Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00577 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Wijziging

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00577 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Wijziging 2022_GR_00577 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 3.


Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 28 juni 2017 heeft de gemeenteraad het nieuw reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning, goedgekeurd. Daarna werd dit reglement op verschillende momenten gewijzigd.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

De parkeervergunning “zorg” kan aangevraagd worden door zorgverstrekkers, organisaties voor zorgverstrekking, mantelzorgers of organisaties voor georganiseerd vervoer voor minder mobiele personen in het kader van zorgverlening. Er wordt binnen deze groep zorgverstrekkers geen onderscheid gemaakt naargelang de activiteit die de zorgverstrekkers uitoefenen. Dit heeft tot gevolg dat ook zorgverstrekkers die geen huisbezoeken afleggen recht hebben op een parkeervergunning “zorg”. Dat leidt tot een inefficiënt gebruik van de parkeervergunning en parkeerplaatsen.

 Zorgverstrekkers en organisaties voor zorgverstrekking kunnen hun hoedanigheid van zorgverstrekker enkel aantonen mits het voorleggen van een Riziv nummer of een erkenning van het Agentschap Zorg en Gezondheid. In de praktijk blijkt dit te beperkend te zijn. Hierdoor vallen zorgverstrekkers die nochtans tot de doelgroep behoren, uit de boot.

Voortaan zal een parkeervergunning zorg enkel kunnen uitgereikt worden voor welbepaalde zorgactiviteiten, m.n. huisarts; b. zorgkundige; c. thuiszorg; d. gezinszorg; e. vroedvrouwen; f. kinesist; g. mantelzorg; h. georganiseerd vervoer voor minder mobiele personen; het gaat om de groep zorgverstrekkers die op structurele basis huisbezoeken afleggen.

 Daarnaast worden een aantal documenten toegevoegd die kunnen voorgelegd worden ter staving van de aanvraag voor een parkeervergunning “zorg”. 

 Deze wijzigingen hebben de optimalisatie van het gebruik van de parkeervergunning “zorg” en het parkeerareaal in de Stad tot doel.  

Activiteit

AC34806 Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vervanging van artikel 12 van het 'Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning' door volgende tekst:

"§1. De gemeentelijke parkeervergunning “zorg” wordt uitgereikt voor voertuigen die aangewend worden in het kader van (thuis)zorgverlening aan:

 1. individuele zorgverstrekkers en zorgverstrekkers die werkzaam zijn voor een organisatie voor zorgverstrekking;
 2. mantelzorgers;
 3. organisaties voor georganiseerd vervoer voor minder mobiele personen.

De gemeentelijke parkeervergunning “zorg” wordt uitgereikt op voorwaarde dat bovengenoemde aanvrager één van volgende activiteiten uitoefent:

 1. huisarts;
 2. zorgkundige;
 3. thuiszorg;
 4. gezinszorg;
 5. vroedvrouwen;
 6. kinesist;
 7. mantelzorg
 8. georganiseerd vervoer voor minder mobiele personen.


§2. De gemeentelijke parkeervergunning “zorg” biedt de volgende parkeerrechten op het grondgebied van de Stad Gent:

a. voor individuele zorgverstrekkers en zorgverstrekkers werkzaam voor organisaties voor zorgverstrekking en organisaties voor georganiseerd vervoer van minder mobiele personen: parkeerrecht binnen alle parkeerzones zoals bepaald in bijlage 2;

b. voor mantelzorgers: parkeerrecht beperkt tot de parkeerzone gekoppeld aan de domicilie van de patiënt.


§3. De vergunning wordt aangevraagd door:

a. de zorgverstrekker of mantelzorger zelf;

b. de organisatie voor georganiseerd vervoer voor minder mobiele personen.

De organisaties voor georganiseerd vervoer voor minder mobiele personen kunnen de gemeentelijke parkeervergunning “zorg” enkel via mail of aan het fysieke loket van de Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) aanvragen.

 

§4. Er kan maximaal één parkeervergunning   “zorg” per aanvrager aangevraagd worden. Per parkeervergunning kan maximaal één kentekenplaat gekoppeld worden, met uitzondering van de organisatie voor georganiseerd vervoer voor minder mobiele personen  die een parkeervergunning  “zorg” voor meerdere kentekenplaten kan aanvragen. 

