Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00603 - Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te 9032 Wondelgem, Stenenkruis - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00603 - Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te 9032 Wondelgem, Stenenkruis - Goedkeuring 2022_GR_00603 - Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te 9032 Wondelgem, Stenenkruis - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 5 augustus 1998 werd de vergunning gevraagd aan het college voor een verkaveling gelegen aan de Zeeschipstraat te 9032 Gent - Wondelgem.

In deze vergunning werd volgende last opgenomen:

De weg en de groenzones en hun uitrusting zullen na de definitieve oplevering van de laatst uitgevoerde uitrustingswerken kosteloos aan de stad worden afgestaan.Waarom wordt deze beslissing genomen?

De wegenis is definitief opgeleverd.

De groenzone is definitief opgeleverd.

Het opmetingsplan werd opgemaakt en goedgekeurd door de landmeter van stad Gent.

Aangezien de verkaveling al meer dan twintig jaar oud is en de gronden in eigendom zijn van de erfgenamen van de ontwikkelaars, kan de stad Gent de opgelegde lasten niet langer afdwingen.

Er is een akkoord met de eigenaars dat de gronden kosteloos naar de stad Gent zullen worden overgedragen, maar dat de stad Gent zal instaan voor de aktekosten.Overzicht van de uitgaven

Dienst* PAT     
Budgetplaats 349125100      
Categorie*    
2022 aktekosten     

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst tot kosteloze verwerving van percelen grond, gelegen te 9032 Wondelgem, Stenenkruis, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 30e afdeling, sectie A, perceelnummers 255S, 255M, 266G2, met een gemeten oppervlakte van vierduizend honderdzesenvijftig komma 6 vierkante meter (4156,06 m²).


Bijlagen

  • PV definitieve oplevering groen
  • PV definitieve oplevering wegenis
  • Opmetingsplan
  • Verkavelingsvergunning
  • Ontwerpakte