Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00638 - OMV_2021075002 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van een grond in 1 lot bestemd voor een meergezinswoning - met openbaar onderzoek - Rerum-Novarumplein 187 en 188 - De verplaatsing van een gemeenteweg - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:21
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00638 - OMV_2021075002 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van een grond in 1 lot bestemd voor een meergezinswoning - met openbaar onderzoek - Rerum-Novarumplein 187 en 188 - De verplaatsing van een gemeenteweg - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00638 - OMV_2021075002 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van een grond in 1 lot bestemd voor een meergezinswoning - met openbaar onderzoek - Rerum-Novarumplein 187 en 188 - De verplaatsing van een gemeenteweg - Goedkeuring 2022_GR_00638 - OMV_2021075002 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van een grond in 1 lot bestemd voor een meergezinswoning - met openbaar onderzoek - Rerum-Novarumplein 187 en 188 - De verplaatsing van een gemeenteweg - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
 • De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
 • Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Manuel Snauwaert namens Stad Gent diende een Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (verkavelingsvergunning) in voor gronden gelegen aan Rerum-Novarumplein 187 en 188 kadastraal gekend als afdeling 8 sectie H nrs. 680T2 en 680M2. Deze aanvraag werd op 14/01/2022 ingediend bij het  college van burgemeester en schepenen.  Op 11/02/2022 werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard.  

Beschrijving aanvraag:

De aanvraag bevindt zich aan het Rerum-Novarumplein aan de Zwijnaardsesteenweg in de wijk Nieuw Gent en kadert binnen het stadsvernieuwingsprogramma ‘Nieuw Gent Vernieuwt’. Er werd een ontwikkelingsplan voor de volledige wijk opgemaakt. In dit ontwikkelingsplan werd er gezocht naar locaties voor extra bouwmogelijkheden op de site. Eén van de zones die nog verder kon ontwikkeld worden was het Rerum-Novarumplein. De bedoeling is om rond het Rerum-Novarumplein het stadsweefsel te versterken door de inpassing van kleine nieuwbouwprojecten. Deze aanvraag staat in teken van het creëren van bouwmogelijkheden aan het plein door middel van een verkaveling en bijhorende aanpassingen van de bestaande rooilijnen.

 Met deze aanvraag wordt één lot (ca. 1000 m²) bestemd voor een meergezinswoning. Dit lot vindt aan de zuidkant aansluiting bij de bestaande bebouwing aan de Zwijnaardsesteenweg. Het lot is aan de straat ca. 20 m breed en vormt dan een rechthoek met een diepte van ca. 40 m aan het plein. Op die manier komt het bouwlot deels over de bestaande parking aan het Rerum-Novarumplein.

Impact op rooilijnen

De bestaande rooilijn die op vandaag aan de rand van het Rerum-Novarumplein ligt wordt verschoven naar de noordkant. De nieuwe rooilijn ligt op de grens van het nieuwe lot dat gecreëerd wordt om een meergezinswoning op te richten. De bestaande rooilijn aan de Zwijnaardsesteenweg zelf wordt licht gewijzigd. Ook hier volgt de nieuwe rooilijn de randen van het bouwlot.

Qua afstand van grond wordt het zuidelijk deel (151 m²) dat op vandaag een doorsteek is naar de achterkant overgedragen naar de stad.

Erfdienstbaarheid

Doorheen het nieuwe gebouw wordt een erfdienstbaarheid voorzien om de achterzijde van het aanpalende lot (het handelspand) ook in de toekomst te kunnen bereiken.

Procedure:

Het openbaar onderzoek werd gehouden  van 21 februari 2022 tot 22 maart 2022.

Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren 

De gemeentelijk omgevingsambtenaar heeft deze aanvraag geadviseerd. Het advies van de omgevingsambtenaar is aan dit besluit toegevoegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 12 van het decreet over de gemeentewegen keurt de gemeenteraad een rooilijnplan goed. In uitvoering van art. 31 van Decreet betreffende de Omgevingsvergunning en van het Gemeentedecreet neemt de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad spreekt zich daarbij uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.

