Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00662 - Ontslag van mevrouw Yeliz Güner, raadslid.- Onderzoek der verkiesbaarheid van mevrouw Martine Verhoeve, derde opvolgend raadslid van de lijst nummer 6 (verkiezingen van 14 oktober 2018).- Aanstelling opvolger. - Kennisneming

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Christophe Peeters
2022_GR_00662 - Ontslag van mevrouw Yeliz Güner, raadslid.- Onderzoek der verkiesbaarheid van mevrouw Martine Verhoeve, derde opvolgend raadslid van de lijst nummer 6 (verkiezingen van 14 oktober 2018).- Aanstelling opvolger. - Kennisneming 2022_GR_00662 - Ontslag van mevrouw Yeliz Güner, raadslid.- Onderzoek der verkiesbaarheid van mevrouw Martine Verhoeve, derde opvolgend raadslid van de lijst nummer 6 (verkiezingen van 14 oktober 2018).- Aanstelling opvolger. - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 6 §3, 13 en 14.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 6§3, 13, 14, 68, 70 en 71
  • Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 30 mei 2022 deelde raadslid Yeliz Güner  schriftelijk aan de voorzitter van de gemeenteraad mee dat zij haar mandaat als gemeenteraadslid wenst te beëindigen. Overeenkomstig art. 70 van het Decreet over het lokaal bestuur, houdt dit van rechtswege ook het ontslag als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in.

Een gemeenteraadslid dat ontslag neemt, wordt overeenkomstig art. 14 van het Decreet over het lokaal bestuur, vervangen door zijn opvolger. De opvolger wordt aangewezen overeenkomstig het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. 

De vervanging dient te gebeuren door de eerstvolgende opvolger die hiertoe in aanmerking komt.

De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden. De gemeenteraad gaat na of de verkozenen voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en of er geen onverenigbaarheden bestaan.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Onderzoek van de geloofsbrieven wijst uit dat mevrouw Martine Verhoeve, derde opvolgend raadslid van de lijst nummer zes (verkiezingen van 14 oktober 2018), in aanmerking komt voor de vervanging van mevrouw Yeliz Güner.

De verkozen raadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, leggen volgens artikel 14 in openbare vergadering de eed af in handen van de voorzitter.

Artikel 6 §3 van het Decreet over het lokaal bestuur bevat eveneens de tekst van de voorgeschreven eedformule: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”

Overeenkomstig artikel 68 van het Decreet over het lokaal bestuur, wordt mevrouw Martine Verhoeve door haar aanstelling als gemeenteraadslid van rechtswege lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het ontslag van mevrouw Yeliz Güner als gemeenteraadslid van de Stad Gent.

Artikel 2

Stelt vast dat mevrouw Martine Verhoeve, derde opvolgend raadslid van de lijst nummer zes (verkiezingen van 14 oktober 2018), aan de door de wet vereiste voorwaarden tot verkiesbaarheid voldoet en zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid.

Artikel 3

Neemt kennis van de eedaflegging van mevrouw Martine Verhoeve in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, ter zitting van ... juni 2022.


Bijlagen

  • 20220613_DO_Verklaring op eer MV.pdf
  • 20220613_DO_Uittreksel bevolkingsregister MV.pdf
  • 20220613_DO_Uittreksel strafregister MV.pdf