Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00650 - Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor mbt de jaarrekening 2021 en activiteitenverslag over 2021 - Kennisneming - Jaarrekeningen 2021 en kwijting voor het boekjaar 2021 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00650 - Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor mbt de jaarrekening 2021 en activiteitenverslag over 2021 - Kennisneming - Jaarrekeningen 2021 en kwijting voor het boekjaar 2021 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor - Goedkeuring 2022_GR_00650 - Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor mbt de jaarrekening 2021 en activiteitenverslag over 2021 - Kennisneming - Jaarrekeningen 2021 en kwijting voor het boekjaar 2021 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 235 § 4 en artikel 243, § 2.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 235 § 4 en artikel 243, § 2.
  • Vennootschapswetgeving, artikel 554.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 25 mei 2021 heeft de raad van bestuur van AG sogent de jaarrekeningen 2021 volgens de vennootschapswetgeving en volgens de BBC-regelgeving vastgesteld samen met het bijhorende verslag van de commissaris-revisor.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van artikel 243 § 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur moet de raad van bestuur van elk autonoom gemeentebedrijf jaarlijks de jaarrekening ter advies voorleggen aan de gemeenteraad. Overeenkomstig artikel 27, § 2 van de statuten van sogent moet de gemeenteraad deze jaarrekening goedkeuren binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de 3de dag die volgt op de verzending van de jaarrekening aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad wordt hierbij uitgenodigd kennis te nemen van het verslag van de commissaris-revisor en van het activiteitenverslag van AG sogent over 2021, goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2021 van AG sogent volgens de vennootschapswetgeving, advies te verlenen over de jaarrekening 2021 van AG sogent volgens BBC en kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar 2021 - dit laatste onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening door de toezichthoudende overheid zoals voorzien in DLB art. 235 § 4.

Activiteit

AC35510 Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het verslag van de commissaris-revisor m.b.t. de jaarrekening 2021 volgens de vennootschapswetgeving, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Neemt kennis van het activiteitenverslag van AG Sogent over 2021, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3

Keurt goed de jaarrekening 2021 van AG sogent volgens de vennootschapswetgeving, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 4

Brengt advies uit over de jaarrekening 2021 van AG Sogent volgens de BBC, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 5

Verleent kwijting voor het boekjaar 2021 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening 2021 door de toezichthoudende overheid. 


Bijlagen

  • 20220427_BS_rvb 02 b1 Activiteitenverslag 2021.pdf
  • 20220427_BS_rvb 02 rb afschrift Activiteitenverslag 2021.pdf
  • 20220525_BS_rvb 10 b3 jaarrekening 2021 volgens de beleids- en beheerscyclus.pdf
  • 20220525_BS_rvb 10 rb afschrift Jaarrekeningen 2021.pdf
  • 20220531_DO_Sogent_JRK per 31 12 2021_incl jaarverslag + comm.verslag_GETEKEND.pdf