Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00594 - Politieverordening Gentse Feesten 2022 - Wijziging

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 19:15
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Politiereglement.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Carl De Decker; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Emilie Peeters; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00594 - Politieverordening Gentse Feesten 2022 - Wijziging

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 44
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00594 - Politieverordening Gentse Feesten 2022 - Wijziging 2022_GR_00594 - Politieverordening Gentse Feesten 2022 - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 119;
  • De Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013, artikel 4, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het Politiereglement op de privatieve inname van de openbare weg of het openbaar domein, goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 19 maart 1990;
  • Het collegebesluit "Coördinatie en algemene werkwijze organisatie Gentse Feesten 2022, goedgekeurd in vergadering van 24 februari 2022.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Dienst Feesten en Ambulante Handel organiseert en coördineert elk jaar de Gentse Feesten.

In 2022 vinden de feesten plaats van vrijdag 15 juli tot en met zondag 24 juli. 

In het kader hiervan werd een politieverordening opgemaakt waarin meerdere tijdelijke maatregelen ter vrijwaring van de openbare orde, rust en veiligheid worden opgenomen. De Politieverordening werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2022.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Jaarlijks keurt de gemeenteraad de reglementering met betrekking tot de Gentse Feestenzone goed. Dit is een tweeluik, met enerzijds een politieverordening Gentse Feesten waarin de Gentse Feestenzone en tal veiligheids- en verkeersmaatregelen worden bepaald, en anderzijds een reglement voor de privatieve ingebruikneming van de openbare weg tijdens de Gentse Feesten, met daarin de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het openbaar domein privatief in gebruik te kunnen nemen tijdens de Gentse Feesten.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de Politieverordening Gentse Feesten 2022 te wijzigen:

in Artikel 12.
(Uitzonderingen op het doorrijverbod - tijdelijk verbod)
wordt de bepaling d) (Voertuigen die, via een vooraf opgelegde weg van en naar de hotels gelegen in de Gentse Feesten -zone rijden tot 19.00u) geschrapt.

Hiermee vervalt de uitzondering voor de hotels op het doorrijverbod en vallen deze ook onder de algemene richtlijn.

De Dienst Feesten en Ambulante Handel is belast met controle van/toezicht op de uitvoering van deze politieverordening.

De wijziging treedt in werking op 1 juli 2022.

Activiteit

AC34464 Gentse Feesten

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de schrapping van volgende bepaling uit artikel 12 van de Politieverordening Gentse Feesten 2022 die werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2022:

 "d) Voertuigen die, via een vooraf opgelegde weg van en naar de hotels gelegen in de Gentse Feesten - zone rijden tot 19u;".

Artikel 2

De wijziging zoals voorzien in artikel 1 van dit besluit treedt in werking op 1 juli 2022.

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van de 'Politieverordening Gentse Feesten 2022' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Politieverordening Gentse Feesten 2022 - gecoördineerde versie
  • Politieverordening Gentse Feesten 2022