Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00646 - Reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent - Wijziging

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 19:09
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Politiereglement.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Carl De Decker; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Emilie Peeters; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00646 - Reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent - Wijziging

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 32
Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 2
Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00646 - Reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent - Wijziging 2022_GR_00646 - Reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 27 november 2015 werd het Decreet betreffende lage-emissiezones (LEZ-decreet) door de Vlaamse Regering goedgekeurd. 

Op 26 februari 2016 werd het Besluit betreffende lage-emissiezones (LEZ-besluit) door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Op 31 maart 2017 volgde een goedkeuring van een wijziging van het Besluit betreffende lage-emissiezones.

Op 03 mei 2019  volgde een goedkeuring van een wijziging van het Decreet betreffende lage-emissiezones.

Op 06 september 2019 volgde opnieuw een goedkeuring van een wijziging van het Besluit betreffende lage-emissiezones.

Op 20 december 2016 werd door de gemeenteraad de zone, de invoeringsdatum en het principekader rond de toelatingsvoorwaarden van de lage-emissiezone, alsook de uitwerking van de flankerende maatregelen bij de lage-emissiezone in Gent goedgekeurd.

Op 23 april 2019 werden door de gemeenteraad het 'Reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent' en het 'Retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent' goedgekeurd.

Op 26 mei 2020 werd door de gemeenteraad het ‘Reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent’ gewijzigd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De voorliggende wijziging van het ‘reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent’ heeft betrekking op de voorbereiding op de verstrenging van de toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het Vlaams LEZ-kader waarop voorliggend reglement is gebaseerd en op een aantal administratieve en juridische aanpassingen. Daarnaast is gevolg gegeven aan de beslissing van de Raad van State (1/2/2022) om een betaalde LEZ-toelating voor voertuigen ouder dan 40 jaar niet langer toe te staan.

 

1.

De opschalende toelatingsvoorwaarden in het LEZ-besluit bepalen wat de minimale technische vereisten zijn waaraan een voertuig moet voldoen om vanaf 1 januari 2025 vrije toegang tot de LEZ-zone te verkrijgen. De lokale vereisten tot een mogelijkheid op toelating tegen betaling (oranje categorie) schuiven mee op. Dat is tevens belangrijk  om de link te kunnen leggen tussen het LEZ-reglement en het subsidiereglement milieuvriendelijke mobiliteit waarvoor later dit jaar een herziening zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad en waarin de terugkeer van de slooppremie zal worden opgenomen.

2.

Voortschrijdend inzicht inzake klantvriendelijkheid en administratieve vereenvoudiging. 

  • De mogelijkheden tot terugbetaling van een betaalde toelating worden verruimd naar een terugbetaling op maandbasis. Enkel LEZ-toelatingen korter dan 1 maand zullen niet terugbetaald worden bij stopzetting. Hiertoe dient het ‘Retributiereglement voor een lage-emissiezone’ ook gewijzigd te worden.
  • De mogelijkheid tot laattijdige registratie voor aanpassingen in de LEZ-databank verdwijnt om consequent te blijven aan het LEZ-besluit. Hiertoe dient ook het ‘Retributiereglement voor een lage-emissiezone’ aangepast te worden.

3.

We geven gevolg aan de beslissing van de Raad van State om een betaalde LEZ-toelating voor voertuigen ouder dan 40 jaar niet langer toe te staan. Het betreffende artikel is geschrapt.

 

De wijzigingen van beide documenten treden op 1/07/2022 in werking.

Activiteit

PR40633 Lage-emissiezone (LEZ) Gent 2020

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt het 'Reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent' zoals aangegeven in het document in bijlage.


De wijzigingen treden in werking op 1/7/2022.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent ' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen