Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00645 - Overeenkomst in het kader van het project Fair Local Green Deal - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 19:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Carl De Decker; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Emilie Peeters; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00645 - Overeenkomst in het kader van het project Fair Local Green Deal - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 33
Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 6
Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 5
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Mattias De Vuyst, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00645 - Overeenkomst in het kader van het project Fair Local Green Deal - Goedkeuring 2022_GR_00645 - Overeenkomst in het kader van het project Fair Local Green Deal - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 21 maart 2022 ontving het stadsbestuur de uitnodiging van ICLEI om in te stappen in het project "Fair Local Green deal".

ICLEI is een internationale niet-gouvernementele organisatie die duurzame ontwikkeling bij lokale besturen wil bevorderen. Het project wil bijdragen aan een klimaatneutrale stad door de opzet van 5 lokale green deals in de steden Lodz, Wroclaw, Valencia, Victoria-Gasteiz en Gent. ICLEI ontving hiervoor een subsidie van Stichting Porticus en treedt op als begunstigde. De overeenkomst die ter goedkeuring voorligt beschrijft het project en regelt de afspraken tussen Stad Gent als sub-begunstigde en ICLEI als begunstigde. Stad Gent ontvangt voor de omschreven taken een subsidie van 70.500€, die zal ingezet worden voor een halftijdse projectleider in de periode juni 2022 - maart 2024. Er is geen co-financiering nodig.

Een lokale green deal wordt georganiseerd door het lokaal bestuur en omvat alle belanghebbenden, met extra aandacht voor kwetsbare gemeenschappen. Een green deal wordt opgezet in de geest van participatie en co-creatie. De vijf proefprocessen kunnen van elkaar leren en maken een gezamenlijk eindverslag op dat kan gebruikt worden door andere overheden.

Het project "Fair Local Green Deal" omvat volgende stappen:

Stap 1: opmaak basisanalyse belangrijkste actoren (06/22 – 09/22)

Stap 2: aftrap van het project met de 5 steden (09/22)

Stap 3: elke stad start zijn lokale processen met focus op de stakeholderconstellatie en uitvoering van acties (eerste bijeenkomst ten laatste 01/2023, meerdere bijeenkomsten in 2023). In Gent loopt dit traject samen met de opstartfase van het klimaatforum. Tweemaandelijks is er on-line meeting met andere steden voor uitwisseling, halfjaarlijks fysieke samenkomst.

Stap 4: evaluatierapport participatieproces + laatste workshop tussen steden (02/2024). 

Stap 5: resultaten bekendmaken, verhalen uit elk proefstad worden gedeeld met geïnteresseerde steden (on-line, webinar, op iclei conferentie 03/2024).

ICLEI zorgt voor coördinatie van het project, monitoring, administratie en rapportage aan Porticus. In april 2023 en april 2024 bezorgt elke stad hiervoor financieel en activiteitenverslag.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Dit voorstel werd afgewogen op basis van volgende elementen:

  • Op 23 november 2020 keurde de gemeenteraad het Klimaatplan 2020-2025 goed. Dit Klimaatplan 2020-2025 onderschrijft het betrekken van burgers, bedrijven en overheden op alle niveaus bij de uitvoering. Dit werd in het klimaatplan uitgewerkt onder hoofdstuk 'Iedereen betrekken in de klimaattransitie'. Speciale focus komt te liggen op de sociale rechtvaardigheid om ons stedelijk beleid rond energie-armoede te verbeteren.
  • Op 25 oktober 2021 keurde de gemeenteraad de vernieuwing van het engagement goed inzake het Europees Burgemeestersconvenant. Die vernieuwde engagementstekst gaat over de doelstelling klimaatneutraal in 2050. Eén van de onderschreven acties is om burgers, bedrijven en overheden op alle niveaus te betrekken bij de uitvoering van deze visie. Dit wordt geconcretiseerd in het streven om een lokaal klimaatpact te ontwikkelen met alle spelers die ons zullen helpen deze doelstelling te bereiken.
  • Op 23 mei 2022 keurde de gemeenteraad een subsidie goed voor de opstart van het Gents Klimaatforum. Het Gents Klimaatforum wil een netwerk zijn van voorlopers en creatieve geesten uit het bedrijfsleven, de vakbeweging, de milieubeweging, de sociale, culturele en onderwijssectoren, die in samenwerking met Gentse overheden, de strijd tegen de klimaatcrisis in Gent willen bevorderen en versnellen. Het realiseren van impactvolle acties en vernieuwende experimenten staat hierbij centraal. 

Aangezien het voorstel past in de beleidskaders wordt aan de gemeenteraad gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst.

Activiteit

AC34954 Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de overeenkomst van het project "Fair Local Green Deal" zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen