Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00526 - Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de infrastructuur bij de vaccinatie in het vaccinatiepunt in het kader van COVID-19 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2022_GR_00526 - Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de infrastructuur bij de vaccinatie in het vaccinatiepunt in het kader van COVID-19 - Goedkeuring 2022_GR_00526 - Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de infrastructuur bij de vaccinatie in het vaccinatiepunt in het kader van COVID-19 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42, § 1, 1°, b.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2021 tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De huisartsenvereniging Gent vzw, Groot Begijnhof 41, 9040 Sint-Amandsberg, ondersteunt vanaf 1 mei 2022 de Stad en ELZ Gent operationeel bij de vaccinatie in het kader van COVID-19, en neemt hiertoe, in opdracht van de Stad en Eerstelijnszone Gent vzw, Kliniekstraat 29, 9050 Gentbrugge, volgende opdrachten op zich binnen het bestek van haar mogelijkheden:  
(a) Het voorzien van de continuïteit in vaccinatie tijdens de waakvlamfase, door het vaccineren van inwoners uit de ELZ Gent in een Vaccinatiepunt. Het kan hier gaan om basisvaccinaties, boosterprikken, extra prikken,… Hierbij zijn ook buitenlandse studenten inbegrepen die niet (helemaal) gevaccineerd zijn met een door de Belgische overheid erkend vaccin. Inwoners van andere ELZ kunnen uitzonderlijk en na overleg met ELZ Gent en de Stad eventueel ook gevaccineerd worden in het vaccinatiepunt.
(b) Operationeel verdelen van vaccins – zowel ongeopende vials als opgetrokken spuiten - aan andere actoren (bvb wzc, collectiviteiten, andere vaccinatiepunten, mobiele teams,…). 

Voor modaliteiten van samenwerking en financiering werd er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met de Huisartsenvereniging Gent vzw, Groot Begijnhof 14, 9040 Sint-Amandsberg, en met Eerstelijnszone Gent vzw, Kliniekstraat 29, 9050 Gentbrugge. De bepalingen in deze overeenkomst zijn van toepassing sinds 1 mei 2022 en de overeenkomst wordt aangegaan tot en met 31 december 2022, maar kan na een beslissing van stopzetting van de waakvlamfase door de Vlaamse overheid beëindigd worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze overeenkomst bouwt verder op de reeds goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, Eerstelijnszone Gent en de Huisartsenvereniging Gent (HVG), waarbij de operationele uitbating van het vaccinatiepunt in de 'waakvlamfase' wordt opgenomen door HVG.  Deze overeenkomst regelt het financiële kader met betrekking tot het gebruik van de infrastructuur voor het vaccinatiepunt in het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19.

De lokalen voor het vaccinatiepunt worden ter beschikking gesteld door UZ Gent. Het vaccinatiepunt wordt operationeel uitgebaat door de Huisartsenvereniging Gent. Deze overeenkomst wordt daarom gesloten tussen Stad Gent, UZ Gent en de Huisartsenvereniging Gent.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Regie Gezondheid en Zorg  
Budgetplaats 355310000 
Categorie* 6142000
Subsidiecode ABB-VC-PEN 
2022 8.400
Totaal 8.400 

Voorgestelde uitgaven

€ 8.400,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Dienst Regie Gezondheid en Zorg 
Budgetplaats 355310000 
Categorie* 7405200 
Subsidiecode ABB-VC-PEN 
2022 562.900 
Totaal 562.900 

Verwachte ontvangsten

€ 562.900,00

Activiteit

AC35531 Vaccinatiecentrum

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde samenwerkingsovereenkomst met UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent en met de Huisartsenvereniging Gent vzw,  Groot Begijnhof 14, 9040 Sint-Amandsberg, met betrekking tot de infrastructuur bij de vaccinatie in het vaccinatiepunt in het kader van COVID-19, met ingang van 1 mei 2022 tot en met 31 december 2022.