Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00636 - OMV_2022007303 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een brandweg en fiets- en voetpaden op velden 3 en 5 Oost van The Loop - met openbaar onderzoek - Raymonde de Larochelaan , 9051 Gent - De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:21
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00636 - OMV_2022007303 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een brandweg en fiets- en voetpaden op velden 3 en 5 Oost van The Loop - met openbaar onderzoek - Raymonde de Larochelaan , 9051 Gent - De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00636 - OMV_2022007303 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een brandweg en fiets- en voetpaden op velden 3 en 5 Oost van The Loop - met openbaar onderzoek - Raymonde de Larochelaan , 9051 Gent - De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring 2022_GR_00636 - OMV_2022007303 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een brandweg en fiets- en voetpaden op velden 3 en 5 Oost van The Loop - met openbaar onderzoek - Raymonde de Larochelaan , 9051 Gent - De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12
 • De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
 • Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

André Bosmans namens Grondbank The Loop NV diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor gronden gelegen aan Raymonde de Larochelaan  kadastraal gekend als afdeling 25 sectie A nrs. 191B, 192D, 192C, 204B, 210L, 253/2 C, 259L3, 259E4 en 314A.
 

Deze aanvraag werd op 10/03/2022 ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Op 01/04/2022 werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard.
 

Beschrijving aanvraag:

De aanvraag omvat de aanleg van een brandweg en fiets- en voetpaden tussen de velden 3 en 5 Oost op de projectsite The Loop, gelegen te Sint-Denijs-Westrem. Het projectgebied is gelegen aan de oostzijde van de Adolphe Pégoudlaan, net naast de ringweg Oost ten noorden van de beurshallen van Flanders expo, en ten zuiden van het groengebied ‘Valleigebied van de Maaltebeek’ en betreft de vervollediging van de Raymonde de Larochelaan die in de bestaande toestand is aangelegd als een private weg met openbaar karakter. Deze wegenis bestaat uit een rijweg van 6 m breed in asfalt met de bijhorende nutsvoorzieningen die ter hoogte van het kantoorproject op Veld 5 oost voorzien is van een keerpunt. Ten zuiden van deze wegenis werden reeds een aantal projecten voor kantoorachtigen gerealiseerd. Aan de noordzijde van deze wegenis is momenteel een bufferbekken en braakliggende grond gesitueerd (veld 3). Op veld 3 is de omgevingsvergunningsprocedure voor het woonproject Vossenbos (OMV_2021073440) en een kantoorproject (OMV_2022013860) lopende.
 De aanvraag omvat de overdracht van het nog private deel van de Raymonde de Larochelaan naar openbaar domein, het uitvoeren van een aantal werken die nodig zijn voor de finalisering van deze Raymonde de Larochelaan en de connectie van een brandweerweg tussen de Raymonde de Larochelaan en de Adolphe Pégoudlaan.

 Voorliggende aanvraag houdt volgende werken in:

 1. Aanleg van het fiets- en voetpad langs de noordzijde van de Raymonde de Larochelaan:

Het fietspad met een breedte van 2,5 m wordt uitgevoerd in gewassen beton, en komt in het verlengde van en overeenkomstig het bestaande fietspad (momenteel aangelegd tot rechtover ingang kantoren VMM). Op het doodlopend einde ter hoogte van de bufferbekkens sluit het fietspad met een bocht aan op de Raymonde de Larochelaan, om daar de oversteek naar de terreinen (en de fietsenstalling) van Deloitte te kunnen maken.

Het voetpad met een breedte van 1,5 m wordt uitgevoerd in betonklinkers 200x200x80 mm (ter hoogte van de inritten 200x200x100 mm) en afgeboord door middel van boordstenen.

Het fiets- en voetpad volgt over de volledige lengte het niveau van het bestaande maaiveld.

Tussen de boordsteen aan de Raymonde de Larochelaan en het fietspad wordt een groenzone met een breedte van 3 m voorzien. In deze zone bevinden zich tevens de bestaande verlichtingspalen. In deze groenzone worden hoogstammige bomen geplant.

2. De aanleg van de opritten naar de private projecten op Veld 3:

De opritten worden aangelegd met betonklinkers 200x200x100 mm.

De indraaizones (waar nodig) voor de brandweer worden uitgevoerd in grasbetontegels.

