Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00593 - Rapportering van de financieel directeur over het debiteurenbeheer - toestand op 31/12/2021 - Kennisneming

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2022_GR_00593 - Rapportering van de financieel directeur over het debiteurenbeheer - toestand op 31/12/2021 - Kennisneming 2022_GR_00593 - Rapportering van de financieel directeur over het debiteurenbeheer - toestand op 31/12/2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 177.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, de artikelen 177 en 587.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt in artikel 177 dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid instaat voor:

2° het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

Voornoemd artikel bepaalt ook dat de financieel directeur m.b.t. de vervulling van deze opdracht in volle onafhankelijkheid rapporteert aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen en aan het vast bureau.

Het artikel 587 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de nieuwe figuur van de financieel directeur de taken uitoefent die door of krachtens de wet of het decreet aan de gemeenteontvanger, aan de financieel beheerder van de gemeente, aan de ontvanger van het OCMW en aan de financieel beheerder van het OCMW zijn toevertrouwd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Dit betreft een periodieke, zijnde jaarlijkse, rapportering aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen en aan het vast bureau.

Om te voldoen aan de rapportering over de vervulling van de opdracht van de financieel directeur m.b.t. het debiteurenbeheer is in bijlage een nota betreffende de toestand op 31/12/2021, met een overzicht van de cijfers en een toelichting van de vaststellingen voor zowel het OCMW Gent als de Stad Gent, te vinden.

Activiteit

AC34669 Invorderen fiscale en niet-fiscale ontvangsten en GAS

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de bij dit besluit gevoegde rapportering door de financieel directeur m.b.t. het debiteurenbeheer, van de Stad Gent en van de gemeenschappelijke departementen van het OCMW Gent en de Stad Gent, tot en met 31/12/2021.


Bijlagen

  • Rapportering van de FD aan de raden_ivm het Debiteurenbeheer.pdf