Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00641 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst met meerdere dienstverleners voor stedenbouwkundig ontwerp 2022-2026 (perceel 1 - Ontwerpend onderzoek en inrichtingsschetsen EN perceel 2 - Complexe stedenbouwkundige planprocessen en masterplannen)) - ASL-22.002 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:21
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00641 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst met meerdere dienstverleners voor stedenbouwkundig ontwerp 2022-2026 (perceel 1 - Ontwerpend onderzoek en inrichtingsschetsen EN perceel 2 - Complexe stedenbouwkundige planprocessen en masterplannen)) - ASL-22.002 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00641 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst met meerdere dienstverleners voor stedenbouwkundig ontwerp 2022-2026 (perceel 1 - Ontwerpend onderzoek en inrichtingsschetsen EN perceel 2 - Complexe stedenbouwkundige planprocessen en masterplannen)) - ASL-22.002 - Bestek - Vaststelling 2022_GR_00641 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst met meerdere dienstverleners voor stedenbouwkundig ontwerp 2022-2026 (perceel 1 - Ontwerpend onderzoek en inrichtingsschetsen EN perceel 2 - Complexe stedenbouwkundige planprocessen en masterplannen)) - ASL-22.002 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie Sui Generis (2016_GR_00981) kreeg de Stadsbouwmeester opdracht (2019_CVB_08723) om een kader uit te werken voor de aanbesteding van ontwerpopdrachten. Dit resulteerde in 2021 in de Leidraad Samen Stad Ontwerpen (2021_CVB_04609; 2021_CBS_07383).

In deze leidraad werd beslist om een aantal aanbestedingsmodellen uit te werken voor ontwerpopdrachten. Verder omvat de leidraad een werkwijze voor de bepaling van selectie- en gunningscriteria, alsook een praktisch afsprakenkader voor het verloop van de plaatsingsprocedure.

Een van deze modellen bestaat in een aantal “ontwerppoules” voor een reeks gelijkaardige ontwerpopdrachten. Dit zijn raamovereenkomsten met een looptijd van vier jaar, op basis waarvan de gekozen ontwerpteams via een roulement telkens per drie uitgenodigd worden om deel te nemen aan een mini-competitie voor specifieke deelopdrachten binnen de raamovereenkomst.

Voor deelopdrachten binnen de ontwerppoule geldt dat het opdrachten zijn zonder uitvoeringsontwerp en/of ontwerpopdrachten voor niet beeldbepalende projecten (zoals gedefinieerd in het advieskader van de Kwaliteitskamer – 2021_GRMW_00248).

Eveneens in uitvoering van de Leidraad Samen Stad Ontwerpen wordt de ontwerppoule opengesteld voor overheidsopdrachten van andere aanbesteders. Aldus treedt de Stad via deze raamovereenkomst op als aankoopcentrale.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voorliggend besluit betreft een tweede ontwerppoule, namelijk die voor ontwerpopdrachten voor stedenbouw, bestaande uit twee percelen:

 • perceel 1 – Ontwerpend onderzoek en inrichtingsschetsen
 • perceel 2 – Complexe stedenbouwkundige planprocessen en masterplannen

Binnen perceel 1 worden maximaal acht ontwerpteams aangesteld en zullen maximaal 30 opdrachten gegund worden gedurende de uitvoeringstermijn. Binnen perceel 2 worden maximaal vijf ontwerpteams aangesteld en zullen maximaal 20 opdrachten gegund worden gedurende de uitvoeringstermijn.

De raamovereenkomst stedenbouw wordt in hoofdzaak opgemaakt voor de volgende aanbesteders (zowel binnen perceel 1 als binnen perceel 2): De Groep Gent, zijnde de Stad Gent en haar verschillende samenwerkingsverbanden, dit zijn: Stad Gent en OCMW Gent, inclusief de IVA’s; De politiezone Gent; Sociaal Verhuurkantoor Gent; de autonome gemeentebedrijven: AG sogent, AG Kunsten en Design, AG District09, AG Erfgoed; De EVA’s: EVA vzw BIG, EVA vzw In-Gent, EVA vzw Regent, EVA vzw De Centrale, EVA vzw SodiGent, EVA vzw Fietsambassade, EVA vzw Muziekcentrum Bijloke, EVA vzw Wijkwerken; Ivago TMVW Hulpverleningszone Centrum North Sea Port nv AZ Jan Palfijn Gent A.V. Alsook alle dochtervennootschappen van bovenvermelde partners binnen Groep Gent. Alsook WoninGent, en de nieuw op te richten eengemaakte woonmaatschappij. 