De boordstenen worden over de volledige breedte van de inritten verlaagd (max. opstand 3 cm).

3. De inplanting van de ondergrondse afvalcontainers (sorteerstraatjes) t.b.v. het woonproject Vossenbos:

De ondergrondse afvalcontainers worden in het openbaar domein geplaatst.

4. De aanleg van een brandweg tussen de Adolphe Pégoudlaan en de Raymonde de Larochelaan, inclusief het keerpunt ter hoogte van de inrit van de terreinen van Deloitte en het dempen van de in onbruik zijnde pompput naast het bufferbekken:

De brandweg wordt aangelegd in het verlengde van de Raymonde de Larochelaan en sluit met een asverschuiving aan op de Adolphe Pégoudlaan; de aansluitingen op de Adolphe Pégoudlaan worden uitgevoerd binnen de draaistralen 11/15m. De randweg heeft een breedte van 4m (5m ter hoogte van de asverschuiving) en wordt uitgevoerd in grasbetontegels. De samenstelling van de weg is zodanig dat voertuigen met een maximale asbelasting van 13 ton kunnen rijden en stilstaan.

Het tracé van de brandweg verloopt over de bestaande doch inactieve pompput die verbonden is met het bufferbekken. Aangezien deze put geen enkel nut meer heeft en er sowieso aanpassingen nodig zullen zij bij het uitvoeren van de brandweg, wordt deze put gedempt (dakplaat en kopse wanden worden verwijderd, RWA-collector wordt opnieuw verbonden en de restanten van de put worden opgevuld).

Er wordt een schuifpoort geplaatst op circa 15 m van de Adolphe Pégoudlaan, om te vermijden dat de brandweg als sluikweg wordt gebruikt. Zo kan 1 brandweerwagen zich al veilig parkeren tot de poort geopend is. Aan de zijde van Raymonde de Larochelaan worden afrijbare paaltjes voorzien. Er wordt een trekbuis voorzien voor data- en stroomkabels tussen de poort en een aansluitkast.

Het keerpunt op het einde van de Raymonde de Larochelaan wordt ingekort zodanig dat de brandweerwagens nog steeds voldoende ruimte hebben om te keren.

Ter hoogte van de aansluiting op de Adolphe Pégoudlaan worden nog een 4-tal bomen geplant.

5. De aanleg van het voetpad aan de zuidzijde van de Raymonde de Larochelaan:

De aanleg van een voetpad om zo een veilige toegang tot de in gebruik zijnde gebouwen op Veld 5 te garanderen.


Nieuwe rooilijnen

In functie van de overdracht van het resterende deel van de Raymonde de Larochelaan naar het openbaar domein werd een rooilijnplan opgemaakt met de volgende vast te stellen rooilijnen:

 1. Noordelijke rooilijn van Raymonde de Larochelaan, aansluitend op de vergunde rooilijn van de Adolphe Pégoudlaan (volgens onteigeningsplan AWV dd. 25.08.1999). Deze rooilijn loopt via de rand van de ontworpen verharding, de rand van het ontworpen fietspad, en recht vanaf de perceelsgrens van het kantoorachtigenproject op veld 3 en op de perceelsgrens volgens plan opgesteld door landmeter-expert J. Willen dd. 08/03/2021. Dit is de rooilijn gevormd door punten 117 tot en met 127.
 2. Zuidelijke rooilijn van de Raymonde de Larochelaan, aansluitend op de vergunde rooilijn van de Adolphe Pégoudlaan (volgens onteigeningsplan AWV dd. 25.08.1999). Deze rooilijn loopt op de perceelsgrenzen gevormd door opmetingsplannen opgemaakt door landmeter-expert P. Kreps dd. 21.06.2010, en de rechte verbinding tussen de hoekpunten van laatstgenoemde plannen (punten 136-137). Dit is de rooilijn gevormd door de punten 129 t.e.m. 138.

 De verplaatsing van het bestaande fietspad ten westen van veld 3 in oostelijke richting (tussen woonproject Vossenbos en het geplande kantoorproject) alsook de verlegging van buurtweg 38 is opgenomen in het lopende kantoorproject OMV_2022013860. 

Procedure:

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 11 april 2022 tot 10 mei 2022.

Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren.

