Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00592 - Reglement - Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent - Wijziging

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 20:08
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Politiereglement.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sami Souguir, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Emilie Peeters; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00592 - Reglement - Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent - Wijziging

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 34
Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 12
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00592 - Reglement - Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent - Wijziging 2022_GR_00592 - Reglement - Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 23 juni 2020 het reglement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' goed. Dit reglement werd laatst gewijzigd op de gemeenteraad van 14 december 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er worden enkele noodzakelijke wijzigingen aan het retributiereglement voorgesteld met het oog op het schooljaar 2022-2023.

1. Kinderdagverblijven

In artikel 2, §5 wordt voorzien dat de retributie enkel verschuldigd is bij gebrek aan tijdige verwittiging en dwingende reden. De betrokken retributie is niet bedoeld voor ouders die onvoorzien en buiten hun wil, bvb door uitzonderlijke file of spontane spoorstaking, het kinderdagverblijf niet kunnen bereiken. Dit sluit aan bij de praktijk zoals die vandaag al wordt toegepast, en is dus zonder financiële impact. 

2. Buitenschoolse kinderopvang

Overeenkomstig gewijzigde Vlaamse regelgeving en in lijn met het collegebesluit van 18 november 2021 betreffende naamswijzigingen van opvanglocaties bij de Dienst Kinderopvang wordt in het reglement niet langer gesproken over IBO en STIBO. In plaats daarvan wordt in artikel 3, §1 nog enkel gesproken over buitenschoolse kinderopvang algemeen. De tarieven van beide opvanginitiatieven liepen al nagenoeg volledig gelijk. Uitzondering blijft de avondopvang, waarvoor in een aantal met naam benoemde locaties de oude IBO-werkwijze toegepast blijft (tarief per begonnen halfuur), terwijl in de andere locaties de oude STIBO-methode blijft toegepast (vast tarief voor avondopvang).

In artikel 3, §3 wordt vermeld dat de buitenschoolse opvang in schoolvakantie 'tot ten laatste 2 weken voor aanvang van de schoolvakantie waarin de opvang is gereserveerd' kosteloos kan worden geannuleerd. In de praktijk is deze annulatieperiode afhankelijk van vakantie tot vakantie. Voorgesteld wordt om de passage te vervangen door een verplichte mededeling van de uiterste datum om kosteloos te annuleren.

Ook deze wijzigingen blijven zonder netto financiële impact.

3. Cateringproducten 

De leverancier van de maaltijden kondigde een prijsstijging aan van 15% ten gevolge van gestegen prijzen van ingrediënten. De tarieven van de cateringproducten worden dan ook aangepast vanaf het schooljaar 2022-2023. Ook de maaltijden en cateringproducten aangeboden door de hotelschool aan derden worden aangepast. 

Voor de cateringproducten in de scholen varieert de tariefstijging van 5 cent voor melk, tot 1,20 euro voor het dieetspecifieke (lactosevrij, eivrij, ...) middagmaal voor het secundair onderwijs.

Bij de cateringproducten aangeboden aan derden wordt gekozen voor een flexibel systeem van maximumbedragen, waarbinnen het college van burgemeester en schepenen in eerste instantie bevoegd is om de concrete actuaee prijzen te bepalen. Voor deze cateringproducten, vervaardigd door de leerlingen, is men rechtstreeks afhankelijk van de beschikbaarheid van ingrediënten en de dagprijs ervan. Door een verhoogde flexibiliteit in te bouwen, kan niet alleen ingespeeld worden op schommelende prijzen van bepaalde ingrediënten maar kan bovendien de prijs worden aangepast voor uitzonderlijke gerechten.

Ook deze wijzigingen blijven zonder netto financiële impact, gezien zij louter de gemaakte kosten volgen.

4. Aanpassing inkomensgerelateerde kortingen

Het reglement voorziet enkele inkomensgerelateerde kortingen. De inkomensgrenzen daarvoor zijn gericht op het leefloon, en twee iets hogere inkomenscategorieën. De laatste jaren is het leefloon, door de sterke indexstijgingen, sterk gestegen. De daarboven bepaalde inkomenscategorieën zijn dus niet meer in lijn met de laagste inkomenscategorie (onder het leefloon). Wanneer de grensbedragen niet zouden worden opgetrokken, zou een steeds groter wordend aantal gezinnen die voorheen van de korting gebruik konden maken, geen beroep meer kunnen doen op de inkomensgerelateerde korting hoewel hun nood daaraan even hoog blijft.

Gezien de wijziging niet beoogt om meer gezinnen van de korting te laten genieten, maar wel de doelgroep gelijk te houden, is er geen financiële impact.

Door het gekozen woordgebruik (zowel 'tot en met' als 'van') kon bovendien twijfel ontstaan wanneer het inkomen van de ouders precies op het grensbedrag viel. Dit wordt ook verduidelijkt zodat hierover geen twijfel meer kan bestaan.

5. Diverse dienstverleningen

Het onderdeel 'diverse dienstverleningen', waarin bepaalde producten, diensten en materialen tegen kostprijs worden doorgerekend, wordt uitgebreid met 'educatief materiaal' en 'vakspecifieke kledij' in het algemeen om een divers aanbod aan materialen in diverse opleidingen te omvatten. 

Bovendien wordt verduidelijkt dat bepaalde essentiële artikelen ook verplicht gesteld kunnen worden door het intern reglement van de school, naast het schoolreglement. Dit staat toe de nodige flexibiliteit te hanteren naargelang de in een bepaalde school aangeboden opleidingen.

Gezien het gaat om het doorrekenen aan kostprijs, zoals ook vandaag al gebeurd, is er geen netto financiële impact.

6. Correcties en verduidelijkingen

Terzelfdertijd wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele kleine correcties aan de tekst van het reglement door te voeren.

In artikel 3, §1 (en voormalig §2) en artikel 6, §1 wordt de indruk gewekt dat er op woensdag geen ochtendopvang wordt aangeboden. In de tarieftabellen wordt daarom de vermelding 'maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag' vervangen door 'schooldagen' in de eerste hoofding. In de tweede hoofding wordt enkel nog over 'Namiddagopvang (woensdag)' gesproken.
De daar vermelde tarieven, die uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan Kind & Gezin en de gezondheidscijferindex, worden bovendien up to date gezet. Hoewel niet strikt noodzakelijk, bevordert dit de leesbaarheid voor de ouders voor het komende schooljaar.

In artikel 8, §1 moet het 'hele dag' tarief de optelsom zijn van de dagopvang en de nachtopvang. Deze worden immers ook steeds apart gefactureerd. Door afrondingsfouten in de tarieven voor 'hele dag' zit hier soms een miniem verschil op. Die afronding wordt rechtgezet.

Aan de titel van artikel 9 wordt ter verduidelijking toegevoegd dat het gaat om schoolzwemmen en extra-murosactiviteiten 'van het stedelijk onderwijs Gent', in tegenstelling tot de extra-murosactiviteiten van Dienst Kinderopvang bedoeld in artikel 5.

In artikel 10 wordt de vermelding naar kinderen tot en met 12 jaar, aangepast naar kinderen tot en met 6de leerjaar, in de geest van de bedoeling van die bepaling met name het afdekken van alle kinderen tot het einde van de lagere school.

De overgangsbepaling, die geldig was tot 1 september 2021, wordt ter gelegenheid van de wijziging ook weggelaten.


De wijzigingen hebben geen netto financiële impact. 

De wijzigingen gaan in op 1 september 2022, hetzij aan de start van schooljaar 2022-2023. De Dienst Kinderopvang en Stedelijk Onderwijs Gent zijn belast met de uitvoering van dit
reglement.

Activiteit

AC34989 Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt artikel 2, §5 van het regelement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 juni 2020 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2020 als volgt:

Op het einde van de paragraaf wordt ", behoudens bij tijdige verwittiging en mits dwingende reden" toegevoegd.

De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022.

