Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00648 - Subsidieovereenkomst voor relance na corona - intensifiëren van prospectie op de private huurmarkt en optimaliseren onderlinge samen- en wisselwerking voor werkingsjaren 1/07/2022 tot 30/06/2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2022_GR_00648 - Subsidieovereenkomst voor relance na corona - intensifiëren van prospectie op de private huurmarkt en optimaliseren onderlinge samen- en wisselwerking voor werkingsjaren 1/07/2022 tot 30/06/2023 - Goedkeuring 2022_GR_00648 - Subsidieovereenkomst voor relance na corona - intensifiëren van prospectie op de private huurmarkt en optimaliseren onderlinge samen- en wisselwerking voor werkingsjaren 1/07/2022 tot 30/06/2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40 § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stad Gent beschikt over 2 verhuurkantoren, die, private huurwoningen van private eigenaars in huur nemen en onderverhuren aan specifieke doelgroepen uit de laagste inkomstengroepen. Deze verhuurkantoren ontzorgen verhuurders in hun verhuurproces, bieden eigenaars maandelijkse betalingsgarantie en opvolging van de huurdersverplichtingen. Tal van corona-maatregelen beperkten de mogelijkheden tot prospectie op de private huurmarkt en de groei van SVK Gent en Huuringent vzw. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

SVK Gent en Huuringent vzw dragen bij aan een betaalbare en toegankelijke huurmarkt en de ambitie is om tegen 2025 het aantal panden in beheer te verdubbelen.

Met deze subsidie zetten we in op extra bekendmaking en prospectie op de private huurmarkt om verhuurders die een bijdrage willen leveren aan een betaalbare huurmarkt te overtuigen om via SVK Gent of Huuringent vzw te verhuren. We kiezen er voor om personeelskosten te subsidiëren om voor beide verhuurkantoren acquisitie en prospectie uit te voeren. 

In functie van extra profilering benaderen de verhuurkantoren de Gentse immo-sector, professionele verhuurders en projectontwikkelaars actief als partner in plaats van als concurrent, waarbij Huuringent vzw bijkomend kan experimenteren met het instrument “aanbrengcommissie”.

Het financieel risico bij huurschade of het niet-betalen van de huur ligt bij Huuringent vzw en SVK Gent. Daarom voorziet deze subsidie bijkomend budget om die risico’s te dekken.

Daarnaast heeft deze overeenkomst ook als doel het opmaken van een nieuw samenwerkingsmodel en afsprakennota, rekening gehouden met de toekomstige inkanteling van SVK Gent in de Gentse woonmaatschappij.

Het totaal toegekende subsidiebedrag is 75.000 euro,waarvan 45.000 euro personeelskost en 30.000 euro werkingskosten (financiële risico’s, campagnes aanbrengcommissie, …)  De overeenkomst wordt afgesloten voor 1 jaar.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Wonen 
Budgetplaats 348770000 
Categorie* Exploitatiesubsidie (BMAR 6491000) 
Subsidiecode Niet_Relevant 
2020  
2021  
2022 67.500,00  
2023 7.500,00 
2024   
2025
Later  
Totaal 75.000,00 

Voorgestelde uitgaven

€ 75.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34877 Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Huuringent vzw en Sociaal Verhuurkantoor Gent voor relance na corona, intensifiëren van prospectie op de private huurmarkt en optimaliseren onderlinge samen- en wisselwerking, voor werkingsjaren 1/07/2022 tot 30/06/2023 en voor een bedrag van 75.000 euro.