Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00549 - Centrumreglement voor het Centrum voor Leren en Werken Gent - Wijziging

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Evita Willaert
2022_GR_00549 - Centrumreglement voor het Centrum voor Leren en Werken Gent - Wijziging 2022_GR_00549 - Centrumreglement voor het Centrum voor Leren en Werken Gent - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap;
  • Het Decreet van 30 maart 2018 betreffende duaal leren en de aanloopfase;
  • Het Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2018 houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren en de aanloopfase en diverse andere maatregelen
  • De Omzendbrief SO/2008/08 van 8 augustus 2008 betreffende het stelsel van leren en werken.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad wijzigde laatst op 21 juni 2021 het 'Centrumreglement voor het Centrum voor Leren en Werken Gent'.

Met het oog op het schooljaar 2022-2023 wordt aan de gemeenteraad gevraagd het 'Centrumreglement voor het Centrum voor Leren en Werken Gent' te wijzigen. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk ingevolge gewijzigde regelgevingen en/of praktische bezwaren. 

Aangezien het Centrum voor Leren en Werken Gent met ingang van 1 september 2022 van naam verandert naar DuO²- Gent, wordt ook de titel van het centrumreglement  gewijzigd naar 'Centrumreglement voor DuO²- Gent'.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Centrumreglement voor het Centrum voor Leren en Werken Gent' te wijzigen met ingang van 1 september 2022. Ook de titel van het centrumreglement wordt gewijzigd naar 'Centrumreglement voor DuO²- Gent'.

Een gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan het 'Centrumreglement voor het Centrum voor Leren en Werken Gent', nu 'Centrumreglement voor DuO²- Gent', is te vinden in voorliggend document in bijlage. 
Deze wijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Ze treden in werking op 1 september 2022.

Activiteit

AC34434 Inrichten van een centrum voor leren en werken

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt het 'Centrumreglement voor het Centrum voor Leren en Werken Gent' en de titel van het centrumreglement naar 'Centrumreglement voor DuO²- Gent', zoals aangegeven in het document in bijlage.

De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Centrumreglement voor DuO²- Gent', zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen