Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00572 - Overeenkomst tussen de NV Christeyns en de Stad Gent m.b.t. de realisatie van een keermuur met afsluiting - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00572 - Overeenkomst tussen de NV Christeyns en de Stad Gent m.b.t. de realisatie van een keermuur met afsluiting - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00572 - Overeenkomst tussen de NV Christeyns en de Stad Gent m.b.t. de realisatie van een keermuur met afsluiting - Goedkeuring 2022_GR_00572 - Overeenkomst tussen de NV Christeyns en de Stad Gent m.b.t. de realisatie van een keermuur met afsluiting - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2, eerste lid

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De NV Christeyns heeft op 19/07/2012 een stedenbouwkundige vergunning verkregen voor de bouw van een Europees Distributiecentrum, m.i.v. een overbrugging van de Afrikalaan d.m.v. een conveyorsysteem, de nodige verbouwingen t.b.v. het conveyorsysteem en de aanleg van een parkeerterrein.

 In de bouwplannen was langs de kant van de Koopvaardijlaan de bouw van een keermuur voorzien. In de bouwvergunning staat hierover: 

“Langs het in te richten park aan westzijde wordt een keermuur opgericht met wisselende hoogte (max. 2,50 m ter hoogte van de Handelsdokbrug om dan geleidelijk af te dalen). Tegen de keermuur zal een talud aangelegd worden als glooiing voor het voorziene park. In de zuidelijke hoek wordt een mix van struiken een hoogstammig groen aangelegd. Een groenzone wordt aangeplant aan de kant van de Handelsdokbrug. De draadafsluiting langs de Afrikalaan zal worden begroeid met klimop.”  

 De keermuur is voorlopig niet uitgevoerd. De redenen hiervoor zijn o.m. als volgt samen te vatten:

- In de bouwaanvraagplannen is op het terrein van Christeyns een keermuur met aan beide zijden een horizontale voet voorzien. 

Om de interne circulatie van vrachtverkeer op het terrein op een comfortabele manier mogelijk te houden werd door Christeyns nadien gevraagd of de horizontale voet volledig op het terrein van de stad kan gerealiseerd worden. De stad Gent kon hiermee akkoord gaan. Christeyns diende hiervoor een nieuw planvoorstel in. De horizontale voet wordt voorzien aan de zijde van de te keren grond. 

- De ophoging van het park zal gebeuren in opdracht van de stad Gent en kadert in de werken die verband houden met de Verapazbrug.

- Op de plaats waar de horizontale voet zal komen bevinden zich bepaalde nutsleidingen. De nutsleidingen moeten voorafgaand aan de plaatsing van de keermuur  verwijderd worden. Zo niet blijven deze onder de keermuur en diep onder het op te hogen park liggen, en zijn de nutsleidingen onbereikbaar.

 Als oplossing voor dit probleem zijn beide partijen bereid om de bouw van de keermuur m.i.v. het verplaatsen van de nutsleidingen te integreren in de bouw van de Verapazbrug.

Waarom wordt deze beslissing genomen?


Onderhavige overeenkomst heeft tot doel om de concrete modaliteiten tussen partijen te regelen.


De keermuur zal gerealiseerd worden bij de aanleg van het park als onderdeel van de omgevingswerken van de Verapazbrug. De plaatsing van de keermuur zal gebeuren door de aannemer die in opdracht van het Vlaamse Gewest de Verapazbrug zal bouwen, in overleg met de NV Christeyns en de Stad Gent.


De NV Christeyns zal instaan voor de betaling van de plaatsingskosten van de keermuur en van de afsluiting, meer bepaald:

1. De studiekosten voor opmaak van het ontwerp. Deze zijn door de NV Christeyns rechtstreeks te betalen aan het door hen aangestelde bureau Arch & Teco B. CEC. 

2. De studiekosten voor verwerking van het ontwerp van de keermuur in het aanbestedingsdossier van de Verapazbrug door studiebureau Witteveen en Bos, meer bepaald: 726 euro incl. BTW.

 3. De kosten voor opvolging van de bouw van de keermuur vanaf nazicht gunning tot definitieve oplevering, door studiebureau Witteveen en Bos, meer bepaald 1.929,31 euro incl. BTW. 

4. De werkelijke realisatiekost van de keermuur langs de Koopvaardijlaan, inclusief metalen draadafsluiting met hoogte 2,40m bovenop de keerwand, meer bepaald 90.663,27 euro incl. BTW


De betaling door de NV Christeyns van de kosten vermeld onder punten 2° t/m 4° zal geschieden door overschrijving van de verschuldigde bedragen op rek-nr BE34 0910 0027 7790 van de Stad Gent binnen de 2 maanden na aangetekende verzending van kostenstaat vanwege de Stad Gent. 

Overzicht van de uitgaven

nvt

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Projectbureau Ruimte  Projectbureau Ruimte 
Budgetplaats 40158 001  40158 002 
Categorie*
2022 2.655,31  90.663,27 
Totaal 2.655,31  90.663,27 

Verwachte ontvangsten

€ 93.318,58

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de overeenkomst tussen De Stad Gent en de NV Christeyns met betrekking tot de modaliteiten voor het plaatsen van een keermuur met afsluiting.