Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00601 - Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen aan de Désire Mercierlaan te Gentbrugge - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:19
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00601 - Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen aan de Désire Mercierlaan te Gentbrugge - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00601 - Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen aan de Désire Mercierlaan te Gentbrugge - Goedkeuring 2022_GR_00601 - Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen aan de Désire Mercierlaan te Gentbrugge - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 293;
  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent is eigenaar van een perceel grond gelegen aan de Désire Mercierlaan te 9050 Gentbrugge, perceelnummer 475X, 23ste afdeling, sectie B.

Het betreffende perceel grond grenst aan perceelnummer 517T, Désiré Mercierlaan 79, namelijk een woning met tuin. 

De eigenaars van deze woning gebruiken perceelnummer 475X als toegang van de openbare weg tot aan hun woning/perceelnummer 517T en als voortuin.

De voorbije 9 jaar huurden de eigenaars van de woning perceelnummer 475X, en tijdens onderhandelingen over een nieuwe huurovereenkomst kwamen partijen tot overeenstemming inzake verkoop - aankoop van dit perceelnummer.  

Het betreffende perceel grond kan door de specifieke ligging enkel functioneel aangewend worden door de eigenaars van de woning, en vormt door de samenvoeging van de 2 percelen een logische eigendomsconfiguratie. De eigenaars van de woning zijn bijgevolg de enige gerede partij om perceelnummer 475X aan te kopen. Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er werd een aankoopbelofte ondertekend door de kopende partij die ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

Concreet betreft het de verkoop door de Stad Gent van een perceel grond gelegen aan de Désiré Mercierlaan te Gentbrugge, gekend of het geweest zijnde bij het kadaster onder 23ste afdeling, sectie B, perceelnummer 475X, met een gemeten oppervlakte van 68,46 m², voor de prijs van twaalfduizend achthonderdentwee euro en twee eurocent (12.802,02 EUR) conform de geschatte waarde.

In geval de schuld voortvloeiend uit de voorliggende verkoop niet onmiddellijk (volledig) bij het verlijden van de akte wordt voldaan, is de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - overeenkomstig artikel 35 van de Hypotheekwet - normaal gezien gebonden om van deze openstaande schudvordering ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen in zijn registers. De inschrijving biedt de Stad Gent een zekerheid omtrent de latere betaling ervan. Achteraf handlichting bekomen van deze inschrijving brengt evenwel kosten met zich mee.

Hoewel bij deze verkoop de koopsom volledig bij het verlijden van de akte voldaan wordt en er dus geen openstaande schuld zal zijn, wordt voorzichtigheidshalve gevraagd om de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van deze specifieke plicht te ontslaan.Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* PAT 
Budgetplaats 347250000 
Categorie*
2022 12.802,02 

Verwachte ontvangsten

€ 12.802,02

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Beslist tot het verkopen aan de koper, onder de voorwaarden van de bijgevoegde aankoopbelofte, van het onroerend goed gelegen aan de Désiré Mercierlaan te Gentbrugge, kadastraal bekend of het geweest zijnde te Gentbrugge, 23ste afdeling, sectie B, perceelnummer 475X, met een gemeten oppervlakte van 68,46 m², tegen de prijs van 12.802,02 EUR.


Artikel 2

Ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ervan enige ambtshalve inschrijving te nemen bij het overschrijven van de verkoopakte in zijn registers. 


Bijlagen

  • aankoopbelofte D. Mercierlaan
  • schatting D. Mercierlaan