Het vergunningverlenend bestuursorgaan is van oordeel dat een vergunning kan verleend worden op basis van het advies van de omgevingsambtenaar.

De gemeenteraad is van oordeel dat de aanpassing van de rooilijn en de hiermee samengaande aanpassing van de pleincontour en de openbare parking kan goedgekeurd worden om volgende redenen:

De aanvraag heeft uiteraard een impact op het openbaar domein omdat een deel van het bouwlot op de bestaande parking komt te liggen. De vermindering van het aantal parkeerplaatsen is bestudeerd bij de opmaak van het ontwikkelingsplan. De parkeerdruk is toen in zijn totaliteit bekeken. In het globale ontwikkelingsplan worden de parkeerplaatsen meer verspreid in plaats van zoals vandaag gebundeld aan het Rerum-Novarumplein. 

De rooilijn van de bestaande steenweg wordt versterkt door hier een nieuw gebouw toe te laten. Door de invulling van het gelijkvloers met een commerciële invulling zal het plein opgeladen worden. Het plein wordt aantrekkelijker en het openbaar domein eraan wordt verder gedifferentieerd. De heraanleg van het plein zelf zal in een verdere fase bekeken worden. Het nieuwe openbaar domein zal de grens van dit bouwlot volgen. 

De bestaande bomen op het projectgebied zijn in slechte gezondheidstoestand (kwijnend of bijna dood). Binnen het project van het wijkpark van Nieuw Gent en het Rerum-Novarumplein zal naar en compensatie van de te rooien bomen gezocht worden

In het ontwikkelingsplan wordt een aanzet gegeven van de heraanleg van het openbaar domein ter hoogte van de kerk en dit nieuwe bouwlot. Centraal wordt een groenzone voorzien voor de kerk met aan de zuidzijde, aanpalend aan het nieuwe bouwlot, toegangen naar het toekomstig gebouw. Het ontwikkelingsplan voorziet aan de noordzijde een centraal pad, tussen het nieuwe gebouw en de groenzone voor de kerk, die dan verder doorheen de wijk loopt. Aan de achterzijde van het bouwlot wordt een kleinere groenzone voorzien met errond verharding als toegang naar de school enerzijds en de achterzijde van het toekomstige gebouw op de lot van deze aanvraag anderzijds.

De geplande werken ingevolge de nu voorziene aanpassing van de rooilijnen voldoen dus aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Het voorstel van wegenis moet aangepast worden op een aantal punten. Het gaat echter om beperkte aanpassingen die door het vergunningverlenende bestuursorgaan als voorwaarde kunnen opgelegd worden aan de verkavelaar in het kader van de beslissing over deze verkavelingsaanvraag.

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt het rooilijnplan, met inbegrip van de kosteloze grondafstand, zoals opgenomen in bijlage, goed.

Artikel 2

keurt de ligging, breedte en uitrusting van de gemeentewegen, zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag, gelegen Rerum-Novarumplein 187 en 188 en kadastraal gekend als afdeling 8 sectie H nrs. 680T2 en 680M2, goed mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
 

Voorwaarden van nutsmaatschappijen

 • De voorwaarden opgenomen in het advies van Proximus NV (advies van 04/04/2022) moeten strikt nageleefd worden. 
 • De voorwaarden opgenomen in het advies van TELENET (advies van 03/03/2022, met kenmerk 25026551) moeten strikt nageleefd worden. 

Artikel 3

Oordeelt dat, op basis van het voorwaardelijk gunstig advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar dat bij dit besluit is gevoegd, de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2021075002 voor gronden aan Rerum-Novarumplein 187 en 188 voor vergunning in aanmerking komt. 


Bijlagen

 • OMV_2021075002 - advies Telenet.pdf
 • OMV_2021075002 - advies Proximus NV.pdf
 • OMV_2021075002 - Omschrijving advies.pdf
 • OMV_2021075002 - afstand van grond.pdf
 • OMV_2021075002 - rooilijnplan.pdf