Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00621 - Politie - Vacantverklaring van 66 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - derde mobiliteitscyclus 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:20
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00621 - Politie - Vacantverklaring van 66 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - derde mobiliteitscyclus 2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00621 - Politie - Vacantverklaring van 66 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - derde mobiliteitscyclus 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00621 - Politie - Vacantverklaring van 66 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - derde mobiliteitscyclus 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), artikel VI.II.15, §1, eerste lid, 1°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 54, eerste lid, 56, eerste lid, 121 en 128;
  • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikelen IV.I.30 en deel VI, titel II, hoofdstuk I, afdeling 1, onderafdeling 1 (de eerste aanwijzing van extern aangeworven aspiranten, met uitzondering van de aspirant-commissarissen van politie) en deel VI, titel II, hoofdstuk II (de regeling van de mobiliteit);
  • Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
  • Ministerieel Besluit van 9 september 2021 tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 11 juli 2021 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten en van het ministerieel besluit van 11 juli 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten;
  • Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
  • Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen;
  • Omzendbrief GPI 15quinquies van 6 april 2005 betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;
  • Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 houdende de personeelsformatie van de Politiezone Gent en de weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Aan de gemeenteraad wordt, in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2022, goedkeuring gevraagd om 7 betrekkingen binnen het administratief en logistiek kader en 59 betrekkingen binnen het operationeel kader vacant te verklaren.

Voor de functies in de graad van inspecteur van politie (basiskader) wordt bovendien goedkeuring gevraagd om deze plaatsen, indien deze niet via de reguliere mobiliteit worden ingevuld, aan te bieden via externe werving.

De korpschef adviseert om de volgende functies vacant te verklaren:

- 7 betrekkingen in het administratief en logistiek kader:

Dienst
Functie
Graad
Verkeersdienst
1 medewerker verkeersanalyse
Consulent/niveau B
Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer
3 functioneel beheerders
Consulent/niveau B
Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer
1 medewerker kennisbeheer
Consulent/niveau B
Interventiedienst
1 administratief medewerker
Assistent/niveau C
Dienst Communicatie
1 graficus
Consulent/niveau B


- 59 betrekkingen in het operationeel kader:

Dienst
Functie
Graad
Dienst Operationele Acties
2 medewerkers DOA
Inspecteur van politie
Verkeersdienst
3 medewerkers team acties
Inspecteur van politie
Verkeersdienst
3 medewerkers team fiets
Inspecteur van politie
Verkeersdienst
2 medewerkers team motor
Inspecteur van politie
Interventiedienst
15 medewerkers interventieteams
Inspecteur van politie
Dienst Zonale Sturing
4 operatoren
Inspecteur van politie
Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer
2 inspecteurs ANPR
Inspecteur van politie
Wijkdienst
6 medewerkers gerechtelijk team
Inspecteur van politie
Wijkdienst
6 medewerkers wijkzorgteam
Inspecteur van politie
Wijkdienst
6 medewerkers buurtwerk
Inspecteur van politie
Wijkdienst
6 medewerkers onthaal & administratie
Inspecteur van politie
Wijkdienst
2 politieassistenten
Hoofdinspecteur van politie met specialiteit politieassistent
Wijkdienst
1 adjunct-diensthoofd commissariaat
Commissaris van politie
Lokale Recherchedienst
1 teamleider
Hoofdinspecteur van politie

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het financieel meerjarenplan van de Politie voorziet in 2022 een gemiddelde personeelsbezetting van 1.129 operationele personeelsleden en 209 administratieve en logistieke personeelsleden

Om een goede en veilige uitvoering van de operationele taken te kunnen verzekeren, dient niet alleen de uitstroom (de effectieve en de verwachte) te worden ondervangen, een aantal diensten moet ook dringend versterkt worden. Daartoe is, in het raam van de derde mobiliteit van 2022, een vacantverklaring van 66 betrekkingen noodzakelijk.

Binnen de Directie Operaties is het van cruciaal belang om de bezetting van de Interventiedienst, de Verkeersdienst, de Dienst Operationele Acties, de Wijkdienst, de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer, de Dienst Zonale Sturing en de Lokale Recherchedienst te versterken. Binnen de Diensten van de Korpschef is het van cruciaal belang om de bezetting van de Dienst Communicatie te versterken.

Door de vacantverklaring van de 66 hoger vermelde betrekkingen wil de korpsleiding de kansen op instroom maximaliseren.

Op 14 september 2021 trad voor het basiskader een nieuw aanwervingsconcept in werking. De korpsleiding kan beslissen om (een aantal van) de plaatsen, die niet via de reguliere mobiliteit ingevuld raken, via dit nieuwe aanwervingsconcept, namelijk de externe werving, aan te bieden.

Overzicht van de uitgaven

De raming van de brutoloonkost (op jaarbasis) gebeurt op basis van de begrotingstool van het SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie).

aantal en graad bedrag
1 assistent (niveau C)
58.332,79 euro
6 consulenten (niveau B)
385.652,82 euro (6 x 64.275,47)
55 inspecteurs van politie
3.994.310,10 euro (55 x 72.623,82)
3 hoofdinspecteurs van politie
282.388,17 euro (3 x 94.129,39)
1 commissaris van politie
126.646,84 euro


Totaal van de jaarlijkse bruto loonkost voor 66 vacante betrekkingen: 4.847.330,72 euro.

Voorgestelde uitgaven

€ 4.847.330,72

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vacantverklaring van 66 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader in de derde mobiliteitscyclus van 2022 voor de volgende diensten van de Politiezone Gent:

- 7 betrekkingen in het administratief en logistiek kader:

Dienst
Functie
Graad
Verkeersdienst
1 medewerker verkeersanalyse
Consulent/niveau B
Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer
3 functioneel beheerders
Consulent/niveau B
Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer
1 medewerker kennisbeheer
Consulent/niveau B
Interventiedienst
1 administratief medewerker
Assistent/niveau C
Dienst Communicatie
1 graficus
Consulent/niveau B


- 59 betrekkingen in het operationeel kader:

Dienst
Functie
Graad
Dienst Operationele Acties
2 medewerkers DOA
Inspecteur van politie
Verkeersdienst
3 medewerkers team acties
Inspecteur van politie
Verkeersdienst
3 medewerkers team fiets
Inspecteur van politie
Verkeersdienst
2 medewerkers team motor
Inspecteur van politie
Interventiedienst
15 medewerkers interventieteams
Inspecteur van politie
Dienst Zonale Sturing
4 operatoren
Inspecteur van politie
Dienst Informatie Analyse en Kennisbeheer
2 inspecteurs ANPR
Inspecteur van politie
Wijkdienst
6 medewerkers gerechtelijk team
Inspecteur van politie
Wijkdienst
6 medewerkers wijkzorgteam
Inspecteurs van politie
Wijkdienst
6 medewerkers buurtwerk
Inspecteur van politie
Wijkdienst
6 medewerkers onthaal & administratie
Inspecteur van politie
Wijkdienst
2 politieassistenten
Hoofdinspecteur van politie met specialiteit politieassistent
Wijkdienst
1 adjunct-diensthoofd commissariaat
Commissaris van politie
Lokale Recherche Dienst
1 teamleider
Hoofdinspecteur van politie


Artikel 2

Keurt goed dat de eventueel niet ingevulde betrekkingen van inspecteur van politie/basiskader, die vacant zijn verklaard in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2022, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal, worden opengesteld via externe werving. Het openstellen van die betrekkingen kan eventueel over meerdere wervingsmomenten worden opgesplitst.