Artikel 2

Wijzigt artikel 3 van het regelement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 juni 2020 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2020 als volgt:

 • §1 wordt vervangen als volgt:

"§1. Tarieven 

Voor- en naschoolse opvang (schooldagen)

Ochtendopvang per begonnen halfuur

0,83 euro(1)

Middagopvang 

0,97 euro(2)

Avondopvang per begonnen halfuur (locaties A)

0,83 euro(1)

Avondopvang (locaties B)

2,05 euro(2)

Namiddagopvang (woensdag)

Middagopvang (12.00 – 13.00 uur)

0,97 euro(2)

Verblijf minder dan 3 uur

3,68 euro(2)

Verblijf tussen 3 uur en 6 uur

5,52 euro(2)

Schoolvrije dagen en vakantiedagen

Verblijf minder dan 3 uur

3,68 euro(2)

Halve dag (tussen 3 uur en 6 uur)

5,52 euro(2)

Volledige dag (langer dan 6 uur)

10,94 euro(2)   

  (1)minimumtarief, vastgelegd door Kind & Gezin en geldig vanaf 1 januari 2022. Wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd zonder aanpassing van het retributiereglement.

(2) tarief dat jaarlijks zonder aanpassing van het retributiereglement geïndexeerd wordt met ingang van 1 januari, op basis van de gezondheidscijferindex van september van het voorgaande jaar met als basis de index van september 2021.

 

De locaties A bestaan uit: Margriet, Melopee, Salvator, Sleepken, Mandala, Jojo

De locaties B bestaan uit alle opvanglocaties voor buitenschoolse kinderopvang die niet onder de locaties A vallen."

 • §2 wordt opgeheven
 • in §3 vervalt de verwijzing naar §2
 • §3, 4e alinea wordt vervangen als volgt:

"Bij aanvang van de inschrijvingsperiode wordt aan de ouders meegedeeld tot wanneer de gereserveerde opvang kosteloos kan worden geannuleerd."

    

De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022.

Artikel 3

Wijzigt artikel 4 van het reglement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 juni 2020 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2020 als volgt:

De tarieftabel wordt vervangen als volgt:

Cateringproduct

Prijs

Melk 20cl

0,25 euro

Soep kleuteronderwijs

0,50 euro

Soep lager onderwijs

0,70 euro

Traditioneel of vegetarisch middagmaal kleuteronderwijs

3,55 euro

Traditioneel of vegetarisch middagmaal lager onderwijs

4,90 euro

Vieruurtje

1,15 euro

Middagmaal dieet (is o.a. lactosevrij, eivrij, glutenvrij, kaliumarm) kleuteronderwijs

7,55 euro

Middagmaal dieet (is o.a. lactosevrij, eivrij, glutenvrij, kaliumarm) lager onderwijs

8,20 euro


De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022.

Artikel 4

Wijzigt artikel 6 van het regelement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 juni 2020 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2020 als volgt:

§1 wordt vervangen als volgt:

"§1. De eerste 15 minuten vóór en na de schooltijd onderwijstijd worden niet aangerekend.

Voor- en naschoolse opvang (schooldagen)

Ochtendopvang per begonnen halfuur

0,83 euro(1)

Middagopvang

0,97 euro(2)

Avondopvang

2,05 euro(2)

Namiddagopvang (woensdag)

Middagopvang (12.00 – 13.00 uur)

0,97 euro(2)

Verblijf minder dan 3 uur

3,68 euro(2)

Verblijf tussen 3 uur en 6 uur

5,52 euro(2)

Schoolvrije dagen en vakantiedagen

Geen aanbod in het Stedelijk Onderwijs Gent, zie Artikel 3.§ 1

(1)minimumtarief, vastgelegd door Kind & Gezin en geldig vanaf 1 januari 2022. Wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd zonder aanpassing van het retributiereglement.

(2) tarief dat jaarlijks zonder aanpassing van het retributiereglement geïndexeerd wordt met ingang van 1 januari, op basis van de gezondheidscijferindex van september van het voorgaande jaar met als basis de index van september 2021."


De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022.

