Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00570 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van groenaanleg Nieuw Gent, cluster Kikvorsstraat - TDW/2022/014 - ID5313 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00570 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van groenaanleg Nieuw Gent, cluster Kikvorsstraat - TDW/2022/014 - ID5313 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00570 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van groenaanleg Nieuw Gent, cluster Kikvorsstraat - TDW/2022/014 - ID5313 - Bestek - Vaststelling 2022_GR_00570 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van groenaanleg Nieuw Gent, cluster Kikvorsstraat - TDW/2022/014 - ID5313 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 20 september 2018 de ontwerpplannen betreffende de heraanleg cluster Kikvorsstraat ( fase 1) goedgekeurd.

De gemeenteraad heeft in zitting van 21 februari het bestek vastgesteld voor de overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken Nieuw Gent, cluster Kikvorsstraat - TDW/2022/001 - ID5262.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 25/05/2022 de gunning van perceel 1 van deze opdracht (wegen- en rioleringswerken) goedgekeurd.

Perceel 2 (groenaanleg) kan niet worden gegund omdat er na administratief en technisch onderzoek van de offertes geen kandidaten weerhouden werden. Daarom wordt perceel 2 heraanbesteed via een afzonderlijk bestek.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen een nieuw bestek opgemaakt voor de overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van groenaanleg Nieuw Gent, cluster Kikvorsstraat - TDW/2022/014 - ID5313.

Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.
Uitvoeringstermijn: 50 werkdagen.

Gunningscriteria: Prijs.

Voorwerp van de opdracht:

De hier bedoelde opdracht heeft tot doel:

Het uitvoeren van groenaanleg in de Kikvorsstraat, Berkhoutsheide, Smaragdstraat en Edelsteenstraat.

Hij omvat:

• voorbereidende werken beplanting

• aanplanten van heesters, hagen en stuiken

• aanleggen van grasmatten

• groenonderhoud 3 jaar

Deze opdracht omvat 1 perceel.

Deze werken worden geraamd op 278.875,85 euro excl. btw + 58.563,93 euro (21 % btw) = 337.439,78 euro ten laste van de Stad.

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd toestemming te geven de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college, met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad. De timing en uitvoering van de wegen- en rioleringswerken en van de groenaanleg moeten op elkaar afgestemd worden. Bovendien moet de groenaanleg tijdens de plantseizoenen kunnen uitgevoerd worden. Om nog in het plantseizoen eind 2022 een deel van de groenaanleg te kunnen uitvoeren en om de timing niet te verstoren van perceel 1 van bestek TDW/2022/001- ID5262 - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken Nieuw Gent, cluster Kikvorsstraat, is het noodzakelijk zo vroeg mogelijk te publiceren.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen  

Budgetplaats

40803002

Categorie

SubsidiecodeVSW.KIK

2022

x

2023x

Totaal

 


Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst*
Dienst Wegen, 
Bruggen en Waterlopen 
Budgetplaats

40803002

Categorie*
Subsidiecode
VSW.KIK 
2022
2023
Totaal  

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

PR40803 Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bestek van de overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van groenaanleg Nieuw Gent, cluster Kikvorsstraat - TDW/2022/014 - ID5313.

Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.
Uitvoeringstermijn: 50 werkdagen.

Gunningscriteria: prijs.


Bijlagen

  • bestek + bijlagen
  • raming