Daarnaast wordt de raamovereenkomst opengesteld voor derde aanbesteders voor stedenbouwkundige ontwerpopdrachten in functie van projecten die gelegen zijn op het grondgebied Gent. Het moet bovendien gaan om Belgische aanbestedende overheden die op datum van publicatie van het bestek beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 2, 1° Wet Overheidsopdrachten. 

Hiertoe werd het bestek ASL-22.002 - Raamovereenkomst met meerdere dienstverleners stedenbouwkundig ontwerp 2022-2026 (perceel 1 - Ontwerpend onderzoek en inrichtingsschetsen EN perceel 2 - Complexe stedenbouwkundige planprocessen en masterplannen) opgemaakt. Verder zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling voor de aanstelling van maximum acht ontwerpteams voor perceel 1 en vijf ontwerpteams voor perceel 2. Deelopdrachten worden vervolgens toegewezen via mini-competitie tussen telkens drie ontwerpteams, gekozen uit de  voor de raamovereenkomst aangestelde teams, op basis van een slim roulement.
 • Wijze van prijsbepaling: gemengd.
 • Looptijd van de raamovereenkomst: 4 jaar vanaf de sluiting van de raamovereenkomst.
 • Gunningscriteria voor de raamovereenkomst: 
  • Perceel 1
   • Kwaliteit van de ontwerpvisie (50 punten); 
   • Kwaliteit van de samenstelling en de werking van het projectteam (20 punten); 
   • Kwaliteit van de procesaanpak + inzet van mensen en middelen (30 punten).
  • Perceel 2
   • Kwaliteit van de ontwerpvisie (30 punten); 
   • Kwaliteit van de samenstelling en de werking van het projectteam (30 punten); 
   • Kwaliteit van de procesaanpak + inzet van mensen en middelen (40 punten).
 • Gunningscriteria voor volgende deelopdrachten ingevolge minicompetitie
  • Idem

De raamovereenkomst bevat naast de plaatsingsregels ook alle administratieve en technische bepalingen die van toepassing zijn op alle deelopdrachten. 

Bijzonderheid is dat voor beide percelen de eerste deelopdracht al gekend is; namelijk de Inrichtingsplan voor de EDUGO-site in Oostakker voor opdrachtgever EDUGO (Perceel 1) en Masterplan Marseillestraat voor opdrachtgever Stad Gent (Perceel 2) en deze vormen de casus waarop de gunningscriteria ter beoordeling van de offertes voor de raamovereenkomst worden toegepast. Daarom zal deze eerste deelopdracht meteen samen met de raamovereenkomst worden gegund aan de eerst gerangschikte inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend voor het respectieve perceel van de raamovereenkomst.

Voor de volgende deelopdrachten die via mini-competitie gegund zullen worden, worden de bijzondere bepalingen telkens vastgelegd in een minibestek, dat apart zal worden goedgekeurd. 

Het gemeenteraadsbesluit 2018_GR_00073 van 22 januari 2018 heeft het begrip “dagelijks bestuur” opnieuw vastgesteld. Op grond van dit besluit is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor de goedkeuring van de procedure en de voorwaarden van opdrachten” waarvan de raming minder bedraagt dan de drempel voorzien in artikel 42, §1, 1°, a) van de Wet Overheidsopdrachten, vandaag 140.000 euro excl. btw. Nu het mogelijk is dat de raming van eigen deelopdrachten die door de Stad Gent zelf zullen worden gelanceerd op basis van deze raamovereenkomst en waarvoor een minibestek zal worden uitgeschreven, voormelde drempel overschrijdt, is het verdedigbaar en aangewezen om het begrip “dagelijks bestuur” hiervoor uit te breiden. Dit opdat het college van burgemeester en schepenen ook bevoegd zou worden om dergelijk minibestek goed te keuren indien de raming voormelde drempel overschrijdt.

