Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00642 - Samenwerkingsovereenkomst City Deal E-Inclusion by Design - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:21
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00642 - Samenwerkingsovereenkomst City Deal E-Inclusion by Design - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00642 - Samenwerkingsovereenkomst City Deal E-Inclusion by Design - Goedkeuring 2022_GR_00642 - Samenwerkingsovereenkomst City Deal E-Inclusion by Design - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 5°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De City Deal is een samenwerking tussen verschillende steden (en andere stakeholders) om een stedelijke uitdaging rond een transitiethema efficiënter aan te pakken door inhoudelijke resultaten te realiseren en te leren van elkaar. Het resultaat en/of de aanpak is positief voor de stad en is tegelijkertijd (inter)nationaal aansprekend en opschaalbaar.

Binnen de City Deal E-inclusion by design, werken de betrokken steden 3 jaar samen aan de uitdaging om de gebruiksvriendelijkheid van de stedelijke digitale dienstverlening te verhogen met als einddoel dat meer mensen de digitale diensten zelfstandig kunnen gebruiken.

Deze City Deal E-inclusion by design is een opportuniteit en sluit volledig aan op de ambitie rond gebruiksvriendelijkheid als uitgangspunt (6.2) binnen de beleidsnota ‘Meer dan een slimme stad – Data, innovatie en digitalisering’ van schepen Sofie Bracke en burgemeester Mathias De Clercq.

In december 2021 diende het Kenniscentrum Vlaamse Steden in samenwerking met de 13 centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout) en de VGC Brussel het dossier 'City Deal E-Inclusion by Design' in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het indienen van deze subsidieaanvraag werd binnen Stad Gent op 2 december 2021 door het college goedgekeurd (2021_CBS_05878).

Op 4 februari 2022 keurde de Vlaamse Regering dit project goed voor een bedrag van 2.898.000€. Dit bedrag wordt toegekend aan het Kenniscentrum Vlaamse Steden; dat op zijn beurt zal instaan voor de verdeling van middelen naar de lokale besturen en de externe partners. De periode waarop deze subsidie betrekking heeft loopt van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2024.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de samenwerkingsovereenkomst in bijlage worden afspraken rond timing, budget en samenwerking gemaakt tussen de betrokken projectpartners. De overeenkomst met het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden (KVS) treedt in werking op 1 mei 2022 en loopt tot en met 1 maart 2025. De reden van ‘terugwerkende kracht’ is dat de middelen voor het project nu pas vrijgegeven worden door het KVS na het afhandelen van alle samenwerkingsovereenkomsten. In de praktijk werd er al met de 14 partners werk verzet in functie van voorbereidende overheidsopdrachten en projectplanning. In de overeenkomst werd 1 mei als datum opgenomen om duidelijk te maken dat vanaf dan personele middelen kunnen verantwoord worden.

De projectmiddelen die rechtstreeks bestemd zijn voor Gent worden toegekend aan District09 onder de subsidiecode KVS.CED.07. Het gaat over 82.500€ * 3 jaar = 247.500€ personele middelen en over 12.000€ * 2 jaar = 24.000€ projectmiddelen

Activiteit

AC34969 Ondersteunen van de organisatie bij vormgeving van de BESTe dienstverlening nu en in/van de toekomst

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, District09 en het Kenniscentrum Vlaamse Steden in het kader van de City Deal E-Inclusion by Design, zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding op 1 mei 2022.


Bijlagen