Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00525 - Addendum bij samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de operationele ondersteuning bij de vaccinatie in het kader van COVID-19 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:21
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00525 - Addendum bij samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de operationele ondersteuning bij de vaccinatie in het kader van COVID-19 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00525 - Addendum bij samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de operationele ondersteuning bij de vaccinatie in het kader van COVID-19 - Goedkeuring 2022_GR_00525 - Addendum bij samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de operationele ondersteuning bij de vaccinatie in het kader van COVID-19 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42, § 1, 1°, b.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2021 tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De huisartsenvereniging Gent vzw, Groot Begijnhof 41, 9040 Sint-Amandsberg, ondersteunt vanaf 1 mei 2022 de Stad en Eerstelijnszone Gent vzw, Kliniekstraat 29, 9050 Gentbrugge, operationeel bij de vaccinatie in het kader van COVID-19, en neemt hiertoe, in opdracht van de Stad en ELZ Gent, volgende opdrachten op zich binnen het bestek van haar mogelijkheden:  
(a) Het voorzien van de continuïteit in vaccinatie tijdens de waakvlamfase, door het vaccineren van inwoners uit de ELZ Gent in een Vaccinatiepunt. Het kan hier gaan om basisvaccinaties, boosterprikken, extra prikken,… Hierbij zijn ook buitenlandse studenten inbegrepen die niet (helemaal) gevaccineerd zijn met een door de Belgische overheid erkend vaccin. Inwoners van andere ELZ kunnen uitzonderlijk en na overleg met ELZ Gent en de Stad eventueel ook gevaccineerd worden in het vaccinatiepunt.
(b) Operationeel verdelen van vaccins – zowel ongeopende vials als opgetrokken spuiten - aan andere actoren (bvb wzc, collectiviteiten, andere vaccinatiepunten, mobiele teams,…). 

Voor modaliteiten van samenwerking en financiering werd er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met de Huisartsenvereniging Gent vzw, Groot Begijnhof 14, 9040 Sint-Amandsberg, en met Eerstelijnszone Gent vzw, Kliniekstraat 29, 9050 Gentbrugge. De bepalingen in deze overeenkomst zijn van toepassing sinds 1 mei 2022 en de overeenkomst wordt aangegaan tot en met 31 december 2022, maar kan na een beslissing van stopzetting van de waakvlamfase door de Vlaamse overheid beëindigd worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij de reeds goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, Eerstelijnszone Gent en de Huisartsenvereniging Gent, wordt een addendum toegevoegd. Dit addendum regelt het financiële kader van de operationele werking voor de Huisartsenvereniging Gent in twee concrete bijlages:

  • Bijlage 1 geeft een operationeel kader weer waarin priksnelheid, medische medewerkersaantallen en bijhorende kosten om medische medewerkers te vergoeden, vermeld staan. HVG verbindt zich ertoe het vaccinatiepunt, met alle nodige disciplines, in lijn met dit kader te organiseren, zodat de maximale totale kostprijs (inclusief voorbereider en farmaceutisch expert) per prik niet hoger zal zijn dan 12,73 euro per prik.  
  • Bijlage 2 geeft hetzelfde operationeel kader weer maar enkel voor vaccinatoren en artsen. Het maximaal uit te betalen bedrag aan HVG voor de geleverde prestaties van artsen en vaccinatoren zal, omgerekend naar kostprijs per prik voor deze vaccinatoren en artsen (à 52 prikken/vaccinatieruimte), nooit hoger zijn dan 7,29 euro. 

Activiteit

AC35511 Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met Eerstelijnszone Gent vzw, Kliniekstraat 29, 9050 Gentbrugge, en met de Huisartsenvereniging Gent vzw, Groot Begijnhof 14, 9040 Sint-Amandsberg, in het kader van COVID-19-vaccinatie met ingang van 1 mei 2022 tot en met 31 december 2022.


Bijlagen

  • Addendum
  • Samenwerkingsovereenkomst vaccinatiepunt