Het minibestek dat in functie van elke specifieke deelopdracht zal worden opgemaakt en als basis zal dienen voor de minicompetitie zal slechts een toelichting bevatten van het specifieke ontwerpvraagstuk en aanvullingen en/of specificaties inhouden ten opzichte van de raamovereenkomst, die met dit besluit ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Derhalve is het met oog op een soepele werking van de raamovereenkomst in de praktijk, aangewezen dat de gemeenteraad de “goedkeuring van de procedure en voorwaarden van elke deelopdracht” in uitvoering van de “Raamovereenkomst met meerdere dienstverleners stedenbouwkundig Ontwerp 2022-2026 (perceel 1 - Ontwerpend onderzoek en inrichtingsschetsen EN perceel 2 - Complexe stedenbouwkundige planprocessen en masterplannen" bijkomend vaststelt als “dagelijks bestuur” in de zin van artikel 41, 10, a van het Decreet Lokaal Bestuur.

Gezien de tijdsdruk van het project Masterplan Marseillestraat is vervroegde publicatie wenselijk.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Projectbureau Ruimte 
Budgetplaats PR40781 - Aanleg Openbaar Domein Marseillestraat 
Categorie* I
Subsidiecode  
2022 48.400 €
2023 45.200 €
Totaal 93.600 €

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Projectbureau Ruimte 
Budgetplaats PR40781 
Categorie*
Subsidiecode  
2022 53.240 € 
2023 33.220 € 
2024  
2025  
Later  
Totaal  

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

PR40738 Opmaak van de aanstellingsleidraad voor ontwerpopdrachten Groep Gent

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst met meerdere dienstverleners stedenbouwkundig ontwerp 2022-2026 (perceel 1 - Ontwerpend onderzoek en inrichtingsschetsen EN perceel 2 - Complexe stedenbouwkundige planprocessen en masterplannen)

Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling voor de aanstelling van maximum zes ontwerpteams. Deelopdrachten worden vervolgens toegewezen via mini-competitie tussen telkens drie ontwerpteams, gekozen uit de voor de raamovereenkomst aangestelde teams, op basis van een slim roulement. 

Wijze van prijsbepaling: gemengd.

Looptijd van de raamovereenkomst: 4 jaar vanaf de sluiting van de raamovereenkomst.

Gunningscriteria voor de raamovereenkomst

 • Perceel 1
  • Kwaliteit van de ontwerpvisie (50 punten); 
  • Kwaliteit van de samenstelling en de werking van het projectteam (20 punten); 
  • Kwaliteit van de procesaanpak + inzet van mensen en middelen (30 punten).
 • Perceel 2
  • Kwaliteit van de ontwerpvisie (30 punten); 
  • Kwaliteit van de samenstelling en de werking van het projectteam (30 punten); 
  • Kwaliteit van de procesaanpak + inzet van mensen en middelen (40 punten).

Gunningscriteria voor volgende deelopdrachten ingevolge minicompetitie: Idem.

Artikel 2

Keurt goed de uitbreiding van het begrip “dagelijks bestuur” zoals vastgesteld in het gemeenteraadsbesluit 2018_GR_00073 van 22 januari 2018 naar de vaststelling van de voorwaarden van de deelopdrachten die worden uitgeschreven in uitvoering van de “Raamovereenkomst met meerdere dienstverleners stedenbouwkundig ontwerp 2022-2026 (perceel 1 - Ontwerpend onderzoek en inrichtingsschetsen EN perceel 2 - Complexe stedenbouwkundige planprocessen en masterplannen)"


Bijlagen

 • 20220603_NO_POULE SB_Bestek raamovereenkomst ASL_22.002.docx
 • 20220603_AV_POULE SB_ BIJLAGE 5 addendum Gewestplan_Gentsekanaalzone.pdf
 • 20220603_AV_POULE SB_ BIJLAGE 5 addendum RUP Groen_definitief ontwerp_Slotendries.pdf
 • 20220603_NO_POULE SB_ BIJLAGE 5 Deelopdracht perceel 1_Bijzondere bepalingen + Projectdefinitie.docx
 • 20220603_NO_POULE SB_ BIJLAGE 6a Deelopdracht perceel 2_Bijzondere bepalingen.docx
 • 20220603_NO_POULE SB_ BIJLAGE 6b Deelopdracht perceel 2_Projectdefinitie.docx