Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00612 - Zomerkampen en Zomerscholen 2022 - overeenkomsten met de diverse uitvoerders - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:19
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Evita Willaert

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00612 - Zomerkampen en Zomerscholen 2022 - overeenkomsten met de diverse uitvoerders - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00612 - Zomerkampen en Zomerscholen 2022 - overeenkomsten met de diverse uitvoerders - Goedkeuring 2022_GR_00612 - Zomerkampen en Zomerscholen 2022 - overeenkomsten met de diverse uitvoerders - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40 en 41.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Ontwerp van Decreet, vastgesteld door de Vlaamse Regering op vrijdag 1 april 2022, inzake 'Zomerscholen'.

Besluit van de Vlaamse Regering van vrijdag 1 april 2022, 'tot bepaling van de procedure van indiening, goedkeuring en evaluatie van de projecten voor de organisatie van zomerscholen, en de wijze van toekenning van de projectsubsidies voor de organisatie van zomerscholen.’ 


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Door de lange duurtijd van de zomervakantie lijden in de eerste plaats leerlingen in kwetsbare  leefomstandigheden, maar ook andere leerlingen die om één of andere reden opgroeien in een omgeving met weinig pedagogische stimuli, een zekere mate aan leerverlies (o.m. Verachtert P., 2009). Vooral op het vlak van taal, STEM en lerende en/of planmatige vaardigheden is dit significant voor de opbouw van verdere leerachterstand, eens het nieuwe schooljaar weer van start gaat. Kinderen en jongeren die sterker lijden onder dit effect beginnen immers met extra achterstand aan het nieuwe schooljaar, en halen die achterstand minder snel in. Dit hypothekeert hun slaagkansen op middellange termijn.

Een mogelijke manier om dit 'leerverlies in de zomer' in te perken, is om de duurtijd van de zomervakantie aan te passen, en de indeling schooltijd-vakantietijd anders te gaan spreiden. Dit is een debat dat maatschappelijk wordt gevoerd, in de eerste plaats vanuit academisch perspectief. Daarbij dient te worden opgemerkt dat wetenschappelijke studies over het effect van een betere spreiding van vakantie- en schooltijd, noch over de eventuele verlenging van de schooltijd in de zomer uitsluitsel bieden over een mogelijk positief effect op de leerprestaties (cf. overzicht van de beschikbare evidentie via het Expertisecentrum voor Effectief Leren van de Thomas Morehogeschool). Toch lijkt er maatschappelijke consensus dat minimaal kinderen en jongeren in kwetsbare omstandigheden en met verhoogd risico op zomerterugval door specifieke leernoden, in de zomer extra vrijwillige leerkansen moet worden geboden.

Onder meer vanuit die vaststelling zet het Onderwijscentrum Gent al jaren in op een aanbod aan zogenaamde 'taalkampen' tijdens de zomer. Ze doet dat in samenwerking met Roeland vzw, specifiek voor kinderen uit het basisonderwijs, en met focus op een aanbod in die wijken waar zich een verhoogde aanwezigheid van kansengroepen voordoet. Dat aanbod richt zich op 'taalstimulering' in de brede pedagogisch-didactische zin, en is sinds jaar en dag een combinatie van activiteiten met een meer lerende inslag, en ontspannende activiteiten via sport en spel.

Vanaf 2020 kwamen daar in het kader van de coronamaatregelen de zomerscholen bij. Ook zij vormen een combinatie van lerende en ontspannende activiteiten, zij het binnen een relatief strak Vlaams beleidskader, dat focust op een 'voltijds aanbod' van 10 volle of 20 halve al dan niet aaneensluitende dagen, met 'eigen aanbod' van de diverse organisatoren aangevuld met zogenaamd 'verrijkingsaanbod' van diverse educatieve en/of andere derden. Nadruk ligt op organisatie door de lokale besturen (eventueel in regie), of door de scholen. Zomerscholen zijn volgens de geldende regelgeving expliciet gericht op activiteiten die remediërend werken op het vlak van schoolse leerinhouden, en/of inzetten op het versterken van algemene vaardigheden (cfr. art. 3 van de Ontwerpdecreet Zomerscholen d.d. 1 april 2022). Dit laatste is vanuit het perspectief van het lokaal bestuur als organisator (of regisseur van een lokaal verband) essentieel.