De gemeentelijk omgevingsambtenaar heeft deze aanvraag  geadviseerd. Het advies van de omgevingsambtenaar is aan dit besluit toegevoegd. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 12 van het decreet over de gemeentewegen keurt de gemeenteraad een rooilijnplan goed. In uitvoering van artikel 31 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad spreekt zich ook uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.

 

Het vergunningverlenend bestuursorgaan is van oordeel dat een vergunning kan verleend worden op basis van het advies van de omgevingsambtenaar.

 

De gemeenteraad is van oordeel dat het voorstel van wegaanleg kan goedgekeurd worden om volgende redenen:

Voorliggende aanvraag betreft de vervollediging van de Raymonde de Larochelaan en de overdracht ervan naar het openbaar domein. Deze werken sluiten aan bij de globale ontsluitingsvisie voor The Loop waarbij een systeem van ringwegen wordt voorzien van waaruit elk veld van de ontwikkeling wordt ontsloten.  Specifiek voor Veld 5 Oost en Veld 3 werd een ontsluitingsweg, de Raymonde De Larochelaan, voorzien die parallel langsheen de velden loopt, alle daarin liggende gebouwen rechtstreeks ontsluit, en in het oosten via een rotonde aantakt op ringweg Oost. Het vaststellen van de rooilijnen, de overdracht naar openbaar domein en de geplande werken (aanleg fiets- en voetpad en vervollediging brandweerontsluiting) betreffen hier de finalisatie van. 

De aanleg van een afzonderlijk fietspad langs de Raymonde de Larochelaan kadert in de verder uitbouw van de fietstoegankelijkheid op de site The Loop. Het voorgestelde fietspad vervolledigt een ontbrekend segment van de (op dit ogenblik) belangrijkste fietsroute tussen het Sint-Pietersstation (Valentin Vaerwijckweg en R4) en de oostzijde van The Loop (met o.a. Ikea en Flanders Expo). 

Vanop deze Raymonde de Larochelaan loopt over veld 5 Oost richting zuiden een fiets- en voetgangerstunnel onder de noordelijke Ringlaan naar Flanders Expo. Richting noorden is er een verbinding naar Maria Middelares en de Kortrijksesteenweg voorzien op veld 3.

Momenteel loopt deze fietsverbinding nog over de rijweg. Het project voorziet de aanleg van een vrijliggend voet- en fietspad aan de noordzijde van de Raymonde de Larochelaan (veld 3), en een voetpad aan de zuidzijde (veld 5 oost). Het dubbelrichtingsfietspad zal 2,50 breed zijn, net zoals de reeds bestaande fietspaden in die omgeving, en het voetpad 1,50 m. Deze breedtes zorgen er voor dat fietsers en voetgangers comfortabel kunnen kruisen. Daarnaast wordt er ook nog een groenzone voorzien als buffer naar de rijweg. 

Aan de zijde van veld 5 oost sluit het voetpad van 1,50 m breed direct aan op de rijweg.  Voorliggende aanvraag draagt hiermee bij tot de vervollediging van de fietsroutes op de site en maakt een verhoging van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers mogelijk. 

 Stad Gent wenst sterk in te zetten op het optimaliseren en verder uitwerken van een trage wegen netwerk. De realisatie van het fietspad draagt bij aan de doelstelling om via trage wegen de afstanden voor de zachte weggebruikers zo klein mogelijk te houden.

De verhardingsgraad blijft beperkt tot enkel de noodzakelijke verhardingen voor het fiets- en voetpad voor zachte weggebruikers, en de ontsluiting van de hulpdiensten en het binnenrijden van de naastliggende percelen voor wagens. Op die manier blijft een deel van het openbaar domein onverhard. 

De groenzone wordt ingericht als berm met extensieve bloemenweide met properheidsboord van 50 cm halfintensief kruidengazon, en nieuwe bomen. De voorgestelde inrichting vergroent het karakter van de bestaande weg. De geplande aanleg gebeurt hiermee op voldoende kwalitatieve wijze en sluit op een degelijke wijze aan bij het overige openbaar domein.

De voorgestelde nieuwe rooilijnen doen geen afbreuk aan de doelstelling om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften van zachte mobiliteit te voldoen. Er wordt op een degelijke wijze aangesloten op de bestaande rooilijnen. In het rooilijnplan wordt eveneens rekening gehouden met de geplande verlegging van het fietspad op veld 3 zoals wordt opgenomen in (OMV_2022013860). 

