Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00631 - Addendum projectovereenkomst EFRO - Technische Bijstand Grootstedelijk contactpunt Gent - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00631 - Addendum projectovereenkomst EFRO - Technische Bijstand Grootstedelijk contactpunt Gent - Goedkeuring 2022_GR_00631 - Addendum projectovereenkomst EFRO - Technische Bijstand Grootstedelijk contactpunt Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17/12/2013
  • Verordening (EU) Nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17/12/2013
  • Verordening (EU) Nr. 2020/2221 van het Europees Parlement en de raad van 23/12/2020 tot wijziging van verordening nr. 1303/2013
  • De Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 522/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van de Verordening (EU) nr. 1301/2013
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2015 over de goedkeuring en uitvoering van het Operationeel Programma EFRO-Vlaanderen 2014-2020
  • De beheersovereenkomst van 25 januari 2016 tussen de Managementautoriteit van het Operationeel programma Vlaanderen 2014 - 2020 en Stad Gent over de implementatie en de uitvoering/financiering van de taken van het Grootstedelijk Contactpunt Gent (GCP-Gent)
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het EFRO Vlaanderen programma 2014 -2020 voorziet in zijn beheers- en uitvoeringsstructuren een centraal programmasecretariaat (VLAIO) en  5 provinciale en 2 grootstedelijke (Antwerpen en Gent) contactpunten. De contactpunten ondersteunen het Centraal Programmasecretariaat  in de uitvoering van dit programma. Hiervoor werd op 25 januari 2016 een beheersovereenkomst afgesloten tussen de Managementautoriteit en Stad Gent en verder geoperationaliseerd in een specifieke projectovereenkomst 'project 1112 Technische Bijstand Grootstedelijk contactpunt Gent (afgesloten op 12 augustus 2016).

In het kader van het Europees herstelplan 'Next Generation EU' zijn er ook extra middelen (REACT-EU) voorzien waarvan een deel ook toekomt aan EFRO Vlaanderen, inclusief Technische Bijstand. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het voorliggend addendum bij de projectovereenkomst voor Technische Bijstand regelt de bijkomende middelen voor de werking van het grootstedelijk contactpunt Gent. Het gaat om een extra budget van 55 293,25 euro dat 100% gefinancierd is (50% uit het Fonds voor Innoveren en ondernemen en 50% door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en voorziet ook in een verlenging van het project tot en met 31 december 2023.

Activiteit

AC34498 Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bijgevoegd addendum bij de projectovereenkomst 'EFRO-project 1112 'Technische Bijstand - EFRO-Grootstedelijk Contactpunt Gent' met de Entiteit Europa Economie van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).


Bijlagen