Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00569 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van flexibele paaltjes en toebehoren volgens huisstijlobjecten IPOD III - TDW/2022/009 – ID5294 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00569 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van flexibele paaltjes en toebehoren volgens huisstijlobjecten IPOD III - TDW/2022/009 – ID5294 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00569 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van flexibele paaltjes en toebehoren volgens huisstijlobjecten IPOD III - TDW/2022/009 – ID5294 - Bestek - Vaststelling 2022_GR_00569 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van flexibele paaltjes en toebehoren volgens huisstijlobjecten IPOD III - TDW/2022/009 – ID5294 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Voorwerp van de opdracht:

De raamovereenkomst betreft: het leveren van flexibele paaltjes en toebehoren volgens huisstijlobjecten IPOD III  stad Gent. De raamovereenkomst omvat één gegarandeerde deelopdracht en deelopdrachten op afroep.

De stad Gent werkt al gedurende enkele jaren aan de harmonisatie en de beeldwaarde van het openbaar domein. Door opéénvolgende publicaties van het Integraal Plan van het Openbaar Domein (IPOD) Stad Gent zet de stad hier ook sterk op in.

De te leveren flexibele palen en toebehoren, in opdracht van de stad ontworpen, kaderen binnen de uitvoering van dit Integraal Plan van het Openbaar Domein (IPOD) van de stad Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen werd hiertoe het bestek nr. TDW/2022/009 – ID5294  - Raamovereenkomst voor het leveren van flexibele paaltjes en toebehoren volgens huisstijlobjecten IPOD III  - opgemaakt.

Procedure: openbare procedure.

Gunningscriteria: prijs.

Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.

Uitvoeringstermijn: 1 jaar, met de mogelijkheid om drie keer met één jaar te verlengen. De uitvoering gebeurt gespreid over verschillende bestellingen (deelopdrachten) op basis van de behoeften van de opdrachtgever. De leveringstermijn bedraagt 30 kalenderdagen per deelopdracht met uitzondering van de eerste gegarandeerde deelopdracht van de basisopdracht waarvoor de leveringstermijn 120 kalenderdagen bedraagt.

Er kan, naast aankopen op de posten tegen prijslijst voorzien in de inventaris, ook gewerkt worden met aankopen op catalogus. De inschrijver dient hiervoor in zijn offerte een digitale catalogus aan.

Raming op jaarbasis: 63.800,00 euro + 13.398,00 euro (21 % btw) = 77.198,00 euro.

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd toestemming te geven de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college, met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad. De uitwerking van IPOD III (Integraal Plan Openbaar Domein) heeft reeds een heel traject afgelegd zowel in tijd, visie, afstemming als  uitwerking van bepaalde objecten binnen IPOD III. Er is nu de vraag om deze objecten zo spoedig als mogelijk zichtbaar te krijgen op het openbaar domein.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

Budgetplaats

349132600

Categorie*

I

2022

x

2023

x

Totaal

 


Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34913 Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van flexibele paaltjes en toebehoren volgens huisstijlobjecten IPOD III -  TDW/2022/009 – ID5294.

Procedure: openbare procedure.

Gunningscriteria: prijs.

Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.

Uitvoeringstermijn: 1 jaar, met de mogelijkheid om drie keer met één jaar te verlengen. De uitvoering gebeurt gespreid over verschillende bestellingen (deelopdrachten) op basis van de behoeften van de opdrachtgever. De leveringstermijn bedraagt 30 kalenderdagen per deelopdracht met uitzondering van de eerste gegarandeerde deelopdracht van de basisopdracht waarvoor de leveringstermijn 120 kalenderdagen bedraagt.


Bijlagen

  • Bestek
  • Offerteformulier
  • Inventaris
  • Raming