Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00579 - OMV_2022005474 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken - met openbaar onderzoek - Proeftuinstraat openbaar domein, 9000 Gent - De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 20:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sami Souguir, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Emilie Peeters; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00579 - OMV_2022005474 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken - met openbaar onderzoek - Proeftuinstraat openbaar domein, 9000 Gent - De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 36
Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00579 - OMV_2022005474 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken - met openbaar onderzoek - Proeftuinstraat openbaar domein, 9000 Gent - De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring 2022_GR_00579 - OMV_2022005474 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken - met openbaar onderzoek - Proeftuinstraat openbaar domein, 9000 Gent - De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12
 • De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
 • Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Laura Van Kerkhove namens Stad Gent  en Patrick Van de Velde namens TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING OPDRAVER diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor gronden gelegen aan Proeftuinstraat openbaar domein kadastraal gekend als afdeling 8 sectie H nrs. 350L, 350N, 350M, 353/2 B en 591C.

Deze aanvraag werd op 18/01/2022 ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Op 07/02/2022 werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard.
 

Beschrijving aanvraag:

Het wegen- en rioleringsontwerp omvat de volledige Proeftuinstraat. Verder wordt er een nieuwe doorsteek voor fietsers en wandelaars voorzien tussen de Proeftuinstraat en de Hamerlandtragel (het pad langs de Schelde). Het fietspad is een oost-westelijke verbinding en ligt net te noorden van het depot van de wegendienst.

De heraanleg van de bestaande Proeftuinstraat gebeurt binnen de bestaande rooilijnen.

Voor het nieuwe fietspad worden er wel nieuwe rooilijnen voorzien. De rooilijn volgt het oost-westelijke verloop van dit pad en er wordt gewerkt met een breedte van ca. 4,50 m. De grond die hiervoor ingenomen wordt is op vandaag al eigendom van Stad Gent. Het fietspad zelf is 3 m breed en de verharding gebeurt in beton.


Procedure:

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 17 februari 2022 tot 18 maart 2022.

Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en 6 digitale bezwaren. 

Eén van deze bezwaren gaat specifiek over het nieuwe fietspad met bijhorend nieuwe rooilijnen. De andere bezwaren gaan over de heraanleg van de Proeftuinstraat zelf. Deze heraanleg bevindt zich volledig binnen bestaande rooilijnen waardoor er binnen de procedure van de omgevingsvergunningsaanvraag geen gemeenteraadsbeslissing noodzakelijk is. 

De gemeentelijk omgevingsambtenaar heeft deze aanvraag  geadviseerd. Het advies van de omgevingsambtenaar is aan dit besluit toegevoegd. Dit verslag bevat eveneens een samenvatting en bespreking van de bezwaren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 12 van het decreet over de gemeentewegen keurt de gemeenteraad een rooilijnplan goed. In uitvoering van artikel 31 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad spreekt zich ook uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.

Het vergunningverlenend bestuursorgaan is van oordeel dat een vergunning kan verleend worden op basis van het advies van de omgevingsambtenaar.

De gemeenteraad is van oordeel dat het voorstel van wegaanleg kan goedgekeurd worden om volgende redenen:

Het nieuwe fietspad en wandelpad zorgt voor een oost-west verbinding tussen de Proeftuinstraat en de Schelde. Hiervoor moeten volgens het decreet gemeentewegen ook nieuwe rooilijn voorzien worden. Langsheen de Schelde loopt er op vandaag aan de westkant een bovenlokaal functioneel fietsroute (F404 Gent – Merelbeke). Dit bovenlokaal fietspad staat ook op de planning om met een heraanleg te optimaliseren en te verbeteren. Vanop dit fietspad zijn er weinig verbindingen richting het westen met andere fietsassen, de campus Proeftuinstraat of met bijvoorbeeld de Ottergemsesteenweg. Met dit nieuwe voorliggende fietpad en wandelpad kan men in de toekomst vanop de Schelde naar de campus Proeftuinstraat en verderop aantakken op de Ottergemsesteenweg. Het bestaand fietsnetwerk wordt op die manier fijnmaziger en de doorwaadbaarheid verhoogt. De campus Proeftuinstraat zelf wordt hiermee ook een stuk toegankelijker voor fietsers en wandelaars.

Qua aanleg wordt er gekozen om het fietspad en wandelpad van betonverharding te voorzien. Het pad is 3 m breed. Het pad zal vooral een lokaal gebruik kennen waardoor deze breedte volstaat om het verwachte verkeer vlot te laten verlopen. Het is enkel een fiets- en wandelpad en zal niet gebruikt worden voor gemotoriseerd verkeer. De wegzate van dit fietspad is vandaag al eigendom van de stad Gent en wordt met deze beslissing terecht opgenomen in het gemeentelijk openbaar wegdomein.

De voorgestelde werken voldoen dus aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Het voorstel van wegenis moet aangepast worden op een aantal punten. Het gaat echter om beperkte aanpassingen die door het vergunningverlenende bestuursorgaan als voorwaarde kunnen opgelegd worden in het kader van de beslissing over deze omgevingsvergunningsaanvraag.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt het rooilijnplan zoals opgenomen in bijlage, goed.

Artikel 2

keurt de ligging, breedte en uitrusting van de gemeentewegen, zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag, gelegen Proeftuinstraat openbaar domein en kadastraal gekend als afdeling 8 sectie H nrs. 350L, 350N, 350M, 353/2 B en 591C, goed mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
 

 • De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 21/02/2022 met kenmerk 062988-003/JC/2022).
 • De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer (advies van 09/03/2022, met kenmerk AV/411/2022/00183) moeten strikt nageleefd worden. 
 • De voorwaarden opgenomen in het advies van De Vlaamse Waterweg nv (advies van 28/03/2022, met kenmerk AB/2022/150) moeten strikt nageleefd worden. 

Bijlagen

 • OMV_2022005474_advies AWV.pdf
 • OMV_2022005474_advies brandweer.pdf
 • OMV_2022005474_advies De Vlaamse Waterweg nv.pdf
 • OMV_2022005474_Omschrijving stedenbouwkundig advies.pdf
 • OMV_2022005474_rooilijnplan.pdf