Vanuit de optiek van het lokaal bestuur als regisseur van het lokaal flankerend onderwijsbeleid (en dus niet als inrichter van onderwijs 'an sich') is 'remediëring van leerinhouden' in eerste instantie immers een taak voor de scholen. Als lokaal bestuur ligt onze expertise vooral op het bieden van brede leerervaringen, vanuit een versterkende visie op (levens)breed leren. Lerend en ontspannend aanbod worden hierbij zoveel mogelijk geïntegreerd tot een vanuit pedagogisch-didactisch oogpunt relevant aanbod, dat maatgericht inspeelt op de brede leer- en welzijnsnoden van (vaak kwetsbare en/of anderstalige) leerlingen, die extra leerzorg nodig hebben op momenten dat ze niet op school terecht kunnen. Het 'schoolse leren' van specifieke leerinhouden is daarbij natuurlijk belangrijk, maar veeleer vanuit een partnerschap met de scholen, die de regisseurs zijn van de leerprocessen, waarin we de zomerscholen, vanuit die brede blik op leren en persoonsvorming, zo kwalitatief mogelijk inbedden.

Aldus staat ook in die 'brede' invulling van de 'zomerschool' het leren voorop, in die zin dat ook het aanbod, georganiseerd en/of geregisseerd door het lokale bestuur (i.c. het Onderwijscentrum Gent) werkt aan één of meerdere geëxpliciteerde pedagogisch-didactische doelstellingen. Overeenkomstig de decretale bepalingen ter zake, houden zomerscholen (inclusief de bredeschoolzomerkampen) vanuit het perspectief van de Stad Gent als regisseur van het aanbod, aldus het midden tussen 'schools leren' en 'vakantiewerking'. Zoals gesteld is het doel van de door de Stad Gent georganiseerde en geregisseerde zomerscholen vooral voor kinderen met specifieke leernoden drempelverlagend te werken naar het nieuwe schooljaar toe, en zo het risico op verdere leerachterstand te verkleinen.

Op basis van de Vlaamse oproep organiseerde het Onderwijscentrum Gent in 2020 een aanbod voor 357 Gentse kinderen en jongeren. 25 procent daarvan werd georganiseerd door het Onderwijscentrum  Gent zelf (bredeschoolzomerkampen), slechts zo'n twee procent door educatieve partners en 73 procent door scholen binnen ons regieverband (Lucernacollege, 5 OKAN-scholen en enkele andere) - dit laatste ondanks het gegeven dat de Gentse onderwijskoepels in de Regiegroep Onderwijs Gent hadden aangegeven dat de scholen hier niet breed op zouden inzetten, door structureel-organisatorische hinderpalen.

Die hinderpalen waren er ook in 2021, wat in tegenstelling tot in 2020 resulteerde in een heel beperkt aantal organiserende scholen, samen goed voor amper 6 procent van de zowat 435 bereikte kinderen en jongeren. Opnieuw werd ongeveer een kwart van het aanbod door het Onderwijscentrum Gent ingericht (eigen zomerschool ZomerWijs, exclusief de bredeschoolzomerkampen). Het leeuwendeel van zo'n 70 procent werd in 2021 georganiseerd door educatieve partners, die we op heel korte termijn dienden te overtuigen, en waarvan Leerschakel vzw de belangrijkste was. Om diverse redenen zou de samenwerking met Leerschakel vzw in 2022 niet gecontinueerd worden. Enkel het aanbod van Odisee Hogeschool, in 2021 goed voor een twintigtal plaatsen, zou in 2022 worden herhaald en uitgebreid.

Precies omwille van die discontinuïteit wat betreft het partneraanbod, maar ook omdat het Onderwijscentrum zelf over onvoldoende mogelijkheden beschikt om de eigen Zomerschool 'ZomerWijs' op langere termijn te continueren, én omdat de onderwijspartners in de Regiegroep Onderwijs Gent in het najaar 2021, bij de evaluatie van de afgelopen en een vooruitblik naar de volgende editie, aangaven dat de Gentse scholen ook in 2022 in de regel zelf geen zomerscholen zouden organiseren (uitzonderingen daar gelaten), nam het Onderwijscentrum Gent twee maatregelen, die het zomerscholenaanbod - met het oog op een haalbare verankering op langere termijn - op een duurzaam spoor dienden te zetten.

Enerzijds werd het zomerkampenaanbod in het kader van brede school principieel geïntegreerd met het zomerscholenaanbod. Dit betekent concreet dat de zomerkampen vanaf editie 2022 geïntegreerd met de andere zomerscholen worden aangeboden aan mogelijke toeleiders. Op die manier ontstaat er één communicatie- en toeleidingskanaal. Organisatorisch, evenwel, blijven de zomerkampen hun eigenheid bewaren, en blijven ze  voorlopig beperkt tot een aanbod van maximaal 5 dagen (tegenover 10 dagen in een zomerschool). Ook financieel-technisch blijven er voorlopig aparte paden, in die zin dat de zomerkampen in 2022 niet mee hoeven te worden ingediend in de Vlaamse oproep 'Zomerscholen'. De zomerkampen worden in 2022 immers nog met andere Vlaamse middelen betaald in het kader van het aflopende project TienTonTaal. Doel is wel de zomerkampen naar volgende edities ook organisatorisch en financieel-technisch te integreren met de zomerscholen, zodat ze - eens de middelen TienTonTaal zijn afgelopen - voor de Vlaamse projectsubsidies 'Zomerscholen' in aanmerking komen. Inhoudelijk zijn de zomerkampen binnen het zomerscholenaanbod 2022 weliswaar wel al 'in scope', en naar pedagogisch-didactische aanpak analoog met de andere zomerscholen (gratis, vrijwillig, combinatie van 'leren' en ontspannen, etc.).

Anderzijds organiseerde het Onderwijscentrum Gent in de winter van 2021-2022 een brede verkenning, waarbij alle mogelijke educatieve partners werden bevraagd naar een mogelijke organiserende en/of verrijkende rol in het kader van de zomerscholen 2022 of eventueel daaropvolgende edities. Die verkenning verliep op 10 zogenaamde 'sporen', waarbij ieder 'spoor' telkens stond voor een organisatie of groep organisaties, die vanuit haar of hun specifieke organisatie-DNA een zinvolle rol konden opnemen. De 'sporen' werden voldoende exhaustief ingevuld, waardoor een formele oproep overbodig werd. We hadden mogelijke gegadigden, die op zo'n oproep zouden intekenen, immers al gesproken, in het kader van één van de verkenningssporen. Meerdere van die sporen zouden uitmonden in concrete engagementen van partners, ofwel als 'organisator' van een voltijds aanbod, ofwel als 'verrijkingsorganisatie', die bereid is organisatoren te helpen dat voltijdse aanbod in te vullen. Dat laatste was strategisch heel belangrijk. Voor veel organisatoren is het immers niet evident een 'voltijds aanbod' van 10 volle of 20 halve dagen op hun eentje in te vullen. Een voltijds aanbod is dus steeds een geheel van 'eigen aanbod' van de organisator, aangevuld met aanbod van een of meerdere verrijkingsorganisaties, waarmee het Onderwijscentrum Gent, als regisseur van het verband, de organisatoren in contact bracht. Het voltijdse aanbod bestaat steeds uit minimaal 50% activiteiten met een focus op 'leren', maximaal uit 50 % ontspannende activiteiten. 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op de diverse verkenningssporen kwamen we tot de volgende 10 zomerscholen, die alle worden georganiseerd gedurende maximaal 5 dagen (zomerkampen) of 10 dagen (andere zomerscholen) in juli en/of augustus:


SPOOR 1: eigen aanbod Onderwijscentrum Gent, met schrapping van de eigen zomerschool ZomerWijs, maar integratie van de zomerkampen die het Onderwijscentrum Gent, samen met Roeland vzw, organiseert in het kader van Brede School. Deze zomerkampen werden geïntegreerd als drie zomerscholen, afhankelijk van de doelgroep:

    - Zomerschool 1: Tiptaptaal voor minimaal 105, maximaal 140  jonge kinderen uit het basisonderwijs, georganiseerd in zeven wijken met verhoogde aanwezigheid van kansengroepen ((1) Nieuw Gent, (2) Gentbrugge-Ledeberg, (3) Sluizeken Tolhuis-Ham, (4) Rabot-Muide, (5) Bloemekenswijk, (6) Sint-Amandsberg-Dampoort, (7) Brugse Poort). Focus ligt op taalstimulering. Per wijk is er één groep van 20 leerlingen, die wordt georganiseerd van 4 t.e.m. 8 juli OF 16 t.e.m. 19 augustus.

    - Zomerschool 2: Taalkannibaal voor minimaal 105, maximaal 140 oudere kinderen uit het basisonderwijs, georganiseerd in zeven wijken met verhoogde aanwezigheid van kansengroepen ((1) Nieuw Gent, (2) Gentbrugge-Ledeberg, (3) Sluizeken Tolhuis-Ham, (4) Rabot-Muide, (5) Bloemekenswijk, (6) Sint-Amandsberg-Dampoort, (7) Brugse Poort). Focus ligt op taalstimulering. Per wijk is er één groep van 20 leerlingen, die wordt georganiseerd van 4 t.e.m. 8 juli OF 16 t.e.m. 19 augustus.

    - Zomerschool 7: Straffe Taal voor minimaal 45 en maximaal 60 OKAN-leerlingen (anderstalige nieuwkomers), van 6 t.e.m. 8 juli OF 17 t.e.m. 19 augustus op een locatie die nog wordt vastgelegd. Ook hier ligt de focus op een taalbad in de zomer.

