Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00619 - Politiezone Gent - rapportage van de benoemingen en aanwervingen bij burgemeestersbesluit - periode maart 2022 - mei 2022 - Kennisneming

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:20
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_GR_00619 - Politiezone Gent - rapportage van de benoemingen en aanwervingen bij burgemeestersbesluit - periode maart 2022 - mei 2022 - Kennisneming 2022_GR_00619 - Politiezone Gent - rapportage van de benoemingen en aanwervingen bij burgemeestersbesluit - periode maart 2022 - mei 2022 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), artikel 56;
  • Gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2021 houdende 'Politiezonde Gent - benoemende en aanwervende overheid - delegatie.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 56, 118, laatste lid, 121 en 128; 
  • Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten;
  • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol); 
  • Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
  • Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 houdende de personeelsformatie van de Politiezone Gent en de weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent;
  • Gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2021 houdende 'Politiezone Gent - benoemende en aanwervende overheid - delegatie'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de gemeenteraad van 21 juni 2021 werd goedgekeurd dat, gedurende deze legislatuur, de bevoegdheid om de leden van het administratief en logistiek kader, van het kader van agenten van politie, van het operationeel basiskader en van het operationeel middenkader te benoemen en aan te werven, wordt gedelegeerd naar de burgemeester (gemeenteraadsbesluit 2021_GRMW_00767).

In bovenvermeld gemeenteraadsbesluit wordt bepaald dat er driemaandelijks een rapportage aan de gemeenteraad zal plaatsvinden betreffende de, ingevolge deze bevoegdheidsdelegatie, getroffen benoemings- en aanwervingsbesluiten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De rapportage over de periode maart 2022 - mei 2022 is in bijlage gevoegd en ligt ter kennisneming voor.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de bij dit besluit gevoegde rapportage 'Politiezone Gent - benoemingen en aanwervingen bij burgemeesterbesluit gedurende de periode maart 2022 - mei 2022'.