Artikel 5

Vervangt artikel 7, §1 en §2 van het reglement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 juni 2020 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2020 als volgt:

"§1. De retributie van de cateringproducten bedraagt:

Cateringproduct

Prijs

Melk 20cl

0,25 euro

Soep kleuteronderwijs

0,50 euro

Soep lager onderwijs

0,70 euro

Soep secundair onderwijs of volwassenen

0,70 euro

Traditioneel of vegetarisch middagmaal kleuteronderwijs

3,55 euro

Traditioneel of vegetarisch middagmaal lager onderwijs

4,90 euro

Standaard of vegetarisch middagmaal secundair onderwijs of volwassenen, uitgezonderd Hotelschool Gent

4,90 euro

Standaard of vegetarisch middagmaal secundair onderwijs Hotelschool Gent

6,00 euro

Vieruurtje

1,15 euro

Middagmaal dieet (is o.a. lactosevrij, eivrij, glutenvrij, kaliumarm) kleuteronderwijs

7,55 euro

Middagmaal dieet (is o.a. lactosevrij, eivrij, glutenvrij, kaliumarm) lager onderwijs

8,20 euro

Middagmaal dieet (is o.a. lactosevrij, eivrij, glutenvrij, kaliumarm) secundair onderwijs of volwassenen

8,20 euro

 

§2. De retributie voor eetmalen aangeboden in de Hotelschool Gent en CVO Gent bedraagt:

Cateringproduct

Prijs excl. dranken

Restaurant Keizer Karel (3 en 4)

maximum 25,00 euro

Restaurant De Drake (5)

maximum 30,00 euro

Menu Restaurant Lieven Bauwens (6 en 7)

maximum 40,00 euro

Menu à la carte CVO Gent

maximum 35,00 euro

Zelfbedieningsrestaurant Jozef Plateau

Volledige maaltijd anderen

maximum 10,00 euro

(Extra) bijgerecht (soep, saladbar, dessert)

maximum 0,70 euro

Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd het tarief te bepalen binnen de maxima voorzien in deze paragraaf."


De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022.

Artikel 6

Wijzigt artikel 8, §1 van het regelement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 juni 2020 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2020 als volgt:

De 'hele dag' tarieven worden aangepast als volgt:

Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

Vanaf 2025

Voor kleuters – hele dag

13,50

13,70

14,00

14,20

14,40

14,70

Voor kinderen van het basis- en secundair onderwijs – hele dag

15,50

15,80

16,00

16,30

16,60

16,90

De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022.

Artikel 7

Wijzigt artikel 9 van het regelement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 juni 2020 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2020 als volgt:

De titel van het artikel wordt aangevuld met 'van het Stedelijk Onderwijs Gent'


De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022.

Artikel 8

Wijzigt artikel 10 van het regelement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 juni 2020 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2020 als volgt:

 • Na de eerste zin van §1 wordt een zin toegevoegd: "De Stad Gent zal persoonsgegevens verwerken om deze kortingen proactief toe te kennen." 
 • De kortingstabel in §1 wordt vervangen als volgt:

Gezamenlijk Belastbaar Inkomen

Korting

Vanaf 33.000,00 euro

geen korting

Vanaf 23.000,00 euro tot 33.000,00 euro 

25% korting

Hoger dan bedrag leefloon tot 23.000,00 euro 

50% korting

Tot en met bedrag leefloon 

100% korting*

 • in §2 wordt de vermelding naar kinderen tot en met 12 jaar, vervangen door kinderen tot en met 6de leerjaar
 • in §4 wordt het grensbedrag aangepast naar 23.000 euro
 • in §4 en §5 wordt de term 'leefloon of equivalent leefloon' vervvangen door 'het bedrag van het leefloon'

De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022.

Artikel 9

Wijzigt artikel 11 van het reglement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 juni 2020 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2020 als volgt:

 • voor de 'tijdschriften en boeken' wordt 'educatief materiaal,' toegevoegd
 • bij 'turnkledij' wordt 'en andere vakspecifieke kledij' toegevoegd
 • na 'het schoolreglement' wordt 'of het intern reglement van de school' toegevoegd

De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022.

Artikel 10

Schrapt artikel 15 van het reglement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 juni 2020 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2020.

De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022.

Artikel 11

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

 • Te wijzigen retributiereglement
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - met markeringen
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement