Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00644 - Samenwerkingsovereenkomsten betreffende de monitoring van de luchtkwaliteit in Gent in het kader van de wijkmobiliteitsplannen en buitenwijken - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2022_GR_00644 - Samenwerkingsovereenkomsten betreffende de monitoring van de luchtkwaliteit in Gent in het kader van de wijkmobiliteitsplannen en buitenwijken - Goedkeuring 2022_GR_00644 - Samenwerkingsovereenkomsten betreffende de monitoring van de luchtkwaliteit in Gent in het kader van de wijkmobiliteitsplannen en buitenwijken - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §2

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 16 juni 2016, artikel 31

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In september 2018 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst goed met de Vlaamse Milieumaatschappij betreffende de monitoring van de luchtkwaliteit in Gent naar aanleiding van de lage-emissiezone. Sindsdien werken de twee partijen samen om metingen van black carbon (BC) en stikstofdioxide (NO2) uit te voeren. Dit gebeurt d.m.v. een roet-monitor (BC) in de Lange Violettestraat enerzijds en 20 meetplaatsen met passieve NO2-samplers op en binnen de R40 anderzijds. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om specifiek de luchtkwaliteit te monitoren in het kader van de wijkmobiliteitsplannen en in de buitenwijken, zijn er ook NO2-meetpunten buiten de R40 en LEZ noodzakelijk.

Consistente en kwalitatieve langlopende metingen kunnen enkel gerealiseerd worden d.m.v. een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst. De VMM heeft immers de decretale opdracht om de algemene luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart te brengen. Zij doet dit aan de hand van vaste meetstations verspreid over gans Vlaanderen. De VMM beschikt over de nodige referentiedata om de NO2-metingen met passieve samplers op de extra meetplaatsen te kalibreren. 

Er worden twee overeenkomsten opgemaakt, voor de monitoring van de wijkmobiliteitsplannen enerzijds en de monitoring van de wijken buiten de R40 anderzijds:

  • Per wijkmobiliteitsplan wordt 18 maanden NO2 gemeten op 10 à 15 locaties in de wijk, van 6 maanden voor de invoering van het wijkmobiliteitsplan tot 12 maanden na de invoering.
  • Van januari 2023 tot december 2025 wordt continu NO2 gemeten op 25 locaties verspreid over de aandachtswijken voor luchtkwaliteit (waaronder Nieuw-Gent, Stationsbuurten Noord en Zuid, Oud-Gentbrugge, Dampoort, Ledeberg, Bloemekeswijk en Muide-Meulestede).

Beide overeenkomsten hebben een looptijd van ongeveer drie jaar, tot 31 december 2025. Na deze periode kunnen de overeenkomsten jaarlijks verlengd worden via een aangetekend schrijven, verstuurd ten minste 6 maanden voor het einde van de voorziene looptijd van de overeenkomst.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Milieu en Klimaat  Milieu en Klimaat
Budgetplaats 352590000
349590000 
Categorie* E E
Subsidiecode Niet_Relevant  Niet_Relevant 
2022 14448
 
2023 91008   
2024 76685   
2025 45000 

26453,5 

Totaal

227141 

26453,5  

Voorgestelde uitgaven

€ 253.594,50

Overzicht van de inkomsten

nvt

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35353 Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, betreffende de monitoring van NO2 in het kader van de Gentse wijkmobiliteitsplannen zoals gevoegd in bijlage en die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

Artikel 2

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, betreffende de monitoring van NO2 in de Gentse wijken buiten de R40 zoals gevoegd in bijlage en die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.