Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00616 - Aanvraag van de Politiezone Gent tot het plaatsen en gebruiken van tijdelijke vaste camera's op niet-besloten plaatsen tijdens de Gentse Feesten 2022 - Advies

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00616 - Aanvraag van de Politiezone Gent tot het plaatsen en gebruiken van tijdelijke vaste camera's op niet-besloten plaatsen tijdens de Gentse Feesten 2022 - Advies

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00616 - Aanvraag van de Politiezone Gent tot het plaatsen en gebruiken van tijdelijke vaste camera's op niet-besloten plaatsen tijdens de Gentse Feesten 2022 - Advies 2022_GR_00616 - Aanvraag van de Politiezone Gent tot het plaatsen en gebruiken van tijdelijke vaste camera's op niet-besloten plaatsen tijdens de Gentse Feesten 2022 - Advies

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°;
 • De Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, artikel 5, § 2.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera' s, artikel 5, § 2;

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op grond van de Wet op het politieambt van 5 augustus 1992, gewijzigd bij Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de Wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid,  moeten een aantal verplichtingen worden nageleefd wanneer de politiediensten een bewakingscamera willen plaatsen en gebruiken met het oog op bewaking en toezicht.

Artikel 25/2 van desbetreffende wet verstaat onder tijdelijke vaste camera, de camera die voor een beperkte tijd op een plaats wordt opgesteld en onder niet-besloten plaats, elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek, waaronder de openbare wegen beheerd door de openbare overheden bevoegd voor het wegbeheer.

Een politiedienst kan camera's plaatsen en gebruiken op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt, na voorafgaande principiële toestemming van de gemeenteraad, wanneer het gaat om een politiezone. Om deze toestemming te bekomen wordt er een aanvraag ingediend bij de gemeenteraad door de korpschef. De toestemmingsaanvraag preciseert het type camera, de doeleinden waarvoor de camera's zullen worden geïnstalleerd of gebruikt, evenals de gebruiksmodaliteiten ervan, en voor wat betreft de vaste camera's ook de plaats. Deze aanvraag houdt rekening met een impact- en risicoanalyse op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op operationeel niveau, met name wat de categorieën van verwerkte persoonsgegevens betreft, de proportionaliteit van de aangewende middelen, de te bereiken operationele doelstellingen en de bewaartermijn van de gegevens die nodig is om deze doelstellingen te bereiken. (artikel 25/4 WPA)

De gemeenteraad dient zijn advies uit te brengen op basis van de informatie bezorgd door de verantwoordelijke voor de verwerking en de analyse van de korpschef. Dit advies moet in alle gevallen gemotiveerd worden.

Indien de analyse van de korpschef gevolgd wordt, kan de motivering steunen op de elementen uit de analyse van de korpschef.

Indien de gemeenteraad een andere beslissing wenst te nemen dan deze volgend uit de analyse van de korpschef dan moet de gemeenteraad zijn advies uitvoeriger motiveren.

Concreet wenst de Politiezone Gent, onder verantwoordelijkheid van Korpschef Filip Rasschaert, dat er camera's worden geplaatst tijdens de Gentse Feesten voor de periode van 15 juli tot en met 25 juli 2022.

Gelet op de jaarlijks terugkerende grote volkstoeloop tijdens de Gentse Feesten is de bewaking van de Gentse Feesten-zone en de Gentse Feesten-perimeter door middel van camera's een onmisbare schakel in het veiligheidsbeleid dat door de Politiezone Gent ieder jaar wordt uitgewerkt.

De tijdelijke vaste camera' s worden zoals gebruikelijk opgehangen op pleinen en straten waar belangrijke activiteiten plaatsvinden en een grote massatoeloop wordt verwacht, alsook op de belangrijkste invalswegen naar de Genste Feesten-zone.

De camerabeveiliging laat toe de publieksstromen in real time te observeren (crowdmanagement) en te kanaliseren, informatie-inwinning (bij BP) te voorzien, misdrijven vast te stellen en de daders ervan op te sporen, verloren gelopen kinderen op te sporen en alle gebeurtenissen die een gevaar of risico inhouden voor de openbare orde en veiligheid snel te detecteren en er gevat op te reageren.  

De nutsfunctie voor de veiligheids- en hulpdiensten kan dan ook niet worden betwist.

Jaarlijks evalueert de Politie na afloop van het evenement de werking van de camerabeveiliging met het oog op het optimaliseren van dit instrument van passieve veiligheid. De evaluatie van de vorige edities leert de Politie dat het toegepaste cameraconcept volledig beantwoordt aan de operationele behoeften.

De Politiezone Gent wil deze camera’s en de opnames ervan enkel gebruiken in uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals bepaald in de Wet op het Politieambt (WPA) en mits de beperkingen die de WPA oplegt, alsook binnen de verkeershandhaving.

De tijdelijk vaste camera's zullen in het bijzonder ingezet worden voor:

In eerste orde:

- crowdmanagement:

 • publieksstromen in real time observeren en te kanaliseren
 • het beheersen van mogelijke overcrowding op bepaalde plaatsen en tijdstippen;
 • informatie-inwinning te voorzien,

 In tweede orde: 

- het beheersen van bijhorende mogelijke criminaliteitsvormen en overlast;

 • het voorkomen, vaststellen of opsporen van een misdrijf, schade of overlast;
 • het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer;
 • alle gebeurtenissen die een gevaar of risico inhouden voor de openbare orde en veiligheid snel te detecteren en er gevat op te reageren
 • verloren gelopen kinderen opsporen

 In derde orde: 

- Verantwoording: als hulpmiddel bij het afleggen van verantwoording met betrekking tot de aangeboden dienstverlening en/of een antwoord formuleren in geval van klachten.

Door de heer Filip Rasschaert, korpschef van de Politiezone Gent, werd aan deze aanvraag een positief advies verleend.

Gelet op de doelstellingen van het cameratoezicht en de wijze van implementatie ervan is er een maatschappelijk draagvlak voor het gevraagde cameratoezicht.

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De verantwoordelijke voor de verwerking kan slechts overgaan tot het plaatsen van één of meer bewakingscamera's in een niet-besloten plaats nadat de gemeenteraad een positief advies heeft gegeven.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Verleent een positief advies aan de aanvraag van de Politiezone Gent tot het plaatsen en gebruiken van tijdelijke vaste camera's tijdens de Gentse Feesten, voor de periode van 15 tot en met 25 juli 2022, op de niet-besloten plaatsen, zoals vermeld in het document 'cameraplan' dat bij dit besluit wordt gevoegd.


Bijlagen

 • Cameraplan Gentse Feesten 2022
 • Aanvraag camera's Gentse feesten 2022