amandsberg, en de Stad Gent met betrekking tot een gedeelte van het onroerend goed, gelegen te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Engelbert van Arenbergstraat 41.


Bijlagen