Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00632 - Addendum betreffende de uitbetalingsmodaliteiten 2022 bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en vzw De Kiem voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019, 2020-2021 en 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:20
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00632 - Addendum betreffende de uitbetalingsmodaliteiten 2022 bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en vzw De Kiem voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019, 2020-2021 en 2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00632 - Addendum betreffende de uitbetalingsmodaliteiten 2022 bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en vzw De Kiem voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019, 2020-2021 en 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00632 - Addendum betreffende de uitbetalingsmodaliteiten 2022 bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en vzw De Kiem voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019, 2020-2021 en 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • de Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, inzonderheid artikel 69, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1994, 25 mei 1999, 22 december 2003, 27 december 2006, 12 mei 2014 en 25 december 2016;
  • het Koninklijk Besluit van 18 december 2016, 25 december 2017, 2 december 2018, 3 november 2019 en 22 december 2020 tot toekenning van financiële hulp aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen. 
  • het Ministerieel Besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De FOD Justitie voorziet binnen het Globaal Plan middelen voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen. Voor de periode 2020-2021 werd aan Gent een maximale subsidie toegekend van 503.176,32 euro per jaar.  Deze middelen worden jaarlijks in de vorm van een globale enveloppe door de Minister van Justitie overgemaakt aan de Stad Gent. De Stad maakt de middelen over aan de organisaties waarmee zij zelf personeel kunnen aanwerven. De subsidie mag zowel voor personeels- als werkingskosten aangewend worden.

De Stad ontving eind 2021 nog geen officiële informatie over verderzetting van deze subsidie. Maar gezien werkstraffen en leermaatregelen een essentiële en waardevolle alternatieve vorm van strafuitvoering zijn en de Gentse projecten in deze steeds positief geëvalueerd werden, leek een verderzetting in 2022 van deze middelen aannemelijk, met name voor:
- begeleidingsdienst leermaatregelen van De Kiem vzw
- begeleidingsdienst leermaatregelen van Organisatie Broeders van Liefde vzw (Dagcentrum De Sleutel)
- begeleidingsdienst werkstraffen van Natuurpunt Beheer vzw
- begeleidingsdienst werkstraffen van Open Plaats vzw (Kringwinkel).

Vanuit het streven naar continuïteit van de projecten, keurde de Gemeenteraad van 20 december 2021 de verlenging goed van de  subsidieovereenkomsten voor het werkingsjaar 2022. Weliswaar onder opschortende voorwaarde van publicatie van het Koninklijk Besluit ter zake, met uitbetaling van de subsidie na publicatie van dit KB.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De publicatie van het KB laat op zich wachten en zou pas voor eind 2022 zijn. Voor de vzw's is het financieel onhoudbaar om de budgetten tot dan zelf voor te schieten. Zij vragen dat de Stad nu reeds de subsidie prefinanciert, Ook het kabinet van minister Demir, bevoegd voor Justitie en Handhaving, dringt aan op vroegtijdige prefinanciering van de organisaties en garandeert dat de subsidie effectief verlengd zal worden voor 2022. Men belooft tevens met spoed werk te maken van het KB.

Om de uitbetaling van de subsidie mogelijk te maken voorafgaand aan publicatie van het KB, moeten de uitbetalingsmodaliteiten van de op 20/12/2021 goedgekeurde overeenkomsten gewijzigd worden.

Middels dit besluit wordt de gemeenteraad uitgenodigd om het addendum betreffende deze gewijzigde uitbetalingsmodaliteiten voor het werkingsjaar 2022 bij de subsidieovereenkomst voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, met name leermaatregelen, voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020-2021 en 2022, met De Kiem vzw, Vluchtenboerstraat 7 A te 9890 Gavere, zoals gevoegd in bijlage, goed te keuren.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

PVV 

Budgetplaats

3514700DE 

Categorie*

E subs. 

Subsidiecode

GAM.GAM 

2022

€ 225.534,55 

Totaal

€ 225.534,55 

Voorgestelde uitgaven

€ 225.534,55

Overzicht van de inkomsten

Dienst*

PVV 

Budgetplaats

3514700DE 

Categorie*

E subs. 

Subsidiecode

GAM.GAM 

2022

€ 225.534,55

Totaal

€ 225.534,55 

Verwachte ontvangsten

€ 225.534,55

Activiteit

AC35147 Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed, het addendum betreffende de uitbetalingsmodaliteiten 2022 bij de subsidieovereenkomst voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, met name leermaatregelen, voor de werkingsjaren 2017-2019, 2020-2021 en 2022, met De Kiem vzw, Vluchtenboerstraat 7 A te 9890 Gavere, zoals gevoegd in bijlage.