Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00562 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de actualisatie van het masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters - Addendum - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00562 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de actualisatie van het masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters - Addendum - Goedkeuring 2022_GR_00562 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de actualisatie van het masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters - Addendum - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Via de samenwerkingsovereenkomst van 1 juli 2019 betreffende de actualisatie van het masterplan Gent Sint-Pieters kwamen Stad Gent, NMBS en De Lijn overeen om een occasionele gezamenlijke opdracht te plaatsen voor de actualisatie van het masterplan, met inbegrip van een mobiliteitsstudie. De Stad Gent werd aangeduid om als leidend bestuur op te treden in naam en voor rekening van de partijen. Volgende verdeelsleutel werd afgesproken: De Lijn 21,3 %; NMBS 21,3 %; Stad Gent 57,4 %.

De gezamenlijke opdracht Bestek NR. COR/2018/003 – ID4607 Actualisatie masterplan publieke ruimte project Gent Sint - Pieters werd door Stad Gent in naam en voor rekening van alle partijen gegund aan Endeavour cvba-Plus Office Architects bvba – Traject nv, Handelskaai 48, 1000 Brussel en gesloten op 02/12/2019.

Gedurende het traject werd de opdracht een aantal keer gewijzigd en geschorst via bijaktes.

Via bijakte nr. 1, ondertekend door de partijen en de dienstverlener, werd uitvoeringstermijn van de opdracht verlengd tot 30/04/2021.

Via bijakte nr. 2, ondertekend door de partijen en de dienstverlener, werd voorzien in een tussentijdse betaling en een tijdelijke schorsing van de opdracht tot en met 15 september 2021.

Via bijakte nr. 3, ondertekend door de partijen en de dienstverlener, werd voorzien in een bijkomende tijdelijke schorsing van de opdracht tot en met 17 oktober 2021.

Bij de hervatting van de opdracht is gebleken dat bij de Stad Gent nog geen beslissing kon genomen worden over de specifieke scenario’s voor het Koningin Maria Hendrikaplein en de aanpalende lanen. Hierdoor is er geopteerd om de conclusies over het Koningin Maria Hendrikaplein en de aantakkende lanen (met uitzondering van de Koningin Fabiolalaan) niet verder te integreren in het eindresultaat van de opdracht.  Bijgevolg werd  ook de casestudy Koningin Astridlaan met bijhorende raming niet gefinaliseerd. De opdracht werd afgewerkt als ruimtelijk kader voor de zuidelijke stationsomgeving en de Koningin Fabiolalaan. Voor de verdere verfijning van de plannen van het Koningin Mathildeplein is er bijkomende afstemming nodig geweest met het intussen gekende ontwerp van het S-gebouw. In functie van deze afstemming, werd de dienstverlener belast met de voorbereiding van een IKZ-overleg (Interne Kwaliteitszorg) over het Koningin Mathildeplein, de organisatie van een reeds voorziene laatste stuurgroep en van een reeds voorziene laatste terugkoppeling met de klankbordgroep project Gent Sint-Pieters. De uitvoeringstermijn van de opdracht werd verlengd tot 31/03/2022. Deze wijzigingen maken het voorwerp uit van bijakte nr. 4.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aangezien deze wijzigingen die het voorwerp uitmaken van bijakte nr. 4 ertoe leiden dat de opdracht niet afgewerkt wordt zoals initieel voorzien en de wijzigingen er komen op vraag van Stad Gent, is Stad Gent bereid om, in afwijking van de verdeelsleutel voorzien in de samenwerkingsovereenkomst, de resterende kosten integraal ten laste te nemen. Dit vormt het voorwerp van voorliggend addendum.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*  
Budgetplaats 407520001 
Categorie*  
Subsidiecode  
2020
2021
2022
10.559,84
  
Later  
Totaal
10.559,84
 

Voorgestelde uitgaven

€ 10.559,84

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

PR40122 Coördinatie POD project Gent Sint-Pieters

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende de actualisatie van het masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters met NMBS en De Lijn.


Bijlagen