Deze drie zomerscholen worden NIET ingediend op de Vlaamse oproep Zomerscholen, omdat ze worden gefinancierd met andere Vlaamse middelen (project TienTonTaal). Organisatorisch wijken ze in die zin van de andere zomerscholen af, dat ze een aanbod van maximaal 5 dagen beslaan (voor een vanuit Vlaanderen subsidiabele zomerschool moet dat 10 volle dagen of 20 halve dagen zijn, m.u.v. een aanbod voor kinderen buitengewoon onderwijs, waarvoor dit tot 5 volle dagen of 10 halve dagen is teruggebracht). Doel is dus wel om ze vanaf 2023, als het project TienTonTaal afloopt, ook organisatorisch en financieel te integreren met de andere zomerscholen. Deze drie zomerscholen zijn gevat in de subsidieovereenkomst met Roeland vzw, die in bijlage is gevoegd, en deel uitmaakt van dit besluit. Afspraken met eventuele verrijkingsaanbieders maakt de uitvoerder bilateraal en op eigen initiatief.


SPOOR 2: bredeschoolpartners. Op dit spoor kwam een samenwerking tot stand met Roeland vzw, dat naast de zomerkampen in het kader van brede school wou meewerken aan nog een 'eigen' zomerschool, samen met Tajo vzw. Het resultaat was zomerschool 'STAAL', voor leerlingen die de overstap maken van basis- naar secundair onderwijs en met focus op STEM en taal. Maar omdat beide organisatoren samen geen voltijds aanbod van 10 dagen konden garanderen, ook niet na toevoeging van verrijkingsaanbod, diende deze samenwerking voortijdig te worden stopgezet. 


SPOOR 3: Odisee Hogeschool, dat ook vorig jaar een zomerschool inrichtte. Dit spoor resulteerde aldus in:

    - Zomerschool 3: De Wereld van STEM, ingericht door Odisee Hogeschool (Odisee vzw). Dit aanbod is gericht op minimaal 45, maximaal 60 jonge kinderen uit het basisonderwijs, en focust op de ontdekking van STEM-vakken (science, technics, engineering & mathematics). Ze gaat door op de campus van Odisee Hogeschool van 16 t.e.m. 29 augustus (Gebroeders De Smetstraat 1). 

Deze zomerschool wordt gevat in een aparte samenwerkingsovereenkomst met Odisee vzw, die in bijlage is gevoegd, en deel uitmaakt van dit besluit. Afspraken met eventuele verrijkingsaanbieders maakt de uitvoerder bilateraal en op eigen initiatief, binnen de contouren geschetst in de overeenkomst.


SPOOR 4: NAFT-aanbieders, meer bepaald JES vzw, aPart vzw, Groep Intro vzw en Lejo vzw. Op dit spoor zou JES de spil worden van twee zomerscholen, een in samenwerking met aPart, en één in samenwerking met Groep Intro. Lejo gaf aan geen rol te kunnen opnemen in 2022.

    - Zomerschool 8: Summer Skills (JES vzw, in samenwerking met aPart vzw), gericht op minimaal 15, maximaal 20 leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs (inclusief 'leren en werken'), en met focus op algemene vaardigheden en taalstimulering. Dit aanbod gaat door van 15 t.e.m. 19 augustus bij JES (Dok Noord) en van 22 t.e.m. 26 augustus bij aPart (Destelbergenstraat).

    - Zomerschool 9: OKAN zomert (JES vzw en Groep Intro vzw), gericht op minimaal 15, maximaal 20 OKAN-leerlingen, en met focus op algemene vaardigheden en taalstimulering. Dit aanbod gaat door van 4 t.e.m. 8 juli bij Groep Intro (Spitaalpoortstraat) en van 22 t.e.m. 26 augustus bij JES (Dok Noord).

Beide zomerscholen zijn gevat in één samenwerkingsovereenkomst met JES vzw, die in bijlage is gevoegd, en deel uitmaakt van dit besluit. JES vzw maakt bilateraal verdere afspraken met co-organisatoren aPart vzw en Groep Intro vzw in het kader van het verrijkingsaanbod. Ook afspraken met eventuele andere verrijkingsaanbieders maakt de uitvoerder bilateraal en op eigen initiatief, binnen de contouren geschetst in de overeenkomst.


