Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00605 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van tuinbouwmateriaal - SLS/2022/020 - ID5298 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:20
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00605 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van tuinbouwmateriaal - SLS/2022/020 - ID5298 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00605 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van tuinbouwmateriaal - SLS/2022/020 - ID5298 - Bestek - Vaststelling 2022_GR_00605 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van tuinbouwmateriaal - SLS/2022/020 - ID5298 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 41.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De huidige raamovereenkomst voor het leveren van tuinbouwmateriaal vervalt op 18/07/2023. Bij tussentijdse evaluatie van de afnames merkte de administratie op dat het grensbedrag van de vorige procedure bijna is bereikt. Om een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen aanbieden en continuïteit te voorzien in het leveren van tuinbouwmateriaal stelt de administratie voor een nieuwe opdracht met als procedure de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking op te starten.
Deze raamovereenkomst bestaat uit 1 perceel. 

Duurzaamheid: op vlak van duurzaamheid wordt vooral ingezet op duurzaam transport door te verplichten dat leveringen dienen te gebeuren met een voertuig dat is toegestaan binnen de LEZ zone. Verder willen we de markt stimuleren om stappen te nemen op vlak van duurzaamheid. Er is een gunningscriteria duurzaamheid opgenomen waarbij we inschrijvers stimuleren om duurzame inspanningen te leveren zoals bvb. werken met FSC hout, duurzame verpakkingen, samenwerking met sociale economie.... We stimuleren de circulariteit door in de technische bepalingen op te leggen dat, voor de artikelen waar dit mogelijk is, alle onderdelen vervangbaar moeten zijn.

Historische waarde: op jaarbasis ramen we deze opdracht op € 52.842,00 inclusief btw. De vastgestelde raming is gebaseerd op basis van een analyse van de afnames van de afgelopen jaren. De raming van deze opdracht ligt hoger dan bij de voorgaande opdracht omdat bij uitvoering blijkt dat er meer wordt afgenomen dan vastgesteld in 2019. 
Op basis van klantenbevraging schatten we in dat de afnames voor de komende 4 jaar in dezelfde lijn liggen als de afnames van de afgelopen 3 jaar.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van tuinbouwmateriaal - SLS/2022/020 - ID5298, opgemaakt.
Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Wijze van prijsbepaling: volgens prijslijst
Uitvoeringstermijn : 4 jaar.
Gunningscriteria:
Prijs: 80 punten
Duurzame inspanningen: 20 punten.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Stad Gent
Budgetplaats xxxxxxxxx 
Categorie*
2022 39.631,50
2023 52.842,00
2024 52.842,00
2025 52.842,00
2026 13.210,50
Totaal 211.368,00

Voorgestelde uitgaven

€ 211.368,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van tuinbouwmateriaal - SLS/2022/020 - ID5298.

Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Wijze van prijsbepaling: volgens prijslijst.
Uitvoeringstermijn: 4 jaar.
Gunningscriteria: 
Prijs: 80 punten
Duurzame inspanningen: 20 punten.


Bijlagen

  • Bestek
  • Inventaris