Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00525 - Addendum bij samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de operationele ondersteuning bij de vaccinatie in het kader van COVID-19 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2022_GR_00525 - Addendum bij samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de operationele ondersteuning bij de vaccinatie in het kader van COVID-19 - Goedkeuring 2022_GR_00525 - Addendum bij samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de operationele ondersteuning bij de vaccinatie in het kader van COVID-19 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42, § 1, 1°, b.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2021 tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De huisartsenvereniging Gent vzw, Groot Begijnhof 41, 9040 Sint-Amandsberg, ondersteunt vanaf 1 mei 2022 de Stad en Eerstelijnszone Gent vzw, Kliniekstraat 29, 9050 Gentbrugge, operationeel bij de vaccinatie in het kader van COVID-19, en neemt hiertoe, in opdracht van de Stad en ELZ Gent, volgende opdrachten op zich binnen het bestek van haar mogelijkheden:  
(a) Het voorzien van de continuïteit in vaccinatie tijdens de waakvlamfase, door het vaccineren van inwoners uit de ELZ Gent in een Vaccinatiepunt. Het kan hier gaan om basisvaccinaties, boosterprikken, extra prikken,… Hierbij zijn ook buitenlandse studenten inbegrepen die niet (helemaal) gevaccineerd zijn met een door de Belgische overheid erkend vaccin. Inwoners van andere ELZ kunnen uitzonderlijk en na overleg met ELZ Gent en de Stad eventueel ook gevaccineerd worden in het vaccinatiepunt.
(b) Operationeel verdelen van vaccins – zowel ongeopende vials als opgetrokken spuiten - aan andere actoren (bvb wzc, collectiviteiten, andere vaccinatiepunten, mobiele teams,…). 

Voor modaliteiten van samenwerking en financiering werd er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met de Huisartsenvereniging Gent vzw, Groot Begijnhof 14, 9040 Sint-Amandsberg, en met Eerstelijnszone Gent vzw, Kliniekstraat 29, 9050 Gentbrugge. De bepalingen in deze overeenkomst zijn van toepassing sinds 1 mei 2022 en de overeenkomst wordt aangegaan tot en met 31 december 2022, maar kan na een beslissing van stopzetting van de waakvlamfase door de Vlaamse overheid beëindigd worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij de reeds goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, Eerstelijnszone Gent en de Huisartsenvereniging Gent, wordt een addendum toegevoegd. Dit addendum regelt het financiële kader van de operationele werking voor de Huisartsenvereniging Gent in twee concrete bijlages:

  • Bijlage 1 geeft een operationeel kader weer waarin priksnelheid, medische medewerkersaantallen en bijhorende kosten om medische medewerkers te vergoeden, vermeld staan. HVG verbindt zich ertoe het vaccinatiepunt, met alle nodige disciplines, in lijn met dit kader te organiseren, zodat de maximale totale kostprijs (inclusief voorbereider en farmaceutisch expert) per prik niet hoger zal zijn dan 12,73 euro per prik.  
  • Bijlage 2 geeft hetzelfde operationeel kader weer maar enkel voor vaccinatoren en artsen. Het maximaal uit te betalen bedrag aan HVG voor de geleverde prestaties van artsen en vaccinatoren zal, omgerekend naar kostprijs per prik voor deze vaccinatoren en artsen (à 52 prikken/vaccinatieruimte), nooit hoger zijn dan 7,29 euro. 

Activiteit

AC35511 Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met Eerstelijnszone Gent vzw, Kliniekstraat 29, 9050 Gentbrugge, en met de Huisartsenvereniging Gent vzw, Groot Begijnhof 14, 9040 Sint-Amandsberg, in het kader van COVID-19-vaccinatie met ingang van 1 mei 2022 tot en met 31 december 2022.


Bijlagen

  • Addendum
  • Samenwerkingsovereenkomst vaccinatiepunt