Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00568 - Overheidsopdracht van werken - Aanpassen, herstellen en vernieuwen van bevelposten voor verkeerslichten op diverse kruispunten - TDW/2022/012 - ID 5307 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00568 - Overheidsopdracht van werken - Aanpassen, herstellen en vernieuwen van bevelposten voor verkeerslichten op diverse kruispunten - TDW/2022/012 - ID 5307 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00568 - Overheidsopdracht van werken - Aanpassen, herstellen en vernieuwen van bevelposten voor verkeerslichten op diverse kruispunten - TDW/2022/012 - ID 5307 - Bestek - Vaststelling 2022_GR_00568 - Overheidsopdracht van werken - Aanpassen, herstellen en vernieuwen van bevelposten voor verkeerslichten op diverse kruispunten - TDW/2022/012 - ID 5307 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het huidig onderhoudsbestek voor aanpassingen en herstellingen aan verkeerslichteninstallaties en hun bevelposten op diverse kruispunten - TDW/2019/005 - ID4671 - tweede herhaling, loopt af op 5 augustus 2022. De aannemer heeft een  3de herhalingsjaar geweigerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Een nieuw bestek werd opgemaakt voor de overheidsopdracht van werken - Aanpassen, herstellen en vernieuwen van bevelposten voor verkeerslichten op diverse kruispunten - TDW/2022/012 - ID 5307.

Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.
Uitvoeringstermijn: 1 jaar, verspreid over diverse deelopdrachten.
Gunningscriteria: prijs.

Deze opdracht kan bij toepassing van art. 42, § 1, 2°, “Wet Overheidsopdrachten”, opnieuw via onderhandelingsprocedure worden gegund. De aanwending van deze procedure is beperkt tot een periode van drie jaar na het sluiten van de oorspronkelijke opdracht.

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college, met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad, daar de lopende opdracht eindigt op 5 augustus 2022 en er tijdig een nieuwe aannemer dient beschikbaar te zijn.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

Budgetplaats

349132400 

Categorie

2022

2023

x

Totaal

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34913 Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van werken - Aanpassen, herstellen en vernieuwen van bevelposten voor verkeerslichten op diverse kruispunten - TDW/2022/012 - ID 5307.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: volgens prijslijst.

Uitvoeringstermijn: 1 jaar, gespreid over diverse deelopdrachten.

Gunningscriteria: prijs.


Bijlagen

  • Bestek
  • 5307_TDW2022012_Basisopdracht_Meetstaat_2.xlsx
  • raming