Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00551 - Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijs - Wijziging

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Evita Willaert
2022_GR_00551 - Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijs - Wijziging 2022_GR_00551 - Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijs - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs;
  • Het Decreet van 30 maart 2018 betreffende duaal leren en de aanloopfase;
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2018 houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren en de aanloopfase en diverse andere maatregelen;
  • De omzendbrief SO 64 van 25 juni 1999 betreffende de structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad wijzigde laatst op 21 juni 2021 het 'Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijs'.

Met het oog op het schooljaar 2022-2023 wordt aan de gemeenteraad gevraagd het 'Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijs' te wijzigen. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk ingevolge gewijzigde regelgevingen en/of praktische bezwaren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijs' te wijzigen met ingang van 1 september 2022.

Een gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan het 'Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijsis te vinden in voorliggend document in bijlage.

Activiteit

AC34433 Inrichten van voltijds secundair onderwijs

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt het 'Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijs' zoals aangegeven in het document in bijlage.

De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijs' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen