Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00588 - Principebesluit tot oprichting van en deelname in vzw Gent2030 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00588 - Principebesluit tot oprichting van en deelname in vzw Gent2030 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00588 - Principebesluit tot oprichting van en deelname in vzw Gent2030 - Goedkeuring 2022_GR_00588 - Principebesluit tot oprichting van en deelname in vzw Gent2030 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 4°.


Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2, § 2, eerste lid.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de beleidsnota Cultuur 2020 - 2025 is de ambitie opgenomen om vanuit de Stad Gent te kandideren voor de titel van Europese Culturele hoofdstad in 2030, als België aan de beurt is. De Stad ziet dit initiatief van Europa als een springplank om innovatie te brengen in de diversificatie van het cultuurbeleid, en om Gent als stad van creatie en innovatie klaar te stomen voor de tweede helft van dit millennium.

De kandidatuur houdt in dat de maatschappelijke en beleidsthema’s die op dit moment actueel zijn, kritisch geëvalueerd worden op hun relevantie over tien jaar. Nieuwe onderwerpen die zich aandienen, zullen in diezelfde context worden geëxploreerd, op een inclusieve en dynamische manier, een gebeuren voor en samen met alle Gentenaars.

Zoals voorzien in de beleidsnota is in 2021 een projectstructuur opgezet, er is een eerste en tweede inhoudelijke verkennende fase gelopen samen met de sector en de Gentenaars. De resultaten hiervan zijn gedeeld op 31 mei ll. onder de vorm van een Open Forum.

In de volgende, 3de fase worden deze resultaten opengetrokken naar alle aspecten van de kandidatuur onder de vorm van een bid book, dat in een eerste fase dient opgemaakt te worden tegen het najaar van 2024. De samenwerkingsvormen die met de huidige projectstructuur zijn ontwikkeld en opgezet, zullen uitgebreid worden in functie van deze volledige kandidatuur. In dit bid book zullen volgende aspecten aan bod komen:

 • Bijdrage aan de lange termijnstrategie van het programma
 • Cultureel-artistieke inhoud van het programma
 • De Europese dimensie van het programma
 • Betrekken van de inwoners en de maatschappij met bijzondere aandacht voor onderwijs
 • De organisatie die zal worden opgezet om het programma voor te bereiden en uit te voeren
 • Politiek draagvlak voor de kandidatuur en beschikbaarheid van de nodige infrastructuur

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Ter ondersteuning van deze kandidatuur in al haar aspecten, zal de Stad Gent samen met strategische partners Gent2030 vzw oprichten. Het indienen van de kandidatuur blijft een bevoegdheid van de Stad Gent.

In bijlage zijn de ontwerpstatuten terug te vinden voor deze vzw, op basis hiervan worden de gesprekken gevoerd met oprichtende partners. Deze gesprekken (zomer 2022) kunnen mogelijk nog leiden tot aanpassingen van de ontwerpstatuten. Het is belangrijk dat ook in deze voorbereidende fase de gemeenteraadsleden betrokken worden bij dit dossier. Daarom de expliciete keuze om ook een 'principebesluit' voor te leggen aan de gemeenteraad.

Met volgende oprichtende partners wordt momenteel gesproken:

 • UGent: op basis van het bestaande bestuurlijke overleg tussen Ugent en de Stad Gent enerzijds, en de verwachting van Europa om universiteiten te betrekken bij de opzet van de monitoring van de vooropgestelde maatschappelijke effecten anderzijds;
 • Gent Kunstenoverleg: als platform van de Gentse kunsten- en cultuursector;
 • De Community: als platform van verschillende stakeholders voor de Stad;
 • North Sea Port Flanders: vanuit de ambitie om de haven als (internationale) regio te betrekken in de geografische afbakening van het programma.

Het definitieve dossier (oprichting en deelname) wordt later, inclusief definitieve ontwerpstatuten, voorgelegd aan de gemeenteraad van september 2022 ter goedkeuring.

Na oprichting van de vzw kunnen er nog strategische partners lid worden van Gent2030 vzw op basis van hun mogelijkheden om de kandidatuur te ondersteunen.

De vzw zal opgericht worden voor de duur van de kandidatuur en ophouden te bestaan op het moment dat de titel voor Europese Culturele Hoofdstad 2030 is toegekend. Bij het uitwerken van de kandidatuur wordt een geschikte organisatievorm ontworpen voor het geval de titel aan de Stad Gent wordt toegekend, die meteen na het toekennen van de titel zal worden geoperationaliseerd.

Gent2030 vzw wordt niet opgericht als zgn extern verzelfstandigd agentschap van de Stad en voldoet aan volgende randvoorwaarden, waardoor deze zgn. 'vermoedens van verzelfstandiging' uit het Decreet Lokaal Bestuur niet van toepassing zijn:

 • de vzw wordt niet belast met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang
 • Eén of meer van de organen van de vzw bestaan niet voor meer dan de helft uit gemeenteraadsleden of leden van het college of de leden van de organen zijn niet voor meer dan de helft aangewezen of voorgedragen door die personen.
 • De gemeente of haar vertegenwoordigers beschikken niet over de meerderheid van de stemrechten in één of meer van de organen. 

Het kan wel mogelijk zijn dat het laatste vermoeden (meerderheidsfinanciering ten laste van het gemeentebudget) zich stelt. Het is echter te verantwoorden hier gemotiveerd van af te wijken (zoals het Decreet Lokaal Bestuur ook toelaat) en dus bewust niet de keuze te maken voor een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad in vzw vorm. De activiteiten zijn immers van verkennende aard voor een opstartend verhaal. Deze tijdelijke injectie vanuit de Stad is vanuit die optiek belangrijk en noodzakelijk.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt principieel goed dat de Stad Gent zal overgaan tot oprichting van vzw Gent 2030 en erin zal deelnemen, met dien verstande dat de modaliteiten voor oprichting tijdens de zomerperiode 2022 worden onderhandeld met de stichtende leden en finaal opnieuw worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.


Bijlagen

 • 20220427_DO_ontwerpstatuten vzw Gent 2030.pdf