Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00572 - Overeenkomst tussen de NV Christeyns en de Stad Gent m.b.t. de realisatie van een keermuur met afsluiting - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00572 - Overeenkomst tussen de NV Christeyns en de Stad Gent m.b.t. de realisatie van een keermuur met afsluiting - Goedkeuring 2022_GR_00572 - Overeenkomst tussen de NV Christeyns en de Stad Gent m.b.t. de realisatie van een keermuur met afsluiting - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2, eerste lid

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De NV Christeyns heeft op 19/07/2012 een stedenbouwkundige vergunning verkregen voor de bouw van een Europees Distributiecentrum, m.i.v. een overbrugging van de Afrikalaan d.m.v. een conveyorsysteem, de nodige verbouwingen t.b.v. het conveyorsysteem en de aanleg van een parkeerterrein.

 In de bouwplannen was langs de kant van de Koopvaardijlaan de bouw van een keermuur voorzien. In de bouwvergunning staat hierover: 

“Langs het in te richten park aan westzijde wordt een keermuur opgericht met wisselende hoogte (max. 2,50 m ter hoogte van de Handelsdokbrug om dan geleidelijk af te dalen). Tegen de keermuur zal een talud aangelegd worden als glooiing voor het voorziene park. In de zuidelijke hoek wordt een mix van struiken een hoogstammig groen aangelegd. Een groenzone wordt aangeplant aan de kant van de Handelsdokbrug. De draadafsluiting langs de Afrikalaan zal worden begroeid met klimop.”  

 De keermuur is voorlopig niet uitgevoerd. De redenen hiervoor zijn o.m. als volgt samen te vatten:

- In de bouwaanvraagplannen is op het terrein van Christeyns een keermuur met aan beide zijden een horizontale voet voorzien. 

Om de interne circulatie van vrachtverkeer op het terrein op een comfortabele manier mogelijk te houden werd door Christeyns nadien gevraagd of de horizontale voet volledig op het terrein van de stad kan gerealiseerd worden. De stad Gent kon hiermee akkoord gaan. Christeyns diende hiervoor een nieuw planvoorstel in. De horizontale voet wordt voorzien aan de zijde van de te keren grond. 

- De ophoging van het park zal gebeuren in opdracht van de stad Gent en kadert in de werken die verband houden met de Verapazbrug.

- Op de plaats waar de horizontale voet zal komen bevinden zich bepaalde nutsleidingen. De nutsleidingen moeten voorafgaand aan de plaatsing van de keermuur  verwijderd worden. Zo niet blijven deze onder de keermuur en diep onder het op te hogen park liggen, en zijn de nutsleidingen onbereikbaar.

 Als oplossing voor dit probleem zijn beide partijen bereid om de bouw van de keermuur m.i.v. het verplaatsen van de nutsleidingen te integreren in de bouw van de Verapazbrug.

Waarom wordt deze beslissing genomen?


Onderhavige overeenkomst heeft tot doel om de concrete modaliteiten tussen partijen te regelen.


De keermuur zal gerealiseerd worden bij de aanleg van het park als onderdeel van de omgevingswerken van de Verapazbrug. De plaatsing van de keermuur zal gebeuren door de aannemer die in opdracht van het Vlaamse Gewest de Verapazbrug zal bouwen, in overleg met de NV Christeyns en de Stad Gent.


De NV Christeyns zal instaan voor de betaling van de plaatsingskosten van de keermuur en van de afsluiting, meer bepaald:

1. De studiekosten voor opmaak van het ontwerp. Deze zijn door de NV Christeyns rechtstreeks te betalen aan het door hen aangestelde bureau Arch & Teco B. CEC. 

2. De studiekosten voor verwerking van het ontwerp van de keermuur in het aanbestedingsdossier van de Verapazbrug door studiebureau Witteveen en Bos, meer bepaald: 726 euro incl. BTW.

 3. De kosten voor opvolging van de bouw van de keermuur vanaf nazicht gunning tot definitieve oplevering, door studiebureau Witteveen en Bos, meer bepaald 1.929,31 euro incl. BTW. 

4. De werkelijke realisatiekost van de keermuur langs de Koopvaardijlaan, inclusief metalen draadafsluiting met hoogte 2,40m bovenop de keerwand, meer bepaald 90.663,27 euro incl. BTW


De betaling door de NV Christeyns van de kosten vermeld onder punten 2° t/m 4° zal geschieden door overschrijving van de verschuldigde bedragen op rek-nr BE34 0910 0027 7790 van de Stad Gent binnen de 2 maanden na aangetekende verzending van kostenstaat vanwege de Stad Gent. 

Overzicht van de uitgaven

nvt

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Projectbureau Ruimte  Projectbureau Ruimte 
Budgetplaats 40158 001  40158 002 
Categorie*
2022 2.655,31  90.663,27 
Totaal 2.655,31  90.663,27 

Verwachte ontvangsten

€ 93.318,58

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de overeenkomst tussen De Stad Gent en de NV Christeyns met betrekking tot de modaliteiten voor het plaatsen van een keermuur met afsluiting.