Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00631 - Addendum projectovereenkomst EFRO - Technische Bijstand Grootstedelijk contactpunt Gent - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:21
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00631 - Addendum projectovereenkomst EFRO - Technische Bijstand Grootstedelijk contactpunt Gent - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00631 - Addendum projectovereenkomst EFRO - Technische Bijstand Grootstedelijk contactpunt Gent - Goedkeuring 2022_GR_00631 - Addendum projectovereenkomst EFRO - Technische Bijstand Grootstedelijk contactpunt Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17/12/2013
  • Verordening (EU) Nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17/12/2013
  • Verordening (EU) Nr. 2020/2221 van het Europees Parlement en de raad van 23/12/2020 tot wijziging van verordening nr. 1303/2013
  • De Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 522/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van de Verordening (EU) nr. 1301/2013
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2015 over de goedkeuring en uitvoering van het Operationeel Programma EFRO-Vlaanderen 2014-2020
  • De beheersovereenkomst van 25 januari 2016 tussen de Managementautoriteit van het Operationeel programma Vlaanderen 2014 - 2020 en Stad Gent over de implementatie en de uitvoering/financiering van de taken van het Grootstedelijk Contactpunt Gent (GCP-Gent)
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het EFRO Vlaanderen programma 2014 -2020 voorziet in zijn beheers- en uitvoeringsstructuren een centraal programmasecretariaat (VLAIO) en  5 provinciale en 2 grootstedelijke (Antwerpen en Gent) contactpunten. De contactpunten ondersteunen het Centraal Programmasecretariaat  in de uitvoering van dit programma. Hiervoor werd op 25 januari 2016 een beheersovereenkomst afgesloten tussen de Managementautoriteit en Stad Gent en verder geoperationaliseerd in een specifieke projectovereenkomst 'project 1112 Technische Bijstand Grootstedelijk contactpunt Gent (afgesloten op 12 augustus 2016).

In het kader van het Europees herstelplan 'Next Generation EU' zijn er ook extra middelen (REACT-EU) voorzien waarvan een deel ook toekomt aan EFRO Vlaanderen, inclusief Technische Bijstand. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het voorliggend addendum bij de projectovereenkomst voor Technische Bijstand regelt de bijkomende middelen voor de werking van het grootstedelijk contactpunt Gent. Het gaat om een extra budget van 55 293,25 euro dat 100% gefinancierd is (50% uit het Fonds voor Innoveren en ondernemen en 50% door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en voorziet ook in een verlenging van het project tot en met 31 december 2023.

Activiteit

AC34498 Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bijgevoegd addendum bij de projectovereenkomst 'EFRO-project 1112 'Technische Bijstand - EFRO-Grootstedelijk Contactpunt Gent' met de Entiteit Europa Economie van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).


Bijlagen