SPOOR 5: OKAN-aanbieders. In 2020 richten alle Gentse OKAN-aanbieders een zomerschool in, in 2021 bleef dat door zogenaamde 'corona-moeheid' en structureel-organisatorische reden, eigen aan onderwijs tijdens de zomervakantie, beperkt tot één zomerschool, buiten de stedelijke regie. Of er in 2022 OKAN-scholen zijn die apart zullen indienen op de Vlaamse projectoproep is onbekend. Dit spoor leidde, althans binnen de stedelijke regie, aldus niet tot resultaat, ondanks interesse vanuit deze specifieke groep scholen, gelet op het leerverliesrisico tijdens de zomer van hun doelpubliek. Net als de andere Gentse scholen hebben de OKAN-aanbieders zich wel geëngageerd om toe te leiden, voor zover ze zelf geen eigenstandig aanbod inrichten.


SPOOR 6: Aanbieders van jeugdwelzijnswerk. Het Onderwijscentrum Gent bevroeg deze sector samen met de Jeugddienst. Een zestal organisaties reageerden op onze gezamenlijke oproep. Een aantal onder hen zouden zich engageren tot het inrichten van een zomerschool. Andere, zoals vzw Jong, konden geen engagement opnemen, maar zegden wel toe om mee (kwetsbare) jongeren toe te leiden. Dit spoor mondde uit in volgende zomerscholen:

    - Zomerschool 4: Op Ontdekkingsreis naar de Verbeelding, georganiseerd door Kamo vzw (Amadeo Kollectif). Het gaat om een aanbod voor minimaal 45, maximaal 60 oudere kinderen uit het basisonderwijs, dat wordt ingericht in samenwerking met De Centrale. De inhoudelijke focus ligt op taalstimulering en het aanscherpen van artistieke en algemeen lerende vaardigheden via een zogenaamd 'STEAM'-project (STEM, aangevuld met de 'a' van 'art'). Dit aanbod gaat door van 15 t.e.m. 26 augustus in De Centrale (Kraankinderstraat 2).

    - Zomerschool 5: MuSpoK, georganiseerd door Sportaround vzw in samenwerking met Muziek is de Max vzw. Dit aanbod focust op muziek, bewegen en kunst, en het aldus creëren van een taalbad. Het is gericht op minimaal 30, maximaal 40 jongeren in de laatste graad basisonderwijs of in de eerste graad secundair onderwijs. Het gaat door van 4 t.e.m. 8 juli én van 22 t.e.m. 26 augustus op SPortspOT, in de Tennisstraat 15 te Gentbrugge.

In het kader van deze zomerscholen worden twee samenwerkingsoverkomsten gesloten, één met Kamo vzw voor zomerschool 4, en één met Sportaround vzw voor zomerschool 5. Beide overeenkomsten zijn bij dit besluit gevoegd, en maken er integraal deel van uit. De uitvoerders van beide overeenkomsten maken bilateraal verdere afspraken met hun respectievelijke co-organisatoren, De Centrale vzw en Muziek is de Max vzw, in het kader van het verrijkingsaanbod. Ook afspraken met eventuele andere verrijkingsaanbieders maken de uitvoerders bilateraal en op eigen initiatief, binnen de contouren geschetst in de overeenkomst.


SPOOR 7: Universiteit Gent. Op dit spoor waren er rechtstreekse contacten met de Universiteit Gent, die bereid bleek via de 'Hub Diversiteit in Ontwikkeling' een zomerschool in te richten. Ook met Educentrum vzw (Fyxxilab) waren er contacten, maar leidde finaal niet tot een concreet aanbod. Deze laatste samenwerking werd dan ook voortijdig stopgezet. Ten derde waren er op dit spoor contacten met de Faculteit Ingenieurswetenschappen, die haar campus gedurende twee dagen omtovert tot een ware ontdekkingswereld op het vlak van STEM, voor oudere kinderen in het basisonderwijs en jongeren uit de eerste graad van het secundair onderwijs. Om praktische redenen kon dit aanbod niet worden 'opgewaardeerd' tot een voltijds aanbod van 10 dagen, waardoor we het onderbrachten in het verrijkingsaanbod. Meerdere organisatoren maken van dit verrijkingsaanbod gebruik. Op dit spoor kwamen we aldus tot één zomerschool:

    - Zomerschool 10: De Toekomst is van Ons, ingericht door de Universiteit Gent (Hub Diversiteit in Ontwikkeling). Deze zomerschool wordt georganiseerd voor minimaal 45, maximaal 60 overstappers van basis- naar secundair onderwijs of eerste graad secundair onderwijs. Ze focust op lerende vaardigheden, taal en STEM via zogenaamde 'learning labs', en zal doorgaan van 15 t.e.m. 26 augustus in de Meubelfabriek (Brugse Poort).