De voorgestelde werken voldoen dus aan de huidige en toekomstige behoeften voor zachte mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Het algemeen bouwreglement van de Stad Gent omvat geen reglementering inzake het opleggen van lasten bij omgevingsvergunningen. Op basis van bovenstaande beoordeling is het redelijk en proportioneel te verantwoorden om in deze omgevingsvergunningsaanvraag lasten op te leggen aan de houder van de vergunning.

Het voorstel van wegenis moet aangepast worden op een aantal punten. Het gaat echter om beperkte aanpassingen die door het vergunningverlenende bestuursorgaan als voorwaarde kunnen opgelegd worden in het kader van de beslissing over deze omgevingsvergunningsaanvraag.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt het rooilijnplan, met inbegrip van de kosteloze grondafstand, zoals opgenomen in bijlage, goed.

Artikel 2

keurt de ligging, breedte en uitrusting van de gemeenteweg, zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag, gelegen Raymonde de Larochelaan  en kadastraal gekend als afdeling 25 sectie A nrs. 191B, 192D, 192C, 204B, 210L, 253/2 C, 259L3, 259E4 en 314A, goed mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

 • De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 19/04/2022 met kenmerk 066895-003/JC/2022).
 • De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer (advies van 21/04/2022, met kenmerk AV/411/2022/00426) moeten strikt nageleefd worden. 
 • De voorwaarden opgenomen in het advies van FARYS (advies van 25/04/2022, met kenmerk AD-22-378) moeten strikt nageleefd worden. 
 • De voorwaarden opgenomen in het advies van Fluvius System Operator afgeleverd op 29 april 2022 onder ref. 343817 moeten worden nageleefd.
 • De voorwaarden opgenomen in het advies van Provincie Oost-Vlaanderen afgeleverd op 24 mei 2022 moeten worden nageleefd. 

Artikel 3

legt aan de houder(s) van de omgevingsvergunning, bij afgifte van de vergunning, de hiernavolgende lasten op:

LAST 1 – Aanleg wegenis en riolering

De houder van de vergunning is verplicht om de openbare wegenis met inbegrip van de riolering, zoals aangegeven op het plan en aangepast aan de bijzondere voorwaarden, aan te leggen op eigen kosten.

TER INFORMATIE:

In de hoedanigheid van toekomstige eigenaar-wegbeheerder/beheerder van de openbare riolering stellen de Stad Gent en Farys minimale kwaliteitseisen m.b.t. de technische uitvoering (materiaalkeuze, samenstelling fundering, e.d.) van de wegenwerken. 

Om die reden moet nog een technisch dossier worden ingediend bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen van de Stad Gent en bij Farys. 

Het definitieve technische dossier moet (aangepast ingevolge bijkomende technische opmerkingen vanwege de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen of Farys) bestaan uit een grondplan bestaande toestand, grondplannen ontworpen toestand (riolering/ wegenis/groen), lengteprofielen, dwarsprofielen en details van de kunstwerken. De vereisten waaraan deze plannen moeten voldoen, kunnen opgevraagd worden via tdwegen@stad.gent

Het definitieve technisch ontwerp moet, samen met het bestek, de hydraulische nota en de gedetailleerde raming ter goedkeuring digitaal overgemaakt worden aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen (tdwegen@stad.gent).

Dit goedgekeurde definitieve technisch ontwerp dient als basis voor de aanbesteding of onderhandse overeenkomst. Een kopie van de inschrijving moet overgemaakt worden aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.
De aanvangsdatum van de werken moet minimum 14 kalenderdagen vooraf aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen worden meegedeeld. De houder van de vergunning belegt vooraf een coördinatievergadering met de ontwerper, de aannemer en het stadsbestuur (Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen).
 De uitvoering van de proeven, voorzien in het bestek, kunnen door het stadsbestuur geëist worden. In ieder geval zal de uitslag van de genomen proeven aan de Stad medegedeeld worden.

