Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00656 - Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Christophe Peeters
2022_GR_00656 - Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - Goedkeuring 2022_GR_00656 - Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 37.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, artikel 61.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden ingediend door de fracties.

Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden (in de vorm van een lijst per fractie) ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Open-Vld-fractie laat weten over te gaan tot vervangingen in de algemene en bijzondere commissies.

De Open Vld-fractie hebben bij de voorzitter van de gemeenteraad een akte van voordracht ingediend.

De akte van voordracht is ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het voorgestelde lid deel van uitmaakt en is derhalve ontvankelijk.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vervanging van Yeliz Güner door Martine Verhoeve als plaatsvervangend lid in de Commissie Vrije tijd, publiekszaken en pensioenen.

Artikel 2

Keurt goed de vervanging van Yeliz Güner door Martine Verhoeve als effectief lid in de Commissie Onderwijs, welzijn en participatie.

Artikel 3

Keurt goed de vervanging van Yeliz Güner door Alana Herman als effectief lid in de Commissie Algemene zaken, financiën en burgerzaken.

Artikel 4

Keurt goed de vervanging van Yeliz Güner door Martine Verhoeve als effectief lid in de Commissie Milieu, werk, personeel en FM.

Artikel 5

Keurt goed de vervanging van Yeliz Güner door Martine Verhoeve als effectief lid in de Commissie Commissie evaluatie directeur ombudsdienst.


Bijlagen

  • Voordrachtakte commissies Open Vld