Met de Universiteit Gent wordt in het kader van deze zomerschool een aparte samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die bij dit besluit is gevoegd en er integraal deel van uitmaakt. Afspraken met eventuele verrijkingsaanbieders maakt de uitvoerder bilateraal en op eigen initiatief, binnen de contouren geschetst in de overeenkomst.


SPOOR 8: initiatieven studie-ondersteuning. Op dit spoor werden alle organisaties samengebracht, die via het Onderwijscentrum worden betoelaagd in het kader van het reglement studie-en opvoedingsondersteuning. Eén van hen bleek bereid een zomerschool te organiseren, meer bepaald:

    - Zomerschool 6: BuitenSpel, georganiseerd door Standaard Muide vzw. In het kader van de zomerscholen is dit een bijzonder interessante vzw, omdat ze sport combineert met studie-ondersteuning. Haar aanbod richt zich op maximaal 40 leerlingen in de laatste graad van het basisonderwijs of de eerste graad secundair onderwijs. Het is gericht op remediëring op vlak van taal en leren leren, en biedt een verrijkende context van sport en spel. Het vindt plaats van 15 t.e.m. 26 augustus, op de sportsite Standaard (Galvestonstraat 37).

Met Standaard Muide vzw wordt in het kader van deze zomerschool een aparte overeenkomst gesloten, die bij dit besluit is gevoegd en er integraal deel van uitmaakt. Afspraken met eventuele verrijkingsaanbieders maakt de uitvoerder bilateraal en op eigen initiatief binnen de contouren, geschetst in de overeenkomst.


SPOOR 9: Teach for Belgium vzw. Deze organisatie richt zomerscholen in Antwerpen en Brussel in, en heeft dus heel wat ervaring, zeker op het vlak van meer remediërend zomeraanbod voor leerlingen secundair onderwijs. Ondanks diverse verzoeken van het Onderwijscentrum Gent, om ook in Gent activiteiten te ontplooien in het kader van de zomerscholen, is het de organisatie tot dusver niet gelukt 'op te schalen' in Gent, om praktisch-organisatorische redenen. De organisatie bleek wel bereid mogelijke lesgevers toe te leiden uit haar alumniwerking. 


SPOOR 10: Diverse andere organisaties met een educatief aanbod. Op dit spoor werden de Educatieve Diensten van de Stad Gent bevraagd, maar zij konden geen aanbod van 10 dagen garanderen. Wel waren sommigen onder hen bereid op te treden in het kader van het verrijkingsaanbod. Het gaat meer bepaald om Natuurcentrum Bourgoyen, Schoolhoeve De Campagne en De Wereld en Tuin van Kina, die hun deuren expliciet open zetten voor leerlingen in de zomerscholen en zomerkampen. Ook met Beroepenhuis vzw, KAA Gent Foundation, VroemVroem vzw, Rode Kruis Vlaanderen, District09, De Kopergietery en De Creatieve Stem vzw waren er op dit spoor contacten. Zij konden geen van alle een periode van 10 dagen garanderen, maar bleken wel bereid om ingeschakeld te worden in het kader van het verrijkingsaanbod.


Aldus omvat het stedelijke regieverband 'Gentse Zomerscholen en Zomerkampen' in 2022 tien zomerscholen, ingericht door zeven organisatoren waaronder het Onderwijscentrum zelf. Voor deze 10 zomerscholen werkte het Onderwijscentrum Gent een specifiek ondersteuningspakket uit. Dit omvat, voor de zomerscholen die worden ingediend binnen de Vlaamse projectoproep (dus alle zomerscholen met uitzondering van de bredeschoolzomerkampen), een projectsubsidie van 47 euro per aanwezige leerling per dag. Daarnaast organiseert het Onderwijscentrum Gent de communicatie over en de toeleiding naar het aanbod van de organisatoren, staat ze in voor de aanvraag en administratieve handelingen naar Vlaanderen toe, en ondersteunt ze waar nodig op vlak van personeelsbezetting, het vinden van een geschikte locatie, en het koppelen van het aanbod van de organisatoren met dat van relevante verrijkingspartners. Alles samen, zomerscholen én zomerkampen, is er plaats voor maximaal 640 leerlingen (340 plaatsen of 53,1 % via de eigen bredeschoolzomerkampen i.s.m. Roeland vzw, 300 plaatsen of 46,9 % aanbod via derdenorganisaties binnen het stedelijke regieverband). Het aanbod is bedoeld voor kinderen en jongeren die in Gent wonen, of die zijn ingeschreven in een school met vestigingsplaats in Gent.

In het stedelijke regieverband nemen de Gentse scholen GEEN organisatorische rol op. Deze werd bevraagd via de Regiegroep Onderwijs Gent, waarin de verantwoordelijken van de diverse Gentse scholengemeenschappen vertegenwoordigd zijn. In het kader van het Vlaamse besluit inzake zomerscholen kunnen scholen eigenstandig een aanvraag indienen. Zij hoeven dit dus niet via het regieverband van de Stad Gent te doen. Tot dusver is niet geweten of en hoeveel scholen er in 2022 eigenstandig een zomerschool zullen indienen. Het vermoeden is dat dit net als in 2021 veeleer beperkt zal zijn. Wel zijn de scholen binnen het stedelijke regieverband 'Gentse Zomerkampen en Zomerscholen 2022' actief betrokken als toeleiders. Concreet betekent dit dat ze binnen hun team één of meerdere personen aanduiden die nagaan of en welke leerlingen baat hebben bij het aanbod, en vanuit welke leernoden dit het geval is. Zij verzamelen de nodige gegevens, staan in voor de (initiële) contacten met de leden van het schoolteam, de ouders en de leerlingen zelf, en verzorgen de inschrijving. Ze worden door de organisatoren betrokken bij de aanklampende werking, met het oog op een zo hoog mogelijke participatie aan het aanbod, en fungeren bij uitstek als contactpunt om evaluatiegegevens over de vorderingen van de leerlingen te delen met de scholen. In concreto nemen brugfiguren, zorgcoördinatoren en vervolgcoaches OKAN deze 'toeleidende rol' op. Ze is een belangrijke schakel, die toeleidende rol, omdat ze de verbinding vormt tussen de leerlingen zelf, de ouders en de organisator, en omdat ze toelaat de zomerschool in te bedden in het ruimere pedagogisch-didactische leerproces, waarvan de scholen finaal de regisseurs zijn en blijven.

De zomerscholen dienen gratis te worden aangeboden. Deelname aan het leerprogramma - de combinatie dus van lerende en ontspannende activiteiten, ingericht door de organisator zelf, eventueel in samenwerking met één of meerdere verrijkingsactoren, is vrijwillig. Dit betekent dat leerlingen niet kunnen worden verplicht tot deelname, noch door de school, noch door de organisator. Indien een leerling inschrijft en toch niet deelneemt, is er dan ook geen sanctie. Wel proberen we de participatie aan de zomerscholen te maximaliseren, enerzijds door een rijk en divers aanbod te voorzien, anderzijds door aanklampend te werken en te werken met wachtlijsten vanwaar kinderen en jongeren flexibel kunnen aansluiten, indien één of meerdere ingeschrevenen niet komen opdagen, of na enkele dagen afhaken.

In de bijlage is een model van samenwerkingsovereenkomst opgenomen. Met uitzondering van de subsidie-overeenkomst met Roeland vzw zijn de samenwerkingsovereenkomsten met de diverse organisatoren van zomerscholen hieruit afgeleid. De overeenkomsten zijn dus identiek, tot op het punt waar ze op maat van iedere organisator zijn aangepast. Zaken die per organisator afwijken in de overeenkomsten, die op hun beurt formeel ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd, zijn in dit modeldocument 'groen' aangeduid. Op die manier is er één referentiedocument, waar op een efficiënte manier kennis kan worden genomen van de diverse afspraken die met de organisatoren worden gemaakt, zonder daartoe alle overeenkomsten te raadplegen. Universiteit Gent vroeg een clausule op te nemen, waarbij voorbehoud wordt gemaakt van goedkeuring door de geëigende besluitvormingsorganen van de Universiteit Gent. Deze clausule is wel in de respectievelijke overeenkomst opgenomen, maar niet in de modelovereenkomst.

Naast onderhavig aanbod onderzoekt het Onderwijscentrum Gent een mogelijk specifiek aanbod zomerscholen voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen. Hiertoe lanceerde de Vlaamse overheid een aparte oproep. Het mogelijke aanbod dat uit deze verkenning voortvloeit is niet het voorwerp van onderhavig besluit. Hierrond zal desgevallend aparte besluitvorming worden uitgelokt.