De houder van de vergunning moet, op zijn kosten, instaan voor het leveren en plaatsen van de nodige verkeersborden en straatmeubilair zoals paaltjes, en het aanbrengen van de nodige wegmarkeringen, in de verkaveling en aan de bestaande, aanpalende weg, volgens de aanduidingen van het IVA Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent. De houder van de verkavelingsvergunning moet hiertoe minimum 5 maanden vóór de voorlopige oplevering

een aanvraag voor de opmaak van een signalisatieplan indienen bij het Mobiliteitsbedrijf via e-mail naar mobiliteit@stad.gent.

Hierbij wordt alle nodige info over de geplande heraanleg meegestuurd: een gegeorefereerd PDF- en DWG-bestand van het plan van aanleg met daarop aangeduid de eventuele geplande paaltjes (met vermelding van het type) en laadpalen, de route(s) en draaicirkels

voor de voertuigen van de brandweer en IVAGO, info over welke weggebruikers mogen welke wegsegmenten wel/niet gebruiken, enz….  

Algemene regel inzake uitvoering van de wegenwerken: De wegenwerken worden in principe in één geheel uitgevoerd en volledig afgewerkt, waarna de afgewerkte weg (voorlopig en definitief) opgeleverd kan worden in aanwezigheid van de Stad Gent i.f.v. latere kosteloze afstand aan de Stad Gent (zie verder).

Vóór de voorlopige oplevering moet op kosten van de houder van de omgevingsvergunning een GRB-conform as-built plan opgemaakt worden. Dit as-built plan wordt door de houder van de omgevingsvergunning ingediend bij Informatie Vlaanderen (ter info zie: https://overheid.vlaanderen.be/GRB-As-builtplannen)De voorlopige oplevering kan pas doorgaan als een schriftelijke goedkeuring van Informatie Vlaanderen i.v.m. de conformiteit aan het GRB voorgelegd wordt.

LAST 2 – Aanleg van nutsvoorzieningen
De houder van de vergunning staat – op eigen kosten – in voor het (laten) aanleggen van nieuwe en/of het (laten) aanpassen van bestaande nutsvoorzieningen naar en in de nieuwe wegenis.
Ongeacht de verplichting tot aanpassing van bestaande nutsvoorzieningen, moeten de volgende nutsvoorzieningen minimaal aangelegd worden:
- elektriciteit
- water
- telecommunicatie

- openbare verlichting
De voorwaarden uit de adviezen van Fluvius en Farys dienen strikt nageleefd te worden. 

De ontwikkelaar moet telkens instaan voor de kosten en lasten van het installeren van de openbare verlichting. Dit dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Stad Gent (en Fluvius), opdat de Stad Gent bij overdracht van het openbaar domein ook het beheer van de verlichting kan overnemen. De ontwikkelaar dient ruime tijd voor de start van de uitvoeringswerken advies op te vragen bij de lichtcel, via het volgende emailadres: openbareverlichting@stad.gent. De openbare verlichting dient telkens conform het Lichtplan te worden geplaatst. Alle info over  het lichtplan is te raadplegen via www.stad.gent/gentverlicht.

LAST 3 – Kosteloze grondafstand
De weg en zijn uitrusting en de structurele groenvoorzieningen zullen binnen een jaar na de definitieve oplevering van de laatst uitgevoerde uitrustingswerken kosteloos aan de stad worden afgestaan. 

Daartoe zal van de configuratie ervan een plan van de grondoverdracht worden opgemaakt, dat tevens op het moment van de definitieve goedkeuring ter conformverklaring wordt voorgelegd. In hoofde van die conformverklaring dient men dit plan in digitale versie uiterlijk 6 maanden voor de definitieve oplevering te bezorgen aan Dienst Projectbureau Ruimte ter nazicht.

Het aldus conformverklaarde plan wordt vervolgens in analoge versie samen met een  ontwerp van de akte opgemaakt door een notaris naar keuze van de houder van de omgevingsvergunning bezorgd aan de Dienst Vastgoed, Sint-Salvatorstraat 116 te 9000 Gent, voor nazicht en goedkeuring door de gemeenteraad.

Nadien wordt de akte van overdracht verleden voor een notaris die door de houder van de omgevingsvergunning wordt aangeduid. Alle kosten met betrekking tot deze akte (opmaken, verlijden, registreren, overschrijven, ...) zijn ten laste van de houder van de omgevingsvergunning. Een attest van kosteloze grondafstand is bij het dossier toegevoegd.


Bijlagen