Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00630 - Hulpverleningszone Centrum - gewijzigde exploitatie- en investeringsdotatie van de Stad Gent voor het dienstjaar 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00630 - Hulpverleningszone Centrum - gewijzigde exploitatie- en investeringsdotatie van de Stad Gent voor het dienstjaar 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00630 - Hulpverleningszone Centrum - gewijzigde exploitatie- en investeringsdotatie van de Stad Gent voor het dienstjaar 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 67 en 68.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De zoneraad van Hulpverleningszone Centrum heeft op 25 oktober 2021 de begroting voor het dienstjaar 2022 goedgekeurd. Voor de stad Gent waren de in de begroting 2022 opgenomen dotaties als volgt:

 Voor exploitatie: 36.402.528,41 euro                                                                                                                                                            

Voor investeringen: 4.037.343,35 euro

Bijdrage voor de pensioenen: 166.250,00 euro 

Net als de vorige jaren wordt de initiële begroting van de hulpverleningszone bijgestuurd. Na de bespreking ervan in de begrotingscommissie op 03 juni 2022 keurde het college van de hulpverleningszone op 03 juni 2022 het ontwerp van de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2022 goed.

 De begrotingswijziging 2022 betreft voornamelijk een technische bijsturing. Een belangrijke aanpassing van de begroting betreft het verwerken van het begrotingsresultaat van 2021. Het begrotingsresultaat van in totaal 2,8 miljoen euro wordt in deze budgetwijziging geristorneerd naar de verschillende gemeenten volgens het aandeel van iedere gemeente in dit resultaat (m.a.w. volgens de verdeelsleutel voor het jaar 2021). Het ristorno zal verwerkt worden via de uitgavenkredieten van de zone en staat bijgevolg los van de hieronder vermelde gewijzigde dotatie.

Een andere belangrijke wijziging betreft de aanpassing van de personeelsbegroting aan de recente evoluties inzake de wedde-index. De voorliggende begrotingswijziging houdt rekening met een aanpassing van deze index in de maand februari, april, juni, en december 2022, conform de laatste verwachtingen van het Federaal Planbureau. Naar aanleiding van de hoge inflatie worden ook de energiekosten (elektriciteit en gas voor de kazernes van de zone, alsook de brandstoffen voor de voertuigen) bijgestuurd. 

 Andere aanpassingen hebben betrekking op de ontvangstenzijde. Globaal beschouwd worden de verwachte ontvangsten uit retributies en subsidies naar boven bijgestuurd.

 Bovenstaande aanpassingen hebben tot gevolg dat de gemeentelijke dotaties, dewelke als sluitpost van de begroting van de hulpverleningszone dienen, herberekend moeten worden. Het gevolg is dat de gemeentelijke exploitatiedotaties stijgen, en de investeringsdotaties min of meer ongewijzigd kunnen blijven. De bijdragen van de gemeenten voor de financiering van de pensioenen wijzigen niet.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de hulpverleningszone dienen goedgekeurd te worden door de gemeenteraden van de gemeenten van de zone. In functie van het ontwerp van de begrotingswijziging en de door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel worden voor het jaar 2022 door de stad Gent volgende dotaties toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:

  • voor exploitatie: 37.724.574,79 euro (delta: +1.322.046,38 euro)
  • voor investeringen: 4.033.152,00 euro (delta: - 4.191,35 euro)
  • bijdrage voor de pensioenen: 166.250,00 euro (delta: 0 euro)

Verder wordt in de voorliggende begrotingswijzing van de zone het ristorno van het begrotingsresultaat van het jaar 2021 voor de Stad Gent volgens de geldende verdeelsleutel vastgesteld op het volgende bedrag:

  • ristorno (minsubsidie op uitgavekredieten): - 2.200.388,50 euro (delta : -151.703,50 euro)

De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begrotingswijziging uitvoerbaar zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de gemeenteraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2022 definitief te kunnen goedkeuren.


Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.

Overzicht van de uitgaven

(2022/INT/351360000/6491300/NIET_RELEVANT): 37.724.574,79 euro
(2023/INT/3513600PO/6641300/NIET_RELEVANT): 4.033.152,00 euro
(2022/INT/351360001/6491300/NIET_RELEVANT): 166.250,00 euro

ristorno begrotingsresultaat (2022/INT/3513600RI/6491300/NIET_RELEVANT): - 2.200.388,50 euro

Voorgestelde uitgaven

€ 39.723.588,29

Overzicht van de inkomsten

Dienst*      
Budgetplaats 351360000   351360001    3513600PO  
Categorie* I  
Subsidiecode NIET_RELEVANT   NIET_RELEVANT  
2020      
2021      
2022 37.724.574,79  166.250,00   
2023     4.033.152,00 
2024      
2025      
Later      
Totaal 37.724.574,79    166.250,00 4.033.152,00  

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35237 Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt de dotaties aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2022, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 oktober 2021 , als volgt:

  • voor exploitatie: 37.724.574,79 euro
  • voor investeringen: 4.033.152,00 euro
  • bijdrage voor de pensioenen: 166.250,00 euro

Artikel 2

Keurt goed dat de nodige kredieten worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 voor een totaalbedrag van 1.322.046,81 euro in jaar 2022.

Artikel 3

Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.


Bijlagen

  • 20220603_DO_overzicht dotaties HVZC BW 2022.pdf