Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00647 - Retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent - Wijziging

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2022_GR_00647 - Retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent - Wijziging 2022_GR_00647 - Retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 27 november 2015 werd het Decreet betreffende lage-emissiezones (LEZ-decreet) door de Vlaamse Regering goedgekeurd. 

Op 26 februari 2016 werd het Besluit betreffende lage-emissiezones (LEZ-besluit) door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Op 31 maart 2017 volgde een goedkeuring van een wijziging van het Besluit betreffende lage-emissiezones.

Op 03 mei 2019  volgde een goedkeuring van een wijziging van het Decreet betreffende lage-emissiezones.

Op 06 september 2019 volgde opnieuw een goedkeuring van een wijziging van het Besluit betreffende lage-emissiezones.

Op 20 december 2016 werd door de gemeenteraad de zone, de invoeringsdatum en het principekader rond de toelatingsvoorwaarden van de lage-emissiezone, alsook de uitwerking van de flankerende maatregelen bij de lage-emissiezone in Gent goedgekeurd.

Op 23 april 2019 werden door de gemeenteraad het 'Reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent' en het 'Retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent' goedgekeurd.

Op 26 mei 2020 werd door de gemeenteraad het ‘Retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent’ gewijzigd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De voorliggende wijziging van het ‘retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent’ heeft betrekking op een tweetal administratieve en juridische aanpassingen.

  • De mogelijkheden tot terugbetaling van een betalende jaartoelating worden verruimd naar een terugbetaling op maandbasis. Enkel LEZ-toelatingen korter dan 1 maand zullen niet terugbetaald worden bij stopzetting.
  • De laattijdige registratie voor aanpassingen in de LEZ-databank verdwijnt.

De wijzigingen treden op 1/07/2022 in werking.

 

               

Activiteit

PR40633 Lage-emissiezone (LEZ) Gent 2020

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt het 'Retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent’ zoals aangegeven in het document in bijlage.

De wijzigingen treden in werking op 1/7/2022.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent ' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen