Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00583 - EVA vzw Business Improvement District – Algemene vergadering van 30 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 21:44
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00583 - EVA vzw Business Improvement District – Algemene vergadering van 30 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 40
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00583 - EVA vzw Business Improvement District – Algemene vergadering van 30 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring 2022_GR_00583 - EVA vzw Business Improvement District – Algemene vergadering van 30 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.
 • De statuten EVA vzw Business Improvement District Gent, artikel 9, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 246, §2, laatste lid.
 • De statuten van EVA vzw Business Improvement District Gent.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

EVA vzw Business Improvement District Gent nodigt haar leden uit voor de algemene vergadering die plaatsvindt op 30 juni 2022, vanaf 19.00 u. Deze vergadering is volledig digitaal en kan gevolgd worden via Microsoft teams.

De agendapunten zijn

   1. Verwelkoming en overlopen aanwezigen
   2. Goedkeuring verslag vorige AV (zie bijlage)
   3. Goedkeuring wijzigingen bestuurders en leden AV
   1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 31.12.2021 (zie bijlage)
   2. Akkoord benoeming revisor/commissaris (zie bijlage)
   3. Akkoord verslag van de revisor en representatiebrief (zie bijlage)
   4. Kwijting bestuurders en revisor
   5. Goedkeuring activiteitenverslag 2021 (zie bijlage)
   6. Goedkeuring jaaractieplan 2022 (zie bijlage)
   7. Varia

.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent worden goedgekeurd, meer bepaald:
om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de dagorde en elke van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van EVA vzw Business Improvement District Gent op 30 juni 2022 om 19.00u, via MS teams:

  1. Verwelkoming en overlopen aanwezigen
  2. Goedkeuring vorig verslag AV
  3.  Goedkeuring wijzigingen bestuurders en leden
  4.  Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 31.12.2021
  5.  Akkoord benoeming revisor/commissaris
  6.  Akkoord verslag van revisor en representatiebrief
  7. Kwijting bestuurders en revisor
  8. Goedkeuring activiteitenverslag 2021 
  9. Goedkeuring jaaractieplan 2022
  10. VariaArtikel 2

Het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA vzw Business Improvement District Gent vzw die plaatsvindt op 30 juni 2022 om 19.00u via MS teams,

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;

- deel te nemen aan elke latere vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.


Bijlagen

 • 211208_Verslag AV_SIGN.pdf
 • 220502_RA_Jaarrekening BIG 2021 in wettelijk formaat.pdf
 • 220502_nota jaarrekening VZW BIG 2021.pdf
 • 20220502_Benoeming Bedrijfsrevisor boekjaar 2021.pdf
 • 20220502_Benoeming Commisaris boekjaar 2022-2023-2024.pdf
 • 20220502_ BIG VZW A10 Commissarisverslag VZW - IVZW - STICHTING - NL review TIVH.pdf
 • 220511_Representatiebrief_09-05-22.pdf
 • 220505_SVL_Activiteitenverslag 2021_FINAL.pdf
 • 20220502_Jaaractieplan2022naRVB220330.pdf