Overzicht van de uitgaven

Dienst* Onderwijscentrum Gent 
Budgetplaats
3444700ZW
Categorie*
E subs. 
Subsidiecode
VLA.ZMS 
2022 € 185.000,00 
Totaal
€ 185.000,00

Voorgestelde uitgaven

€ 185.000,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst*
Onderwijscentrum Gent 
Budgetplaats
3444400ZW
Categorie*
E subs. 
Subsidiecode VLA.ZMS 
2022
€ 141.000,00
Totaal
€ 141.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 141.000,00

Activiteit

AC34447 Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school(m)uren

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Roeland vzw, ondernemingsnummer 410.580.412, houdende een toegekende subsidie van 44.000 euro in 2022 voor de organisatie van 17 zomerkampen in het kader van brede school (zomerscholen 1 (Tiptaptaal, 7 kampen), 2 (Taalkannibaal, 7 kampen) en 7 (Straffe Taal, 3 kampen)), met focus op taalstimulering, voor maximaal 280 leerlingen uit het basisonderwijs en 60 leerlingen OKAN (onthaalklassen anderstalige nieuwkomers). 90 % van de toegekende subsidie wordt uitbetaald na ondertekening, 10 % na controle van de verantwoordingsstukken, aan Roeland vzw, Krijgslaan 18, 9000 Gent.

Artikel 2

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met Odisee vzw, ondernemingsnummer 408.429.584, houdende een maximale subsidie van 28.200 euro in 2022 voor de organisatie van zomerschool 'De Wereld van STEM' (zomerschool 3), met focus op verkenning van STEM-vakken (science, technics, engineering & mathematics), voor maximaal 60 leerlingen uit het basisonderwijs. De uiteindelijk toegekende subsidie zal worden berekend volgens de bepalingen in art. 10, §1, 1° t.e.m. 3° van de overeenkomst, en gestort na controle van de verantwoordingsstukken.

Artikel 3

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met Kamo vzw, ondernemingsnummer 477.181.996, houdende een maximale subsidie van 28.200 euro in 2022 voor de organisatie van zomerschool 'Op Ontdekkingsreis naar de Verbeelding' (zomerschool 4), met focus op het aanscherpen van artistieke en algemeen lerende vaardigheden, voor maximaal 60 leerlingen uit het basisonderwijs. De uiteindelijk toegekende subsidie zal worden berekend volgens de bepalingen in art. 10, §1, 1° t.e.m. 3° van de overeenkomst, en gestort na controle van de verantwoordingsstukken.

Artikel 4

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met Sportaround vzw, ondernemingsnummer 568.625.876, houdende een maximale subsidie van 18.800 euro in 2022 voor de organisatie van zomerschool 'MuSpoK' (zomerschool 5), met focus op muziek, bewegen en kunst, en het aldus creëren van een taalbad, voor maximaal 40 leerlingen uit de derde graad basisonderwijs of de eerste graad secundair onderwijs. De uiteindelijk toegekende subsidie zal worden berekend volgens de bepalingen in art. 10, §1, 1° t.e.m. 3° van de overeenkomst, en gestort na controle van de verantwoordingsstukken.

Artikel 5

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met Standaard Muide vzw, ondernemingsnummer 466.406.286, houdende een maximale subsidie van 18.800 euro in 2022 voor de organisatie van zomerschool 'BuitenSpel' (zomerschool 6), met focus op remediëring op vlak van taal en leren leren in een context van sport en spel, voor maximaal 40 leerlingen uit de derde graad basisonderwijs of de eerste graad secundair onderwijs. De uiteindelijk toegekende subsidie zal worden berekend volgens de bepalingen in art. 10, §1, 1° t.e.m. 3° van de overeenkomst, en gestort na controle van de verantwoordingsstukken.

Artikel 6

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met JES vzw, ondernemingsnummer 443.565.558 houdende een maximale subsidie van 18.800 euro in 2022 voor de organisatie van twee zomerscholen, 'Summer Skills' (zomerschool 8) en 'OKAN zomert' (zomerschool 9), met focus op algemene vaardigheden en taalstimulering, voor respectievelijk maximaal 20 leerlingen uit de tweede of derde graad secundair onderwijs (inclusief 'Leren en Werken'), en voor maximaal 20 leerlingen uit OKAN (onthaalklassen anderstalige nieuwkomers). De uiteindelijk toegekende subsidie zal worden berekend volgens de bepalingen in art. 10, §1, 1° t.e.m. 3° van de overeenkomst, en gestort na controle van de verantwoordingsstukken.

Artikel 7

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Gent, ondernemingsnummer 248.015.142, houdende een maximale subsidie van 28.200 euro in 2022 voor de organisatie van zomerschool 'De Toekomst is van Ons' (zomerschool 10), met focus op lerende vaardigheden, taal en STEM via zogenaamde 'learning labs', voor maximaal 60 leerlingen die de overstap maken van het basis- naar het secundair onderwijs, of uit de eerste graad van het secundair onderwijs. De uiteindelijk toegekende subsidie zal worden berekend volgens de bepalingen in art. 10, §1, 1° t.e.m. 3° van de overeenkomst, en gestort na controle van de verantwoordingsstukken.