De vergunninghouder is gedurende de volledige geldigheidstermijn van de parkeervergunning verantwoordelijk voor de correcte koppeling tussen de uitgereikte parkeervergunning en de kentekenplaat van het effectief gebruikte/geparkeerde voertuig.

 

§5. De gemeentelijke parkeervergunning “zorg” is gedurende 1 jaar geldig.  De aanvraag van de verlenging gebeurt conform de procedure zoals voorzien in artikel 6.

 

§6. Bij de aanvraag van de parkeervergunning(en) “zorg” worden volgende documenten voorgelegd:

 

a. voor een individuele zorgverstrekker of zorgverstrekker werkzaam voor een organisatie voor zorgverstrekking:

1° hetzij een Riziv nummer;

2° hetzij, voor huisbezoek aan patiënten:

- een visum van de FOD Volksgezondheid en/of erkenning, inschrijving of registratie van Agentschap Zorg en Gezondheid, vereist om een beroep in de gezondheidszorg te mogen uitoefenen;

- een tewerkstellingsattest van de werkgever dat niet ouder is dan drie maanden;

3° hetzij, voor verzorgende:

- een erkenning, inschrijving of registratie van Agentschap Zorg en Gezondheid, vereist om een beroep in de gezondheidszorg te mogen uitoefenen;

- een tewerkstellingsattest van de werkgever dat niet ouder is dan drie maanden;

4° hetzij, voor gezinszorg en thuiszorg:

- een erkenning door of aanmelding bij het Agentschap Zorg en Gezondheid als dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg;

- een tewerkstellingsattest van de werkgever dat niet ouder is dan drie maanden;

 

b. voor een mantelzorger: een algemene erkenning als mantelzorger door een ziekenfonds (attest type 1);

 

c. voor een organisatie voor georganiseerd vervoer van minder mobiele personen: het bewijs van erkenning als Minder Mobiele Centrale, als een lokaal dienstencentrum of ziekenfonds die minder mobielenvervoer organiseert of als vervoerder belast met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit;

 

d. voor elk van de bovenstaande gevallen:

1° Inschrijvingsbewijs van het voertuig;

2° Indien het voertuig niet op naam van de vergunninghouder is ingeschreven: een kopie van het verzekeringsattest van het voertuig van de vergunninghouder of een attest van de werkgever of leasingmaatschappij of rechtspersoon of het contract met of bewijs van lidmaatschap of registratie bij een autodeel organisatie, waaruit blijkt dat de vergunninghouder bestendig over dit voertuig beschikt voor de uitvoering van zijn /haar taken als zorgverstrekker.

 

De Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) behoudt zich het recht voor om te allen tijde bijkomende, nuttige informatie of bewijsstukken op te vragen.

 

§7. De gemeentelijke parkeervergunning “zorg” biedt eveneens toegang tot het project ‘Parkeer en Zorg’ volgens de modaliteiten zoals bepaald in het Reglement voor Parkeer en Zorg.

 

§8. In afwijking van paragraaf  1 tot en met 6  kan een gemeentelijke parkeervergunning “zorg” worden uitgereikt voor een voertuig van een zorgorganisatie, dat ter beschikking wordt gesteld van personeelsleden van een andere zorgorganisatie die één van volgende activiteiten uitoefenen:

 1. zorgkundige;
 2. thuiszorg;
 3. gezinszorg.

De gemeentelijke parkeervergunning biedt parkeerrecht binnen alle parkeerzones zoals bepaald in bijlage 2.

De zorgorganisatie kan de gemeentelijke parkeervergunning “zorg” enkel via mail of aan het fysieke loket van de Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) aanvragen.

Deze zorgorganisatie kan één parkeervergunning  “zorg” aanvragen voor meerdere kentekenplaten.  De aanvraag van de verlenging gebeurt conform de procedure zoals voorzien in artikel 6."


Artikel 2

Keurt goed de inwerkingtreding van de wijzigingen op 1 juli 2022

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen