Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00601 - Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen aan de Désire Mercierlaan te Gentbrugge - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00601 - Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen aan de Désire Mercierlaan te Gentbrugge - Goedkeuring 2022_GR_00601 - Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen aan de Désire Mercierlaan te Gentbrugge - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 293;
  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent is eigenaar van een perceel grond gelegen aan de Désire Mercierlaan te 9050 Gentbrugge, perceelnummer 475X, 23ste afdeling, sectie B.

Het betreffende perceel grond grenst aan perceelnummer 517T, Désiré Mercierlaan 79, namelijk een woning met tuin. 

De eigenaars van deze woning gebruiken perceelnummer 475X als toegang van de openbare weg tot aan hun woning/perceelnummer 517T en als voortuin.

De voorbije 9 jaar huurden de eigenaars van de woning perceelnummer 475X, en tijdens onderhandelingen over een nieuwe huurovereenkomst kwamen partijen tot overeenstemming inzake verkoop - aankoop van dit perceelnummer.  

Het betreffende perceel grond kan door de specifieke ligging enkel functioneel aangewend worden door de eigenaars van de woning, en vormt door de samenvoeging van de 2 percelen een logische eigendomsconfiguratie. De eigenaars van de woning zijn bijgevolg de enige gerede partij om perceelnummer 475X aan te kopen. Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er werd een aankoopbelofte ondertekend door de kopende partij die ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

Concreet betreft het de verkoop door de Stad Gent van een perceel grond gelegen aan de Désiré Mercierlaan te Gentbrugge, gekend of het geweest zijnde bij het kadaster onder 23ste afdeling, sectie B, perceelnummer 475X, met een gemeten oppervlakte van 68,46 m², voor de prijs van twaalfduizend achthonderdentwee euro en twee eurocent (12.802,02 EUR) conform de geschatte waarde.

In geval de schuld voortvloeiend uit de voorliggende verkoop niet onmiddellijk (volledig) bij het verlijden van de akte wordt voldaan, is de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - overeenkomstig artikel 35 van de Hypotheekwet - normaal gezien gebonden om van deze openstaande schudvordering ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen in zijn registers. De inschrijving biedt de Stad Gent een zekerheid omtrent de latere betaling ervan. Achteraf handlichting bekomen van deze inschrijving brengt evenwel kosten met zich mee.

Hoewel bij deze verkoop de koopsom volledig bij het verlijden van de akte voldaan wordt en er dus geen openstaande schuld zal zijn, wordt voorzichtigheidshalve gevraagd om de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van deze specifieke plicht te ontslaan.Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* PAT 
Budgetplaats 347250000 
Categorie*
2022 12.802,02 

Verwachte ontvangsten

€ 12.802,02

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Beslist tot het verkopen aan de koper, onder de voorwaarden van de bijgevoegde aankoopbelofte, van het onroerend goed gelegen aan de Désiré Mercierlaan te Gentbrugge, kadastraal bekend of het geweest zijnde te Gentbrugge, 23ste afdeling, sectie B, perceelnummer 475X, met een gemeten oppervlakte van 68,46 m², tegen de prijs van 12.802,02 EUR.


Artikel 2

Ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ervan enige ambtshalve inschrijving te nemen bij het overschrijven van de verkoopakte in zijn registers. 


Bijlagen

  • aankoopbelofte D. Mercierlaan
  • schatting D. Mercierlaan